αἴρω

I take up, I take away

ἀναβαίνω

I go up

ἀποθνήσκω

I die

ἀποκτείνω

I kill

ἀποστέλλω

I send

ὁ ἄρτος

bread, piece of bread, loaf

βαίνω

I go

ἐσθίω

I eat

κατά + gen.

against

κατά + acc.

according to

καταβαίνω

I go down

μέν...δέ...

on the one hand...on the other...

οὐκέτι

no longer

παρά + gen

from

παρά + dat

beside, in the presence of

παραλαμβάνω

I receive, I take along

σύν + dat.

with

συνάγω

I gather together

τότε

then

παρά + acc.

alongside of

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording