ἀπέρχομαι

I go away

τό βιβλίον

the book

τό δαιμόνιον

the demon

δέχομαι

I receive

ἐκπορεύμαι

I go out

τό ἔργον

the work

ἔτι

still, yet

ἡ θάλασσα

the lake, sea

καί

and, also, even

καί...καί...

both...and...

κατέρχομαι

I go down

οὐδέ

and not, nor, not even

οὐδέ...οὐδέ...

neither...nor...

οὐπω

not yet

περί + gen

concerning, about

περί + acc

around

τό πλοῖον

the boat

συνέρχομαι

I come together

ὑπέρ + gen.

in behalf of

ὑπέρ + acc

above

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording