74 terms

Chapter 03, Schools and education: Useful expressions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absent student
hiányzó diák
alerts
figyelmeztet
attain proficiency standard
szaktudás szintet elérni
brick and mortar university
hagyományos egyetem
chokepoint
akadály, beszűkülés
college (university)
egyetem
colony
gyarmat
commission
bizottság
compelling reason
kényszerítő ok
competence
alkalmasság
compulsory
kötelező
computer whiz
számítógépes zseni
courseware
tananyag
curriculum
tanterv
cybercrime
Internetes bűnözés
defy
kihív
expert
szakértő
extroverted
kifelé forduló (ember)
failing system
hibás rendszer
freshman
elsőéves (középisk., egyetem)
going on exchange
cserediák programban részt venni
government drive
kormányzati kampány
grade papers
dolgozatokat osztályozni
graduate school
posztgraduális képzés
grammar school
fakultációs ált. iskola
harness atomic power
atomenergiát munkára fog
high school
középiskola
identity theft
személyazonossággal való visszaélés
illiteracy
analfabetizmus
impart information
átadja az információt
inefficient system
nem hatékony rendszer
junior
harmadéves (középisk., egyetem)
junior high school (middle school)
kb. 7.-9. osztály
kindergarten
óvoda (kb. nagycsoport)
knowledge-based economy
ismeretalapú gazdaság
less time intensive
kevésbé kötött
lifelong learning
élethosszig tartó tanulás
literacy skill
olvasási készség
location-dependent
helyszínfüggő
lower school
kb. ált. isk. alsó tagozat
National Core Curriculum
Nemzeti Alaptanterv)
neurosurgeon
idegsebész
nursery (preschool)
óvoda (kis- és középső csoport)
online education
Internetes távoktatás
play truant
hiányzik (iskolából)
post-secondary level
felsőoktatási szint
prospective student
leendő diák
provide an excuse
igazol (hiányzást)
public school system
közoktatási rendszer
reading ability
olvasási készség
recite poetry
verset szavalni
reserved people
visszafogott (befelé forduló) emberek
ripper of a time
nagyszerű időtöltés
sage on stage
bölcs a színpadon
secondary grammar school
gimnázium
secondary school
középiskola
self-esteem
önbecslés
senior
negyedéves (középisk., egyetem)
shred paper
papírt tép szét
sit a test
(írásbeli) vizsgát tenni
social network
közösségi portál (Interneten)
sophomore
másodéves (középisk., egyetem)
survey
felmérés
tantrum
hisztéria
taps into the database
kapcsolódik az adatbázishoz
technology provider
műszaki megoldást szolgáltató
terminology
elnevezések rendszere
threshold
küszöbérték
trade school
kb. szakképző iskola
truancy
hiányzás (iskolából)
undergraduate school
egyetemi alapképzés (BA)
upper secondary education
középiskola utolsó (2) éve
virtual high school graduation
Interneten közvetített középiskolai ballagás
vocational-technical institute
kb. szakmunkásképző