197 terms

Positive English, Chapter 06, When I first came - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

adjust
alkalmazkodni; beállítani
alive
eleven, életben lévő
allow
megengedni
among
között (3 v. több!)
amount
mennyiség
announcer
bemondó (tv, rádió)
anybody
bárki (kérdésben: valaki)
area
terület
arrive
megérkezni
as
-ként; hasonlítás alapfokban
ashamed (to be)
szégyellni
ashtray
hamutartó
back
vissza
bag
táska
bake
sütni (süteményt, sütőben)
base
alap; bázis, kiindulópont
bath (GB)
fürdőkád
beach
strand, tengerpart
beef
marhahús
begin, began, begun
kezdeni
believe
hinni
bet, bet, bet
fogadni
bill
számla
bite, bit, bitten
harapni; harapás, egy falat
bleed, bled, bled
vérezni
blend
összekeverni, keverék
blow, blew, blown
fújni
both
mindkettő
break, broke, broken
törni, szakadni
bring, brought, brought
hozni
build, built, built
építeni
burn, burnt, burnt
égni
bus
busz
call
hívni; hívás
camp
táborozni; tábor
can, could
képesnek lenni
care
gondoskodni; törődni valamivel
castle
kastély, vár (épület!)
Caucasian
fehérbőrű ember
change
váltani, változni; visszajáró
checkout
kassza, pénztár (üzletben)
chink
kínaiak gúnyneve angolul
church
templom, egyház
cloth
ruha
community
közösség
compare
összehasonlítani
confused
összezavarodott, tanácstalan
cost, cost, cost
kerül valamennyibe
count
számolni
counter
pult
course
tanfolyam
culture
kultúra
cut, cut, cut
vágni
destination
úticél
different
eltérő, különböző
dig, dug, dug
ásni
do the laundry
kimosni
dog
kutya
dollar
dollár (US pénz)
door
ajtó
downstairs
földszint (kétszintes háznál!)
draw, drew, drawn
rajzolni; (ki)húzni (pl. fiókot)
dream, dreamt, dreamt
álmodni
drug
gyógyszer, kábítószer
dumpling
gombóc, galuska
during
ideje alatt
embarrassed (to be)
zavarban lenni
enter
belépni
event
esemény
everyone
mindenki
eye
szem; szemlélni
family
család
favourite (US: favorite)
kedvenc
feed, fed, fed
etetni
feel, felt, felt
érezni; tapintani
finally
végül
finish
befejezni; befejezés, cél
fit in
beilleszkedni
fit, fit, fit
illeszteni
flower
virág
fly, flew, flown
repülni
forbid, forbade, forbidden
tiltani
foreigner
külföldi
forget, forgot, forgotten
elfelejteni
forgive, forgave, forgiven
megbocsátani
front
eleje
fun
vidámság, móka
generation
nemzedék
get off
leszállni
get on
felszállni
grade
osztályzat; általános iskolai osztály
grandma
nagymama
grill
grillezni (felülről sütni); grill
hang, hung, hung
lógni
hide, hid, hidden
elrejteni, elrejtőzni
hit, hit, hit
ütni
hold, held, held
tartani (kézben)
hurricane
hurrikán
hurt, hurt, hurt
bántani, sérülést okozni; fájni
hurtful
fájdalmas
idol
bálvány
in front of
előtt (térben)
instil (US instill)
belenevelni
international
nemzetközi
into
-ba, -be, belsejébe
jacket
dzseki
joke
viccelni; vicc
jump
ugrani; ugrás
keep, kept, kept
tartani (pl. állatot)
kindly
kedvesen
knob
gomb (nem ruhán! pl. ajtógomb, csap)
large
nagy, hatalmas
laundry
mosatlan, szennyes
let, let, let
hagyni, engedni
lie, lay, lain
feküdni
lie, lied, lied
hazudni
life, lives
élet
lose, lost, lost
elveszíteni
lunch
ebéd
macaroni
makaróni
Malaysia
Malaysia
Malaysian
malaysiai
meal
étel; étkezés
member
tag
mommy
anya, mami
mouth
száj
myself
saját magam
naked
meztelen
neighbour (US neighbor)
szomszéd
Nigeria
Nigéria
off
-ki
offer
felajánlani; ajánlat
outgoing
társaságkedvelő
owe
tartozni
own
birtokolni; saját
participle
melléknévi igenév
pass
elhaladni; odaadni
past
múlt; elhaladva
pasta
főtt tészta
phrase
kifejezés
plate
lapostányér
popular
népszerű
post office
postahivatal
potato
burgonya
product
termék
public
nyilvános
public transportation
tömegközlekedés
purpose
cél
put, put, put
rakni, tenni
realise (US realize)
felismerni
remind
emlékeztetni
ring, rang, rung
csenge(t)ni, telefonon hívni
river
folyó
same
ugyanolyan
sandwich
szendvics
scare
megijeszteni
scared
rémült, ijedt
seat
ülőhely
send, sent, sent
küldeni
shake, shook, shaken
rázni
shine, shone, shone
sütni (nap), ragyogni
simple
egyszerű
sing, sang, sung
énekelni
sink
mosogató (konyhában)
sink, sank, sunk
elsüllyedni, elsüllyeszteni
sit, sat, sat
ülni
situation
helyzet
slide, slid, slid
csúszni, csúsztatni
smell, smelt, smelt
szagolni
somewhat
valamelyest
soon
hamarosan
spell
betűzni; időszak (meteorológia)
stand, stood, stood
állni
station
állomás
steal, stole, stolen
ellopni
substance
anyag
sweep, swept, swept
seperni
swell, swelled, swollen/swelled
feldagadni
swing, swung, swung
lóbálni, hintázni
table
asztal (nem íróasztal = desk!)
teach, taught, taught
tanítani
television
televízió
tell, told, told
mondani
ticket
jegy
to be on drugs
kábítószer befolyása alatt állni
to take a seat
leülni
tofu
tofu
tradition
hagyomány
transportation
közlekedés, szállítás
tub (US)
fürdőkád
tutor
magántanár
ugly
csúnya
under
alatt (térben)
wake, woke, woken
felébredni
wear, wore, worn
viselni
wish
kívánni, óhajtani; kívánság, óhaj
without
nélkül