83 terms

Chapter 04, Work - Useful vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

accounting
számvitel
application form
jelentkezési lap
benefits
(béren felüli) juttatások
boss
főnök
CEO = Chief Executive Officer
vezérigazgató
company
vállalat
contract
szerződés
cooperation
együttműködés
cooperative
szövetkezet
CV = Curriculum Vitae (US: Resume)
önéletrajz
day off
szabadnap
deposit partnership
betéti társaság
director
igazgató
disciplinary
fegyelmi
distribution
forgalmazás
employ
foglalkoztatni
employability
alkalmazhatóság
employee
alkalmazott
employer
munkáltató
employment
állás
entrepreneur
vállalkozó
entrepreneurship
vállalkozás
factory
gyár
finance
pénzügy
fire
elbocsátani valakit (rossz munkavégzés miatt)
firm
vállalat
foreman
munkavezető, brigádvezető
franchise
franchise; jog arra, hogy egy adott terméket és megjelenést használjanak (pl. McDonald's lánc)
go bankrupt
csődbe jutni
grievance
sérelem, panasz
hostile takeover
erőszakos (cég)átvétel
HQ = headquarters
cégközpont
HR = human resources
személyzeti osztály
Inc. = Incorporated
részvénytársaság
income tax
személyi jövedelemadó
invoice
számla
IT = information technology
informatika
job
munka, állás
job application
jelentkezés munkára
job opening
álláslehetőség
joint venture
közös vállalat
labour (US labor)
munkaerő
lay off
elbocsátás, létszámleépítés
LLC = Limited Liability Company
Kft.
Ltd.
részvénytársaság
manager
igazgató
marketing
marketing
merger
összeolvadás
office
iroda
outsourcing
kiszervezés
paid absence
fizetett szabadság
partnership
KKT-hez hasonló társas vállalkozás; együttműködés
pension
nyugdíj (pénz!)
pensioner
nyugdíjas
plant
gyár, üzem
president
(vezér)igazgató
price quote
árajánlat
production
termelés
profession
hivatás
R&D = research and development
kutatás és fejlesztés
R&R = rest and relaxation
pihenés és kikapcsolódás
redundant
létszámfeletti
retirement
nyugállomány
salary
fizetés
secretary
titkár
semi-skilled worker
betanított munkás
severance
végkielégítés
share/stock
részvény
shareholder
részvényes
sick leave
betegállomány
skilled worker
szakmunkás
sourcing
termék/szolgáltatás beszerzése
stock exchange
tőzsde
subcontractor
alvállalkozó
subsidy
állami támogatás
supervisor
középvezető
teamwork
csapatmunka
trade contribution
iparűzési adó
trade union
szakszervezet
underpaid
alulfizetett
unemployed
munkanélküli
unskilled worker
képesítés nélküli munkás
wages
bérek