23 terms

Nazım - Nesir Bilgileri

STUDY
PLAY
Nazım
Ölçülü anlatım yolu, dizme, sıralama, düzenleme
Nesir
Düz yazı
Sade Nesir
Halkı eğitmek için yazılan ve sanat kullanılmayan nesir.
Süslü Nesir
Mesaj verme amacı gütmeyen sadece yazının güzel olması için yazılan nesir. Sanatlarla süslüdür. Dili ağırdır.
Orta Nesir
Anlaşılması zor olan, sanat amacı taşımayan nesir türüdür.
Mazmun
Kalıplaşmış söz
selvi - boy, inci - diş
Manzume Eser
Şiir yazarak hikaye anlatma sanatıdır.
Mensur Eser
Düzyazı biçimindeki anlatımla yazılmış yapıt.
Nazım Birimi
Manzum yapıtlarda anlam bütünlüğü ile kümelenmiş en küçük parça. Örn: beyit, bent, dörtlük.
Nazım Türü
Şiirlerde ele alınan düşünce duygu ya da durumdur. Konu.
Nazım Biçimi
Nazım birimi, uyak örgüsü, dizelerde başvurulan ölçüyle ilgili, şiirdeki dış özelliklerin tümü.
Lirik Şiir
Duygulu, coşkulu, deli-dolu şiirlerdir.
Didaktik Şiir
Öğretici şiir.
Epik Şiir
Savaş ve kahramanlık konulu şiirler.

Destani Şiir ya da Hamasi (Epik) şiiir de denir.
Pastoral Şiir
Çoban ve kır hayatını, doğa güzelliklerini anlatan şiir. Bu şiirler çobanın ağzından anlatılıyorsa: idil
birçok çobanın ağzından anlatılıyorsa: eglog adını alır
Satirik Şiir
bir kişiyi, toplumu, düşünceyi, inancı ele alıp eleştiren şiir türü.

Batı edeb. - Satir
Divan edeb. - Hiciv
Halk edeb. - Taşlama
Günümüzde - Yergi
Dramatik Şiir
Şiir şeklinde yazılan tiyatrolara ya da tiyatro eserlerinin manzum (şiir) kısımlarına verilen addır.
Dörtlük
Dört dizeden olur.
Mani, Koşma, Semai, Varsağı, Destan, Rubai, Tuyuğ, Şarkı, Murabba
Bent
Üç veya daha fazla dizeden oluşan şiirler.
Beyit
İkişer dizeden oluşan şiir.
Dize
Bunlar edebiyatımıza Batı'dan gelen yani şiir şekilleridir (Sone, terzerima gibi).
Dize birimiyle yazılan şiirlerde anlam tek dizede tamamlanır
Ölçüler
Hece Ölçüsü
Aruz Ölçüsü (Arap)
Serbest Ölçü
Uyak (Kafiye)
Yarım Uyak: mısra sonlarındaki tek ses benzerliği

Tam Uyak: İki ses benzerliğine dayanan uyaktır.

Zengin Uyak: İkiden çok ses benzerliği ile sağlanan uyak

Tunç Uyak: Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerinin içinde aynen bulunması yani tekrar edilemsiyle oluşan kafiye

Cinaslı Uyak: Söylenişleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yapılan uyak