Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Nazım

Ölçülü anlatım yolu, dizme, sıralama, düzenleme

Nesir

Düz yazı

Sade Nesir

Halkı eğitmek için yazılan ve sanat kullanılmayan nesir.

Süslü Nesir

Mesaj verme amacı gütmeyen sadece yazının güzel olması için yazılan nesir. Sanatlarla süslüdür. Dili ağırdır.

Orta Nesir

Anlaşılması zor olan, sanat amacı taşımayan nesir türüdür.

Mazmun

Kalıplaşmış söz
selvi - boy, inci - diş

Manzume Eser

Şiir yazarak hikaye anlatma sanatıdır.

Mensur Eser

Düzyazı biçimindeki anlatımla yazılmış yapıt.

Nazım Birimi

Manzum yapıtlarda anlam bütünlüğü ile kümelenmiş en küçük parça. Örn: beyit, bent, dörtlük.

Nazım Türü

Şiirlerde ele alınan düşünce duygu ya da durumdur. Konu.

Nazım Biçimi

Nazım birimi, uyak örgüsü, dizelerde başvurulan ölçüyle ilgili, şiirdeki dış özelliklerin tümü.

Lirik Şiir

Duygulu, coşkulu, deli-dolu şiirlerdir.

Didaktik Şiir

Öğretici şiir.

Epik Şiir

Savaş ve kahramanlık konulu şiirler.

Destani Şiir ya da Hamasi (Epik) şiiir de denir.

Pastoral Şiir

Çoban ve kır hayatını, doğa güzelliklerini anlatan şiir. Bu şiirler çobanın ağzından anlatılıyorsa: idil
birçok çobanın ağzından anlatılıyorsa: eglog adını alır

Satirik Şiir

bir kişiyi, toplumu, düşünceyi, inancı ele alıp eleştiren şiir türü.

Batı edeb. - Satir
Divan edeb. - Hiciv
Halk edeb. - Taşlama
Günümüzde - Yergi

Dramatik Şiir

Şiir şeklinde yazılan tiyatrolara ya da tiyatro eserlerinin manzum (şiir) kısımlarına verilen addır.

Dörtlük

Dört dizeden olur.
Mani, Koşma, Semai, Varsağı, Destan, Rubai, Tuyuğ, Şarkı, Murabba

Bent

Üç veya daha fazla dizeden oluşan şiirler.

Beyit

İkişer dizeden oluşan şiir.

Dize

Bunlar edebiyatımıza Batı'dan gelen yani şiir şekilleridir (Sone, terzerima gibi).
Dize birimiyle yazılan şiirlerde anlam tek dizede tamamlanır

Ölçüler

Hece Ölçüsü
Aruz Ölçüsü (Arap)
Serbest Ölçü

Uyak (Kafiye)

Yarım Uyak: mısra sonlarındaki tek ses benzerliği

Tam Uyak: İki ses benzerliğine dayanan uyaktır.

Zengin Uyak: İkiden çok ses benzerliği ile sağlanan uyak

Tunç Uyak: Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerinin içinde aynen bulunması yani tekrar edilemsiyle oluşan kafiye

Cinaslı Uyak: Söylenişleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yapılan uyak

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording