Frequency Expressions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

palagi, parati, lagi, pirmi
always
tuwina, tuwing araw, tuwing taon
every time, everyday, every year
madalas
frequently
paminsan minsan, madalang, bihira
once in a while
madalas
often
habang panahon
forever
hindi kailanman
never
minsan, kung minsan
once, sometimes
madalang/bihira
seldom
dapat
should
hindi masyado
not much
Itó
This
talaga?
really?
Doón
There
Dito
Here
Iyón
That
Anó?
What?
Kailán?
When?
Saán?
Where?
Bakit?
Why?
Paano?
How?
Sino?
Who?
Sigurado ka?
Are you sure?
Ibigáy mo sa'kín 'to!``
Give me this!
Gustóng-gustó ko' tó!
I really like it!
Nagustúhan mo bá?
Do you like it?
Gutóm na akó
I'm hungry
Nauuhaw akó
I'm thirsty
Nakakatawá siyá
He is funny
Bilís!
Hurry up!
salamat
thank you
sandali lang!
wait!
okey lang po
its all right
ikaw ang bahala
its up to you
bakit hindi
why not?
Sige po
Okay
Anong sabi mo?
What did you say?
Ano ulit?
What again?
Kunti lang
just A little
Hindi ko alam /
Ewan ko
I don't know
Walang anuman
You're welcome
Gusto ko ito
I like this
Di bale na lang /
Hindi na bale
Never mind