Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

I WANT TO earn a lot of money.

CHCĘ ZARABIAĆ dużo pieniędzy.

We HOPE TO be famous one day.

MAMY NADZIEJĘ że będziemy sławni któregoś dnia.

She TRIED TO design a new dress.

PRÓBOWAŁA ZAPROJEKTOWAĆ nową sukienkę.

Do you PLAN TO go to university?

Czy PLANUJESZ IŚĆ na uniwersytet?

I NEED TO do sport more often.

POTRZEBUJĘ UPRAWIĄĆ sport trochę częściej.

Peter WOULD LIKE TO be an architect in the future.

Peter CHCIAŁBY ZOSTAĆ architektem w przyszłości.

Do you EXPECT TO travel in your job?

OCZEKUJESZ, ŻE BĘDZIESZ PODRÓŻOWAĆ w swojej pracy?

I'm LEARNING TO speak French.

UCZĘ SIĘ MÓWIĆ po francusku.

My sisters STARTED TO play the piano a year ago.

Moje siostry ZACZĘŁY GRAĆ na pianinie rok temu.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording