10 terms

learner profile

STUDY
PLAY
积极探究
jī jí tàn jiū ( inquirers)
知识渊博
zhī shí yuān bó ( knowledgeable)
勤于思考
qín yú sī kǎo ( thinkers)
善于交流
shàn yú jiāo liú ( communicators)
坚持原则
jiān chí yuán zé ( principled)
胸襟开阔
xiōng jīn kāi kuò ( open-minded)
懂得关爱
dǒng dé guān ài ( caring)
勇于尝试
yóng yú cháng shì ( risk-takers)
全面发展
quán miàn fā zhǎn ( balanced)
及时反思
jí shí fǎn sī ( reflective)