13 terms

More family members

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

爷爷
yé ye (grandpa, dad's dad)
奶奶
nǎi nai (grandma, dad's mum)
伯伯
bó bo (dad's elder brother)
叔叔
shū shu (dad's younger brother)
姑姑
gū gu (dad's sister)
外公
wài gōng (mum's dad)
外婆
wài pó (mum's mum)
舅舅
jiù jiu (mum's brother)
阿姨
ā yí ( mum's sister)
表哥
biǎo gē (cousin, an older boy)
表姐
biǎo jiě (cousin, an older girl)
表弟
biǎo dì (cousin, a younger boy)
表妹
biǎo mèi (cousin, a younger girl)