ἐλλάσσων

less, comparative of μικρός

ἐμος, -ή, -όν

poss. adj., belonging to me, my

ἔμπροσθεν

adv., in front of, in the presence of (with gen.)

ἐνώπιον

adv., before, in the sight of, in the presence of (with gen.)

ἔχω

adv., outside, outside of (with gen.)

ἐχθρός, ὁ

an enemy

conj., than

ἡμέτερος, -α, -ον

poss. adj., belonging to us, our

ἴδιος, -α, -ον

private, belonging to oneself, one's own

ἱκανος, -ή, -όν

sufficient, worthy, considerable

ισχυρότερος, -α, -ον

stronger, comparative of ἰσχυρός, -ά, -όν

καλῶς

adv., well

κρείσσων, -ον

better, comparative of ἀγαθός

μᾶλλον

adv., more, rather

μείζων, -ον

greater, comparative of μέγας

μή

conj., lest, in order that not

μήποτε

lest, lest perhaps

ὅπως

in order that

πάλιν

adv., again

πλείων

more, comparative of πολύς

σάββατον, τό

sabbath

σός, -ή, -όν

poss. adj., belonging to you, your

ὑμέτερος, -α, -ον

poss. adj., belonging to you (pl.), your (pl.)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording