345 terms

AP Latin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absum, abesse, afui, afuturus
to be away
accido, accidere, acidi
to happen
accipio, accipere, accepi, acceptus
to recieve
acer, acris, acre
sharp
adduco, adducere, adduxi, adductus
to induce
administro (1)
to manage
admitto, admittere, admisi, admissus
to let go, admit
adorior, adoriri, adortus sum
to attack
adsum, adesse, adfui, adfuturus
to be present
adventus, adventus m.
arrival
adversus, adversa, adversum
facing
res adversae
misfortune
aedificium, aedificii n.
building
aeger, aegra, aegrum
sick
aegre
with difficulty
aequor, aequoris m.
sea
aequus, aequa, aequum
equal
aestas, aestatis f.
summer
aestus, aestus
tide, heat
afficio, afficere, affeci, affectus
to affect
afflicto (1)
to shatter
ager, agri
field
aggredior, agredi, agressus sum
to approach
aggrego (1)
to collect
alacer, alacris, alacre
eager
alacritas, alacritatis f.
eagerness
alius, alia, aliud
another
alter, altera, alterum
the other
alititudo, altitudinis f.
height, depth
altus, alta, altum
high, deep
altum, alti n.
sea
amicus, amica, amicum
friendly
amicus, amici m.
friend
amicitia, amicitae f.
friendship
ancora, ancorae f.
anchor
angustus, angusta, angustum
narrow
animadverto, animadvertere, animadverti, animadversus
to notice
animus, animi m.
spirit
annus, anni m.
year
apertus, aperta, apertum
exposed
appello (1)
to call
appropinquo (1)
to approach
apud + acc.
among
aqua, aquae f.
water
aquila, aquilae f.
eagle
arbitror (1)
to believe
acresso, acressere, acressivi, acressitus
to send for
aridus, arida, aridum
parched
aridum, aridi n.
dry land
arma, armorum n.
weapons
armamentum, armamenti n.
equipment
armo (1)
to arm
ascisco, ascicere, ascivi, ascitus
to take to
at
but
atque/ac
and
attingo, attingere, attigi, attactus
to touch
auctoritas, auctoritatis f.
authority
audaciter
boldy
audax, audacis
bold
auriga, aurigae m.
chariot driver
aut
or
autem
however
auxilior(1)
to help
auxilium, auxilii n.
help
barbarus, barbara, barbarum
barbarous
bello (1)
to wage war
bellum, belli n.
war
bellum gerere
to wage war
biennium, bienni n.
two years
capio, capere, cepi, captus
to take
initium capere
to begin
carrus, carri m.
cart
castrum, castri n.
fort, camp
castra movere
to break camp
castra ponere
to pitch camp
casus, casus m.
chance
causa, causae f.
cause
causā
for the sake of
certus, certa, cerum
certain
cibaria, cibariorum n.
provisions
circum
about, around
circumdo, circumdare, circumdedi, circumdatus
to surround
circumsisto, circumsistere, circumsteti
to surround
circumvallo (1)
to blockade
civitas, civitatis f.
state
clam
secretly
cliens, clientis
client
coemo, coemere, coemi, coemptus
to buy up
cogito (1)
to consider
cogo, cogere, coegi, coactus
to gather
cohors, cohortis f.
cohort
cohortor, cohortari, cohoratus sum
to encourage
colloquor, colloqui, colloctus sum
to confer
comburo, comburere, combussi, combustus
to burn up
commeatus, commeatus m.
trip
commendo (1)
to intrust
commeo (1)
to visit
commiles, commilitis m.
fellow soldier
comparo (1)
to compare
compleo, complere, complevi, completus
to fill up
complures, complura
many
comprendo, comprendere, comprendi, comprehensus
to seize
concedo, concedere, concessi, concessurus
to withdraw
concilio(1)
to win over
concilium, concilii
meeting
conduco, conducere, conduxi, conductus
to bring together
confertus, conferta, confertum
crowded
confestim
at once
conficio, conficere, confeci, confectus
to do thoroughly
confido, conidere, confisus sum
to rely upon
confirmo (1)
to confirm
conicio, conicere, conieci, coniectus
to hurl
conicere in fugam
to put to flight
coniuratio, coniurationis f.
conspiracy
conor (1)
to try
conscisco, conscicere, conscivi, conscitus
to agree on
consciscere sibi mortem
to commit suicide
consequor, consequi, consecutus sum
to follow up
consilium, consilii n.
plan
consilium capere
to adopt a plan
consisto, consistere, constiti
to stand
conspicio, conspicere, conspexi, consepexus
to catch sight of
constituo, consituere, constitui, constitutus
to establish
consto, constare, constiti, constaturus
to stand firm
constat
it is agreed
consuesco, consuescere, consuevi, consuetus
to be accustomed
consuetudo, consuetudinis f.
custom
consul, consulis m.
consul
contendo, contendere, contendi, contentus
to strive
continens, continentis
the mainland
continenter
continually
contineo, continere, continui, contentus
to contain
convenio, convenire, conveni, conventurus
to assemble
convenit
it is fitting
copia, copiae
supply, troops
cotidianus, contidiana, cotidianum
daily
cremo (1)
to burn
culpa, culpae f.
fault
cultus, cultus m.
civilization
cum + abl.
with
cum
when, since
cunctor, cunctari, cuncatus sum
to delay
cunctus, cuncta cunctum
all together
cupiditas, cupiditatis f.
eagerness
cur
why
curo (1)
to take care of
curro, currere, cucurri, cursurus
to run
currus, currus m.
chariot
cursus, cursus m.
course
damno (1)
to condemn
decimus, decima, decimum
tenth
declivis, declive
sloping down
dedecus, dedcoris n.
disgrace
deicio, deicere, deieci, deiectus
to throw down
delibero (1)
to consider
deligo, deligere, delegi, delectus
to choose
delitesco, delitescere, delitui
to hide
demeto, demetere, demessui, demessus
to reap
demonstro (1)
to show
depono, deponere, deposui, depositus
to put down
desilio, desilire, desilui, desultus
to leap down
desum, deesse, defui, defuturus
to be lacking
deus, dei m.
god
dea, deae f.
goddess
dico, dicere, dixi, dictus
to say
causam dicere
to plead a cause
dictio, dictionis f.
the pleading of a cause
dies, diei m.
day
difficilis, difficile
hard
difficultas, difficultatis f.
difficulty
divido, dividere, divisi, divisus
to separate
differo, differre, distuli dilatus
to spread
discedo, discedere, discessi, discessurus
to depart
dispergo, dispergere, dispesi, dispersus
to scatter
dives, divitis
wealthy
do, dare, dedi, datus
to give
poenas dare
to suffer punishment
in fugam dare
to put to flight
in matrimonium dare
to give in marriage
dolor, doloris m.
grief
domus, domus f.
house
dubito (1)
to doubt
dubium, dubi n.
doubt
duco, ducere, duxi, ductus
to lead
in matrimonium ducere
to lead into marriage
dum
while
duo, duae, duo
two
duodecim
twelve
e, ex
out of
una ex parte
on one side
effero, eferre, extuli, elatus
to carry out
egredior, egredi, egressus sum
to go forth
enim
indeed
enuntio (1)
to report
eripio, eripere, eriui, ereptus
to snatch away
evenio, evenire, eveni, eventurus
to happen
evenit
it happens
eventus, eventus m.
outcome
exercitus, exercitus m.
army
exsequor, exsequi, exsecutus sum
to follow up
effemino (1)
to make womanish
eques, equitis m.
horseman
equitatus, equitatus m.
cavalry
equus, equi m.
horse
essedarius, essedari m.
charioteer
essedum, essedi n.
British war chariot
et
and
et...et
both...and
etiam
also
non solum...sed etiam
not only...but also
etsi
although
exeo, exire, exii, exiturus
to go forth
exiguitas, exiguitatis m.
smallness
exiguus, exigua, exiguum
scanty
existimo (1)
to think
expedio, expedire, expedivi, expeditus
disengage
expeditus, expedita, expeditum
unencumbered
extremus, extrema, extremum
farthest
exuro, exurere, exussi, exustus
to burn up
facilis, facile
easy
facile
easily
facio, facere, feci, factus
to do, make
iter facere
to journey
certiorem facere
to inform
facultas, facultatis f.
ability
familia, familiae f.
family
feliciter
happily
felix, felicis
happy
fere
almost
fero, ferre, tuli, latus
to bear
fides, fidei f.
faith
figura, figurae f.
form
filia, filiae f.
daugher
filius, filii m.
son
finis, finis
limit
finitimus,finitima, finitimum
neighboring
fio, fieri, factus sum
to become
firmiter
firmly
firmus, firma, firmum
firm
fluctus, fluctus m.
wave
flumen, fluminis n.
river
fluo, fluere, fluxi, fluxurus
to flow
fore
futurum esse
fortis, forte
strong
fortitudo, fortitudinis f.
bravery
fortuna, fortunae f.
fortune
frango, frangere, fregi, fractus
to break
frater, fratris m.
brother
frumentor (1)
to get grain
frumentum, frumenti
grain
fuga, fugae f.
flight
se in fugam dare
to flee
funda, fundae f.
sling
funis, funis m.
rope
gens, gentis f.
nation
genus, generis n.
race
gero, gerere, gessi, gestus
to carry
gladius, gladii m.
sword
gloria, gloriae f.
glory
gravis, grave
serious
habeo, habere, habui, habitus
to have
hibernus, hiberna, hibernum
wintry
hiberna, hibernorum n.
winter quarters
hic, haec, hoc
this
hiemo (1)
to spend the winter
hiems, hiemis f.
winter
homo, hominis m.
man
hostis, hostis m.
enemy
humanitas, humanitatis f.
humanity
ibi
there
ictus, ictus m.
blow
ille, illa, illud
that
ignis, ignis m.
fire
ignosco, ignoscere, ignovi, ignotus
to not know
ignotus, ignota, ignotum
unknown
impedio, impedire, impedivi, impeditus
to encumber
paene
almost
adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitus
to summon
aes, aeris n.
money
potens, potentis
powerful
facinus, facinoris n.
crime
caedis, caedis f.
murder
decerno, decernere, decrevi, decretus
to decide
interdico, interdicer, interdixi, interdictus
forbid
sceleratus, scelerata, sceleratum
wicked
decedo, decedere, decessi, decessus
to withdraw
contagio, contagionis f.
contact
reddo, reddere, reddidi, redditus
return
honos, honoris m.
honor
paro, parare, paravi, paratus
to prepare
pareo, parere, parui, paritus
to obey
disco, discere, didici
to learn
praesidium, praesidi(i) n.
protection
intereo, interire, interivi, interitus
to perish
verso, versare, versavi, versatus
to turn over
nosco, noscere, novi, notus
to know of
placo, placare, placavi, placatus
to appease
ioco, iocare, iocavi, iocatus
to joke
inedia, inediae
fasting
devius, devia, devium
out of the way
pinguis, pingue
fat
nitidus, nitida, nitidum
shining
otium, oti
leisure
epula, epulae
food
stolidus, stolida, stolidum
stupid
equidem
indeed
elabor, elabi, elapsus sum
to slip away
macto, matare, mactavi, mactatus
to magnify, slaughter
repperio, repperire, repperi, reppertus
to discover
polio, polire, polivi, politus
to polish
senarius, senaria, senarium
composed of six in a group
dos, dotis f.
dowry
risus, risus m.
laughter
rideo, ridere, risi, risus
to laugh
calumnior, calumniari, calumniatus sum
to accuse falsley
ferus, fera, ferum
wild
memini, meminisse, -
to remember
faux, faucis f.
throat
iurgium, iurgi(i) n.
quarrel
turbulenus, turbulenta, turbulentum
stormy
bibo, bibere, bibi, bibitus
to drink
laniger, lanigera, lanigerum
fleecy
queror, queri, questus sum
to complain
haustus, haustus m.
drink
lacero, lacerare, laceravi, laceratus
to mangle
nex, necis
death
corripio, corripere, corripui, correptus
to snatch
opprimo, opprimere, oppressi, oppressus
to suppress
testor, testari, testatus sum
to testify
propositum, propositi n.
purpose
cluo, cluere
to be called
consots, consortis n.
sharer
tribuo, tribuere, tribui, tributus
to divide
improbitas, improbitatis f.
wickedness
fur, furis n.
thief
creo, creare, creavi, creatus
to create
ops, opis n.
power
ambages, ambagis f.
roundabout way
flecto, flectere, flexi, flexus
to bend
for, fari, fatus sum
to speak
expio (1)
to atone for
regia, regiae f.
court
interemo, interemere, interemi, interemptus
to kill
ulciscor, ulcisci, ultus sum
to avenge
lucidus, lucida, lucidum
bright