73 terms

instrukce

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Take your notebook
Vezměte sešit na poznámky
Take your textbook
Vezměte učebnici
Take your workbook
Vezměte pracovní sešit
It's page 34
Strana 34
Listen and repeat
Poslouchejte a opakujte
Draw
Nakreslete
Take a paper
Vezměte papír
Work in pairs
Pracujte ve dvojici
Fill in the missing words
Doplň chybějící slova
Copy that into your notebook
Opiš si to do sešitu
Take your pen
Vezmi propisku
Ask your partner
Zeptej se spolužáka
Try to
Zkus
Write 3 sentences
Napiš 3 věty
Sentence
Věta
Show me
Ukaž mi
Your
Tvoje
Mistake
Chyba
How many mistakes do you have?
Kolik máte chyb?
Rise your hand
Přihlaš se
Read the text
Přečti ten text
Write down
Zapiš si
Answer the questions
Odpověz na otázky
Exercise 5
Cvičení 5
Circle
Zakroužkuj
Circle the correct answer
Zakroužkuj správnou odpověď
Answer
Odpověď
Question
Otázka
Listen to the dialogue
Poslouchej rozhovor
Dialogue
Rozhovor
In exercise 5
Ve cvičení 5
Talk in pairs
Mluvte ve dvojicích
Topic
Téma
Our topic is "holiday"
Naše téma jsou prázdniny
Try to find
Pokuste se najít
Match the pictures
Spojte obrázky dohromady
Match
Spojte
Match the pictures with the answers
Spojte obrázky s odpovědmi
Picture
Obrázek
Page
Strana
Article
Článek
Textbook
učebnice
Workbook
Pracovní sešit
Notebook
Sešit na poznámky
Choose
Vyber
Choose the correct answer
Vyber správnou odpověď
Correct
Správný
Correct answer
Správná odpověď
Read
Přečti
Sir?
Pane učiteli?
Get in pairs
Udělejte dvojice
Create
Vytvoř
Create your won dialogue
Vytvoř svůj vlastní rozhovor
Fill in
Doplň
Focus on
Soustřeď se na
Who's got more than 5 mistakes?
Kdo má více než 5 chyb?
Who's got less than 5 mistakes?
Kdo má méně než 5 chyb?
You've got 5 minutes
Máte na to 5 minut
5 minutes to go
Máte ještě 5 minut
Close your textbook
Zavřete učebnici
Discuss
Promluvte si
What comes to your mind
Co se vám vybaví
Erase
smazat
Guess
Uhádnout
Try to guess
Zkuste uhádnout
Count
Spočítejte
Count your answers
Spočítejte odpovědi
The more the better
Čím více tím lépe
Imagine that
Představ si že
Imagine
Představ si
different
rozdílný
difficult
obtížný
whole sentence
celou větou

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.