Filipino

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

magandang hapon
Good afternoon
magandang at nghali
Good noon
Magandang gabi
Goodevening
Magandang Araw
Goodday
Naman
Also
Mubuti
Im good/fine
Tanghalian
Lunch
Agahan
Breakfast
Matalino
smart
Mayabang
Boastful
You
Ikaw-ka
Ngayon
Today/now