25 terms

Release the exterior

STUDY
PLAY
ma huang, gui zhi, zi su ye, jing jie, fang feng, gao ben, qiang huo, bai zhi, xi xin, sheng jiang, xin yi hua, cang er zi, xiang ru, cong bai
Exterior Wind Cold
ma huang, gui zhi, zi su ye, sheng jiang, cong bai, xiang ru
Release exterior wind cold by inducing sweating
jing jie, fang feng
Release both wind cold and wind heat
qiang huo-taiyang headache; gao ben-taiyang headache and jueyin; xi xin-shaoyin headache; bai zhi-yangming headache
Relieve headache
ma huang, gui zhi, fang feng, gao ben, qiang huo, xi xin, cang er zi
Treat bi syndrome
cang er zi, xin yi hua, bai zhi, xi xin
Relieve nasal disease
sheng jiang, zi su ye
Harmonize stomach, treating morning sickness and seafood poisoning
Ma Huang
Release exterior, disperses cold; Disperses Lung Qi, controls wheezing and asthma; promote urination, reduces edema; disperses cold, invigorates circulation
Gui Zhi
harmonizes ying and wei, disperses wind cold; warms and unblocks the channel; warms Heart yang qi; assists qi transformation (qi hua), reduces edema
Zi Su Ye
Release the exterior, disperses cold; promotes movement of Spleen/Stomach qi; alleviates seafood poisoning
Jing Jie
Releases the exterior, expels wind; vents rashes, alleviates itching; stops bleeding and vaginal discharge
Fang Feng
Releases the exterior, expels wind; expels wind dampness, alleviates pain; expels wind in channels; expels intestinal wind
Gao Ben
Expels wind, disperses cold; dispels damp cold, alleviates pain
Qiang Huo
Expels wind, dispels damp cold, alleviates pain; unblocks painful obstruction, alleviates pain
Bai Zhi
Expels wind, opens nasal passages, alleviates pain; reduces swelling, expels pus; dries dampness, alleviates discharge
Xi Xin
Releases the exterior, disperses cold, alleviates pain; warms the Lung, transforms phlegm; unblocks nasal orifices
Sheng Jiang
Releases exterior wind cold; warms middle jiao, alleviates vomiting; reduces toxicity of other herbs; disperses cold, stops cough
Xin Yi Hua
Expels wind cold; unblocks nasal passages
Cang Er Zi
Expels wind cold, opens nasal passages; disperses wind dampness, disperses wind dampness, relieves skin itching
Xiang Ru
Releases exterior, transforms damp, harmonizes middle jiao; promotes urination, reduces edema
Cong Bai
Releases exterior, induces sweating; disperses cold, unblocks yang; relieves toxicity, disperses clumps
Bo he; Niu bang zi; Chan tui; Sang ye; Ju hua; Man jing zi; Dan dou chi; Ge gan; Chai hu; Sheng ma; Mu zei
Exterior Wind Heat
Bo he; Sang ye; Ju hua; Man jing zi; Chan tui; Mu zei
Clear heat and benefit eyes?
Bo he; Niu bang zi; Sheng ma
Strongly relieve sore throat?
Man jing zi; Chai hu; Bo he; Ju hua
Relieve w-h headache?