12 terms

Singapore-6

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

李光耀
Lǐ Guāng Yào ( Lee Kuan Yew)
首任
shǒu rèn ( the first)
总理
zǒng lǐ ( prime minister)
1965年
yī jiǔ liù wǔ nián ( 1965)
独立
dú lì ( independent)
推行
tuī xíng ( implement)
双语
shuāng yǔ ( bilingual)
政策
zhèng cè ( policy)
英语
yīng yǔ ( English)
官方
guān fāng ( official)
一种
yì zhǒng ( one)
语言
yǔ yán ( language)
OTHER SETS BY THIS CREATOR