196 terms

Sanoja sanasta

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ainesana
kiel. ainetta nimittävä substantiivi (esim. vesi, vilja).
alkusanat
1. Virren alkusanat. 2. johdanto, alkulause. Kirjan, esitelmän alkusanat.
ammattisana
ammattikielen termi.
ammattisanasto
jossakin ammatissa tarvittavat sanat
ankarasanainen
Ankarasanainen arvostelu.
approbatur-arvosana
vrt. approbatur. Suoritti sosiologian approbatur-arvosanan.
apusana
kiel., vanh. partikkeli.
arvosana
1. arvosteluasteikon yksikkö, tällaisella esitetty arvostelu. Yleisarvosana. Kouluarvosanat. Arvosana 9. Arvosana...
asemosana
kiel., vanh. pronomini.
asetussanat
usk. Uuden testamentin kohdat (Jeesuksen sanat), joilla sakramentit on asetettu. Ehtoollisen asetussanat.
asiasana
vars. tietopalvelussa: julkaisun olennaisen kohteen ilmaiseva sana, jollaisten mukaan julkaisut indeksoidaan.
avainsana
sana jonka avulla jk ongelma, salakirjoitus tms. on ratkaistavissa. Kuv. Työ on tämän hetken avainsana.
cum laude -arvosana
vrt. cum laude approbatur.
hakusana
1. sanoista joiden mukaan hakemiston, sanakirjan tms. sisältö on järjestetty. 2. tiedonhaussa sana, jolla tietoa...
harvasanainen
niukkasanainen; harvapuheinen. Asiasta annetut tiedotteet ovat olleet melko harvasanaisia. Harvasanainen mies.
haukkumasana
Sätti minua kaiken maailman haukkumasanoilla.
hellittelysana
sana joka ilmaisee läheisyyttä ja kiintymystä sen viittauskohteena olevaa henkilöä t. asiaa kohtaan; vrt. hellitte...
herjasana
häväistys-, pilkka-, ivasana. Käyttää törkeitä herjasanoja.
huudahdussana
kiel., vanh. interjektio.
iskusana
jnk asian ytimen iskevästi ilmaiseva sana t. sanonta; myös puheen pidossa muistamista helpottavista asiasanoista. ...
jumalansana
(myös: Jumalan sana) vars. Raamatusta ja siihen perustuvasta sananjulistuksesta. Mennä kirkkoon jumalansanaa kuule...
jyrkkäsanainen
Jyrkkäsanainen nootti, kirje.
järjestyslukusana
kiel. järjestyslukua ilmaiseva sana, ordinaalilukusana (esim. toinen, kolmas, sadas).
kantasana
kiel. sana josta on johtamalla muodostettu toinen sana eli johdos. Vetinen-sanan kantasana on "vesi".
kardinaalilukusana
kiel. määrää ilmaiseva lukusana.
karkeasanainen
Karkeasanainen [= karkea, epähieno] sadattelu.
kieltosana
kiel. Kieltosana "ei" on suomessa luonteeltaan verbi.
kiihkeäsanainen
Kiihkeäsanainen väittely.
kirjainsana
sanaliiton (t. yhdyssanan osien) alku- tm. kirjaimista koostuva lyhennesana, akronyymi, (esim. Efta, Nato, mopo).
kirosana
ilmaisua tehostavia, karkeina pidettäviä sanoja, voimasana. "Perkele", "helvetti", "saakeli" ym. kirosanat. Lievä,...
kirpeäsanainen
Kirpeäsanainen vastaus.
korusana
kaunis, us. mielistelevä mutta tyhjänpäiväinen sana. Esittää asia suoraan, ilman turhia korusanoja.
korusanainen
Korusanainen onnentoivotus.
kouluarvosana
arvosana koulutodistuksessa. Kuv. arvio onnistumisesta t. laadusta käyttäen perinteistä koulun arvosteluasteikkoa...
kunniasana
Antaa jstak kunniasanansa, luvata jtak kunniasanallaan asettaa kunniansa lupauksen takeeksi.
kuvasanaristikko
= kuvaristikko.
kärkeväsanainen
puheissaan ja kirjoituksissaan kärkevä, kärkeväkielinen. Kärkeväsanainen kriitikko.
käsitesanakirja
sanakirja jossa käsitteellisesti yhteen kuuluvat sanat on esitetty systemaattisesti ryhmittäin, tesaurus.
käänteissanakirja
sanakirja jossa hakusanat on aakkostettu hakusanan lopusta lähtevään aakkosjärjestykseen.
laatusana
kiel., vanh. = adjektiivi.
lainasana
vieraasta kielimuodosta omaksuttu sana; vrt. vierassana. Vanhat germaaniset lainasanat, kuten ruis. Englannista tu...
laudatur-arvosana
arvosanasta laudatur; aik. myös korkeakoulujen laajimmista oppikursseista.
laveasanainen
monisanainen. Laveasanainen puheenvuoro, kirje.
laveasanaisesti
monisanaisesti. Selittää laveasanaisesti.
liikasanaisuus
vrt. pleonasmi.
loppusanat
päätössanat, loppujakso. Tutkielman loppusanat.
lukusana
kiel. sana joka ilmaisee lukumäärää (esim. kaksi, sata) t. järjestystä (esim. toinen, sadas), numeraali.
lyhennesana
sanan tapaan käytetty lyhenne (esim. dia, mopo, Efta, AIDS).
lyhytsanainen
vähin sanoin esittävä, lyhyesti puhuva, niukkasanainen, vähäpuheinen. Lyhytsanainen juontaja. Koetan olla mahdolli...
lyhytsanaisesti
vrt. lyhytsanainen. Vastasi kysymykseen lyhytsanaisesti.
lyhytsanaisuus
vrt. lyhytsanainen.
mahtisana
1. mahtikäsky. Hallituksen mahtisana ei vaikuttanut lakkoilijoihin. 2. taikasana; manaus, loitsu. Tietäjän mahti...
mainesana
jstak kelpoisuuden, laadun tm. perusteella käytettävä sana t. nimitys. Hän ansaitsee mainesanan mestari.
monisanainen
Monisanainen [= pitkään puhuva, jaaritteleva] esiintyjä. Monisanainen kuvaus.
monisanaisesti
Selitteli asiaa monisanaisesti.
monisanaisuus
Turhaa monisanaisuutta on kartettava.
muistosanat
Lausua muistosanat vainajasta.
muotisana
lyhyessä ajassa runsaaseen käyttöön tullut (us. ilmaisutehtäväänsä huonosti sopiva) sana.
murresana
(kansan)murteeseen kuuluva sana.
murresanakirja
murteen t. murteiden sanastoa esittävä sanakirja.
nimisana
kiel., vanh. substantiivi.
niukkasanainen
Niukkasanainen maininta, tiedote.
niukkasanaisesti
Asiasta kerrottiin hyvin niukkasanaisesti.
ordinaalilukusana
kiel. järjestyslukusana.
otsikkohakusana
sivun yläreunaan sijoitettu sana, sanaliitto t. sanan alkuosa, joka ilmaisee vasemman sivun ensimmäisen t. oikean ...
perussana
kiel. johtamaton t. yhdistämätön sana.
puhuttelusana
sana jota käytetään puhuteltavasta henkilöstä. Rouva naimisissa olevien naisten puhuttelusanana. Puhuttelusanat Si...
pääsana
kiel. lauseenjäsen jota toinen määrittää. Pääsana ja sen määrite.
päätössanat
Tilaisuuden päätössanat lausui seuran puheenjohtaja.
raamatunsana
raamatunlause; yl. Raamatun sanomasta.
reheväsanainen
vrt. rehevä 2. runsaspuheinen
riimisana
loppusointuparin muodostavista sanoista.
rippisanat
usk. = rippikehotus.
riskisana
kiel. eri kielten t. saman kielen murteiden sanoista, joilla on (lähes) sama äänne- t. kirjoitusasu mutta eri merk...
ristisanatehtävä
= sanaristikko.
runsassanainen
Runsassanainen tyyli.
ryhmäsana
kiel. ryhmää merkitsevä eli kollektiivinen substantiivi, kollektiivi (esim. kansa, karja).
saatesanat
(julkaisun) alkusanat, alkulause, esipuhe. Teoksen saatesanat.
salasana
tietotekn. tietojärjestelmän suojauksessa käytettävä sana tm. merkkiyhdistelmä, joka on tunnettava käyttäjätunnuks...
samasanainen
sana sanalta yhtäpitävä. Kaksi samasanaista asiakirjaa.
sanahakemisto
Oppikirjan loppuun liitetty aakkosellinen sanahakemisto.
sanaharkka
kina(stelu), kiista, kahnaus, sanasota. Syntyi pientä sanaharkkaa. Joutua sanaharkkaan jkn kanssa.
sanahelinä
kuv. vaikuttavuutta tavoittelevasta sisällöttömästä kielenkäytöstä. Turhaa, onttoa sanahelinää.
sanahirviö
pitkä, vaikeaselkoinen, kummallinen tm. kielen järjestelmään huonosti sopiva sana. Sellaiset sanahirviöt kuin onge...
-sanaisesti
Moni-, vähäsanaisesti.
-sanaisuus
Liikasanaisuus.
sanajumalanpalvelus
jumalanpalvelus jossa ei ole ehtoollista.
sanajärjestys
kiel. lauseen sanojen keskinäinen järjestys. Suora sanajärjestys sanajärjestys jossa subjekti on ennen predikaatti...
sanakirja
hakuteos jossa on esitetty määrätavoin valittujen, tav. aakkosten mukaan järjestettyjen sanojen merkitykset, viera...
sanakirjantekijä
leksikografi.
sanakirjantoimittaja
leksikografi.
sanakirjatyö
sanakirjan laadinta, leksikografia.
sanakäänne
vars. mon. sanonta(tapa), puheenparsi; fraasi. Esitti asiansa taidokkain, kohteliain sanakääntein.
sanaleikki
leikillinen, vitsikäs ilmaus, joka perustuu monimerkityksisiin t. samanasuisiin mutta erimerkityksisiin sanoihin.
sanaliitto
kiel. eri sanoiksi kirjoitettava sanapari t. -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen (esim. nuori mies, filoso...
sanaluettelo
tav. aakkosellinen luettelo jnk tekstin t. aihepiirin sanoista; sanahakemisto. Julkaisuun liittyvä sanaluettelo.
sanaluokka
kiel. ryhmiä joihin sanat jaetaan kieliopillisten ominaisuuksiensa perusteella. Substantiivit, adjektiivit, verbit...
sanamuoto
sanallinen muoto. Lain, määräyksen sanamuoto. En muista tarkasti sanamuotoa, jolla hän asian ilmaisi.
sananalkuinen
Sananalkuinen äänne.
sananiekka
taitavasta sanankäyttäjästä.
sananjalka
eräs Etelä-Suomen metsissä yleinen saniainen.
sananjulistaja
Jumalan sanan julistaja, hengellinen puhuja, saarnaaja. Väkevä sananjulistaja.
sananjulistus
Kristillinen sananjulistus.
sanankuulija
saarnan tm. hengellisen puheen kuuntelija. Seuroihin kokoontuneet sanankuulijat.
sanankäyttäjä
kielenkäyttäjä.
sanankäyttö
kielenkäyttö, puhe-, kirjoitustapa. Sanankäytön mestari.
sananlasku
muodoltaan kiinteä, lyhyt ja ytimekäs, us. kuvallinen lausuma, johon sisältyy kokemusperäinen elämänohje t. yleine...
sananloppu
Ääntää sananloput selvästi.
sananloppuinen
kiel. Sananloppuinen vokaali.
sananmukainen
sanottua t. kirjoitettua sellaisenaan tarkoittava t. noudattava, kirjaimellinen; sanasanainen, -tarkka. Lain sanan...
sananmukaisesti
vrt. sananmukainen. Noudattaa käskyä sananmukaisesti. Yleisö sananmukaisesti kiemurteli naurusta.
sananmuodostus
kiel. Sananmuodostus johtimien avulla.
sananmuoto
sanan taivutusmuoto.
sananparsi
sananlasku, puheenparsi t. sutkaus. Sananparreksi kiteytynyt sukkeluus.
sananraja
kiel. = sanaraja.
sanansaattaja
vars. ylät. viestinviejä, -tuoja, lähetti, kuriiri. Hermes, jumalien sanansaattaja. Kuoleman sanansaattaja.
sananselittäjä
vars. hengellisestä puhujasta.
sananselitys
sanan (t. tekstijakson) merkityksen selitys; raamatunselitys t. yl. hengellinen puhe.
sananvaihto
1. (lyhyt) keskustelu. Meillä oli aikaa vain hätäiseen sananvaihtoon. 2. kiivassävyinen, tav. lyhyt väittely, ke...
sananvalinta
(rinn. sanavalinta) Taitava, huono sananvalinta.
sananvalta
määräys-, käsky-, ratkaisuvalta. Valtioneuvoston lopullinen sananvalta. Isällä ei ollut mitään sananvaltaa perhees...
sananvapaus
kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista julkisuudessa mielipiteitään; vrt. painovapaus.
sananvuoro
puheenvuoro; suunvuoro. Puheenjohtajalla on nyt sananvuoro. Ei antanut muille sananvuoroa.
sananväli
= sanaväli.
sanaoppi
kiel. sanojen rakennetta ja merkitystä käsittelevä kieliopin osa.
sanapaino
kiel. paino joka tavuilla on sanassa toisiinsa verrattuna; sanan pääpaino.
sanapesye
kiel. = sanue.
sanaraja
(rinn. sananraja) kiel. kahden sanan raja.
sanaristikko
ajanviete- t. kilpatehtävä, jossa ruudukko on täytettävä kirjaimilla siten, että vaaka- ja pystyriveille muodostuu...
sanaryöppy
paljosta vars. kiivaasta puheesta; vrt. sanatulva. Sai vastaansa kiukkuisen sanaryöpyn.
sanasanainen
sanasta sanaan sama, sanatarkka. Sanasanainen käännös.
sanaseppo
= sanaseppä.
sanaseppä
(rinn. sanaseppo) uudissanojen sepittäjästä; taitavasta sanankäyttäjästä.
sanasokeus
luku- ja kirjoitushäiriöstä aik. käytetty nimitys.
sanasota
(kiivas) väittely, sanaharkka. Ankara sanasota.
sanastontutkimus
kiel. sanastoon (1) kohdistuva tutkimus, leksikologia.
sanasto-oppi
kiel. sanastoa (1) käsittelevä kieliopin osa, leksikologia.
sanasutkaus
= sutkaus.
sanatabu
sanaan kohdistuva tabu, sana tabuna.
sanataide
taide joka käyttää ilmaisuvälineenään kieltä, vars. kaunokirjallisuus ja puhetaito. Sanataide kirjallisuudesta tea...
sanataituri
Muusikkona ja sanataiturina tunnettu viihdyttäjä.
sanataituruus
kyky käyttää sanoja taitavasti
sanatarkasti
vrt. sanatarkka. Toisti ohjeen sanatarkasti.
sanatarkka
sanasta sanaan tarkasti sama, sanasanainen; vrt. sananmukainen. Sanatarkka lainaus.
sanatulva
sanojen, puheen paljoudesta; vrt. sanaryöppy. Hillitön sanatulva. Keskeyttää jkn sanatulva.
sanavalinta
= sananvalinta.
sanavalmis
nopeasti sattuvan vastauksen keksivä, nokkelasanainen. Pirteä ja sanavalmis keskustelija.
sanavalmius
vrt. sanavalmis.
sanavarasto
yksilön hallitsemat sanat. Koulutulokkaan keskimääräinen sanavarasto. Ihmisen aktiivinen [= ilmaisuissaan käyttämä...
sanavarat
kielen, murteen, teoksen tms. (kaikki) sanat, (koko) sanasto. Kansankielen sanavarat.
sanavartalo
kiel. sanan perusosa
sanavuolaus
puheen vuolaus, vuolassanaisuus.
sanaväli
(rinn. sananväli) sanojen välinen tyhjä tila tekstissä.
selväsanainen
1. selvästi, suoraan ajatuksensa ilmaiseva, selväpuheinen. Selväsanainen poliitikko. 2. puheesta t. tekstistä: s...
selväsanaisesti
vrt. selväsanainen. Kieltäytyi selväsanaisesti.
sidesana
kiel., vanh. konjunktio (1).
sivistyssana
vierassanasta.
sivistyssanakirja
vain vierassanoja esittävä sanakirja.
sujuvasanainen
Sujuvasanainen luennoitsija.
sukkelasanainen
sanavalmis. Sukkelasanainen huutokaupan meklari.
suorasanainen
1. proosamuotoinen (runomittaisen vastakohtana). Runon suorasanainen käännös. 2. suorapuheinen.
suppeasanainen
tavallisemmin: niukkasanainen.
suurisanainen
kerskaileva, leventelevä, mahtaileva, rehentelevä, suurisuinen; mahtipontinen, pateettinen. Poliitikkojen suurisan...
suurisanaisesti
vrt. suurisanainen. Kehua itseään suurisanaisesti.
suurisanaisuus
vrt. suurisanainen.
suusanallinen
Suusanallinen [= suullinen] sopimus.
synonyymisanakirja
synonyymejä (ja lähimerkityksisiä sanoja) esittävä sanakirja.
syntysanat
1. myt. määräkaavaan vakiintuneet sanat, jotka selittävät jnk ilmiön alun ja olemuksen ja jotka tuntemalla tietäj...
taajuussanakirja
sanakirja jossa esitetään sanojen yleisyys.
taajuussanasto
vrt. taajuussanakirja.
taikasana
taikavoimainen sana, loitsusana. Lausui taikasanan ja ovi avautui. Kuv. muodissa olevista tm. keskeisistä, tärkei...
taskusanakirja
taskukokoinen sanakirja.
teonsana
kiel., vanh. = verbi.
tervehdyssanat
tervehdyspuheesta. Tervehdyssanat lausui yhdistyksen puheenjohtaja.
teräväsanainen
kärkevä, pisteliäs. Teräväsanainen kriitikko.
teräväsanaisesti
Arvostella jtak teräväsanaisesti.
teräväsanaisuus
...
tietosanakirja
aakkostettujen hakusanojen mukaan järjestetty kokoelma lyhyehköjä kirjoituksia tietyiltä tiedonaloilta, ensykloped...
tilkesana
puheessa esiintyvä ajatuksen kannalta merkityksetön sana (esim. niin ku(in), t(u)ota).
tiukkasanainen
Tiukkasanainen puhuttelu.
tulkkisanakirja
tavallisimpia sanoja ja sanontoja tav. aihepiireittäin esittävä kaksi- t. monikielinen pienehkö sanakirja.
tunnussana
1. sot. vain määrähenkilöiden tiedossa oleva(t) sana(t), jonka (t. joiden) ilmoittaminen varmistaa jhk joukkoon k...
täytesana
esitettävän asian kannalta tarpeeton sana; tilkesana.
uudissana
hiljattain kieleen tullut sana; tietoisesti luotu uusi sana. Tuoreimmat uudissanat. Lönnrotin sepittämä uudissana....
vahvistussana
ilmausta vahvistava sana, esim. hyvin (suuri), peijakkaanmoinen (kiire).
vierassana
kiel. lainasana joka ei ole täysin mukautunut suomen kieleen ja jossa us. on suomelle vieraita äänteitä t. äänne...
voimakassanainen
Voimakassanainen nuhtelu.
voimasana
kirosana. Lievä, karkea voimasana.
vuolassanainen
Vuolassanainen helppoheikki. Vuolassanainen tyyli.
vuolassanaisesti
Vuolassanaisesti esitelmöivä luennoitsija.
vuolassanaisuus
puheen runsaus
vuorosana
näytelmässä, elokuvassa tms. yhden henkilön kerrallinen lausuma, repliikki. Opetella vuorosanojaan.
vähäsanainen
vähäpuheinen; niukkasanainen. Muuttui kovin vähäsanaiseksi. Vähäsanainen tiedotus.
yhdyssana
kiel. kahdesta t. useammasta yhteen kirjoitettavasta sanasta koostuva sana. Yhdyssanan perus- ja määriteosa. Yhdys...
yleisarvosana
Millaisen yleisarvosanan antaisit kurssista? Ylioppilastodistuksen yleisarvosana [= aik. kaikkien arvosanojen peru...
ylisana
tav. mon. liioittelevan mairittelevista sanoista, liioittelusta. Ylisanoihin eksyvä arvostelu.