79 terms

Welsh test

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ydy'r...
is the...?
heno
tonight
hyfory
tomorrow
ydyn ni'n mynd
are we going..
does dim...
there's no...
sebon
soap
ydych chi'n...?
do you...?
â'r
to the
yn llawn
full
dyn
man
athro
teacher
beth?
what?
wneud
do
ei
it
pwy?
who?
aethon
we went
gweled
to see
ysbyty
hospital
antur
adventure
yn hoffie
like
dydych chi ddim
you do not
dre
town
chawson nhw mo'r
they did not have
eich
your
dysgwch!
learn!
gwaith
job
heb
without
peidiwich
don't
fues i ddim
I have not
yn nofio
swimming
môr
the sea
eidal
Italy
y llynedd
last year
es i i'r
I went
codais i'n gynnar bore 'ma
I arose early in the morning
ddarllenodd hi mo'r llyfr
she did not read the book
Wnest ti'r tîm?
Did you make the team?
Wnaethon ni ddim gweithio'n galed y llynedd
We did not do any hard work
Rydyn ni heb orffen y gwaith
We haven't finished the work
Mae gyda fi esgidiau da i gerdded
I have good walking shoes
Mae'n nhw'n cael amser da yn y parti
They're having a good time at the party
Ga i ragor o laeth, os gwelwch yn dda?
May I have some more milk please?
Gawn ni weld y ffilm?
Shall we go see the film?
Oedd ofn y traffig arnoch chi?
Were you afraid of the traffic?
Nid yw e'n hoffi darllen llyfrau antur
He doesn't like reading
Nid ydych chi'n casau ysgriffenny yn Cymraeg
You don't hate writing in Welsh
Ydyn nhw wedi gorffen?
Have they finished?
Roeddwn i wedi cyrraedd cyn iddyn nhw fynd
I had arrived before they went
Roedd e wedi bod yn chwarae rygbi
He had been playing rugby
bydd llawr o ddamweiniau'n digwydd ar ol 11 y nos
A lot of accidents happen after 11pm
Fydda i ddim yn glaw eto
It will not rain again
Dylen nhw ddechrau meddwl amdano fe
They should start talking about it
bydd hi farw ar ôl y tan
She will die after the fire
Ddylet ti ddim horri prynnu'r cwrw
You shouldn't like to purchase beer
Ar i yno yfory
I will go there tomorrow
Wela ddim pwrpas i'r llyfyr
I don't see the purpose of this book
Cerrddais i'r gwaith bob dydd
I walk to work every day
Ysgrifennwyd y llyfr gan Islwyn Elis
The book was written by: Islwyn Elis
Cafodd y milwr ei ladd
The soldier was killed
Daw llai o bobl ar wyliau i Gymru bob blwyddyn
Fewer people come to Wales each year
Bydde ti ddim yma, achos maw bwyd yn diflas
You're not here because the food is boring
Maen nhw'n astudio lefel A yn Ninbych
They're studying A levels in Denbigh
Mae hi'n mynd gyda chyfaill i'r coleg
She's going with friends to college
Mae'r coleg bwtn y môr a'r parc
The college is between the sea and the park
Eisteddodd y ferch yn ein car ni
The girl sat in our car
Prynais i fe ar y farchnad ddu
I bought it on the black market
wedi gweld
has seen
yn llew
lion
neithiwr
last year
dydy e ddim yn credu
he didn't believe
bryniau
hills
ar ôl
after
edrychodd
looked (him)
dros
over/across
daith
trip/tour
rhan
part
olaf
last
yn ymddangos
appear
ond o leiaf
at least