25 terms

Economie klas 4 H3: We gaan voor de winst! (kader)

STUDY
PLAY
Afzet
Het aantal verkochte producten.
Bedrijfskosten
Kosten die je moet maken voor je bedrijf.
BTW
Belasting toegevoegde waarde
Concurrenten
Alle bedrijven die goederen of diensten aanbieden die in dezelfde behoeften van consumenten voorzien.
Consumentenprijs
De prijs die je als klant uiteindelijk in de winkel betaalt, dus de prijs inclusief btw.
Formele sector
Werk en productie die geregistreerd wordt door het CBS. Dit is de inkoopprijs maal de afzet.
Inkoopwaarde
Het totaalbedrag dat een bedrijf uitgeeft aan de inkoop van producten. Dit is de inkoopprijs maal de afzet.
Informele sector
Werk en productie die niet worden geregistreerd door het CBS. Bijvoorbeeld zelfvoorziening, vrijwilligerswerk, zwart werk.
Omzet
Verkoopopbrengst. De opbrengst die een bedrijf ontvangt door de verkoop van producten.
Produceren
Het maken van goederen en het leveren van diensten.
Winst (of verlies)
Het bedrag dat een bedrijf overhoudt (of tekort komt) nadat de inkoopwaarde en alle bedrijfskosten van de omzet zijn afgehaald.
Afschrijving
De jaarlijkse waardevermindering van kapitaalgoederen.
Investeren
Bedrijven besteden geld aan productiemiddelen, zoals kapitaalgoederen.
Kostprijs per product
Alle kosten die je hebt voor het maken van een product.
Productiefactoren
Alle middelen die je nodig hebt om te kunnen produceren: natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap.
Toegevoegde waarde
De extra waarde die ontstaat doordat een bedrijf een product bewerkt.
Variabele kosten
Kosten die veranderen als je meer of minder gaat produceren. Bijvoorbeeld van grondstoffen.
Vaste kosten
Kosten die niet meteen veranderen als je meer of minder gaat produceren. Bijvoorbeeld de huur van je gebouw.
Arbeidsproductiviteit
De productie per werknemer in een bepaalde tijd.
Brutowinst
De omzet min de inkoopwaarde
Nettoresultaat
De brutowinst min de bedrijfskosten. Dit kan nettowinst of nettoverlies zijn.
Productiecapaciteit
De maximale hoeveelheid producten die een bedrijf kan maken.
Brutowinstmarge
De brutowinst uitgedrukt in een percentage van de inkoopprijs.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)
Bedrijven houden zo veel mogelijk rekening met de gevolgen van hun productie voor mens en milieu.
Marktaandeel
De afzet van een bedrijf in procenten van de totale afzet op de markt.