35 terms

Economie klas 4 H4: Aan het werk! (kader)

STUDY
PLAY
Arbeidsovereenkomst
Afspraak dat een werknemer in loondienst werkt voor een werkgever.
Brutoloon
Het loon waarop nog niets is ingehouden.
Deeltijdbaan
Een baan voor minder dan het volledig aantal uren per week.
Nettoloon
Het loon dat je ontvangt na inhouding van loonbelasting en sociale premies.
Tijdelijke baan
Baan voor een bepaalde tijd die eindigt op een afgesproken einddatum.
Vacature
En baan waarvoor iemand wordt gezocht.
Vaste baan
Baan waarbij geen einddatum is afgesproken.
Voltijdbaan
Een volledige baan (36 a 40 uur per week).
Werkloos
Iemand tussen de 15 jaar en de pensioenleeftijd die geen baan heeft maar wel actief op zoek is naar werk.
Wettelijk minimumloon
Het bedrag dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen met een voltijdbaan.
Zelfstandige
Iemand die met een eigen onderneming zijn inkomen verdient.
Zzp'er
Zelfstandige zonder personeel
Arbeidsvoorwaarden
Omschrijving van je rechten en plichten op het werk.
Flexibele baan
Je werkt alleen wanneer de werkgever je nodig heeft. Bijvoorbeeld met uitzendwerk of als oproepkracht.
Loon
Prijs voor arbeid.
Zwart werk
Betaald werk waarover je geen belasting en premies betaald.
Algemene wet gelijke behandeling
Wet die verbiedt dat er onderscheid gemaakt wordt op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.
Arbeidsparticipatie
Arbeidsdeelname. Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.
Arbeidstijdenwet
Wet met regels voor werk- en rusttijden.
Arbeidsverdeling
Verdeling van taken waarbij iedere medewerker het werk doet waarin hij goed is. Maar ook de verdeling van arbeid in gezinnen, bijvoorbeeld de verdeling van werkzaamheden tussen man en vrouw.
Arbowet
Wet met regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Werknemersverzekeringen
Sociale verzekeringen die alleen bestemd zijn voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben en hier premie voor afdragen, zoals de WW en de WIA
Arbeidsmarkt
Het geheel van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.
Bedrijfstijd
Aantal uren dat een bedrijf daadwerkelijk produceert.
Beroepsbevolking
Iedereen van 15 jaar tot de pensioenleeftijd die werkt of werkloos is.
Geregistreerde werkloosheid
Aantal werklozen dat bij het UWV staat ingeschreven.
Verborgen werkloosheid
Werklozen die niet bij het UWV staan ingeschreven.
Werkloosheid
Het aanbod van arbeid is groter dan de vraag ernaar.
Arbeidstijdverkorting
Om de werkloosheid tegen te gaan, wordt het aantal uren van een voltijdbaan verminderd.
Conjuncturele werkloosheid
Werkloosheid die ontstaat als de vraag naar goederen en diensten afneemt door dalende bestedingen.
Frictiewerkloosheid
Kortdurende werkloosheid omdat je even tijd nodig hebt om een nieuwe baan te vinden.
Loonmatiging
Een middel om werkloosheid tegen te gaan. Door lonen niet te hard te laten stijgen, blijven de kosten voor de werkgevers beperkt.
Regionale werkloosheid
Werkloosheid die in bepaalde gebieden hoger is dan gemiddeld in het land.
Seizoenswerkloosheid
Werkloosheid die ontstaat doordat bepaald werk alleen maar in een deel van het jaar verricht kan worden.
Structurele werkloosheid
Werkloosheid die het gevolg is van blijvende veranderingen in de manier van produceren door bedrijven. Ook als het aanbod van arbeid niet aansluit op de vraag ernaar.