24 terms

Economie klas 4 H5: Nederland handelsland (kader)

STUDY
PLAY
Europese Centrale Bank (ECB)
De centrale bank van de landen met de euro.
Europese Unie (EU)
Groep Europese landen die vooral economisch gebied samenwerken.
Export
Uitvoer. Het verkopen van goederen en diensten uit het buitenland.
Import
Invoer. Het kopen van goederen en diensten uit het buitenland.
Internationale handel
In- en uitvoer. Handel tussen bedrijven uit verschillende landen.
Invoerwaarde
Importwaarde. Het bedrag dat we in totaal betalen voor de import van goederen en diensten.
Protectiemaatregelen
Maatregelen om de productie en werkgelegenheid in het eigen land te beschermen tegen concurrentie uit andere landen.
Uitvoerwaarde
Het bedrag dat we in totaal met de export verdienen.
Vrijhandel
Landen mogen hun producten vrij invoeren en uitvoeren, zonder belemmeringen van de overheid.
Betalingsbalans
Een overzicht van alle betalingen aan het buitenland en alle ontvangsten uit het buitenland.
Exportquote
De totale uitvoerwaarde als percentage van het nationaal inkomen.
Gesloten economie
Een land met weinig in- en uitvoer in verhouding tot het nationaal inkomen. Het land heeft een lage import- en exportquote.
Importquote
De totale invoerwaarde als percentage van het nationaal inkomen.
Open economie
Een land met veel in- en uitvoer in verhouding tot het nationaal inkomen. Het land heeft een hoge import- en exportquote.
Wederuitvoer
Goederen worden eerst ingevoerd en na een korte bewerking meteen doorverkocht aan het buitenland.
EMU
Europese Monetaire Unie. Aantal landen binnen de Europese Unie met een gezamenlijke munteenheid, de euro.
Interne markt
Gemeenschappelijke markt. Voor de handel zijn alle binnengrenzen tussen lidstaten van de EU vervallen.
Contigentering
Importquota. Er mag geen maximum aantal producten worden ingevoerd.
Exportsubsidie
De overheid geef subsidie aan exporterende bedrijven, waardoor die hun producten goedkoper aan het buitenland kunnen verkopen.
Invoerrechten
Importheffingen, douanerechten. Belasting op ingevoerde producten.
Protectiemaatregelen
Handelsbelemmeringen, protectionisme. Maatregelen om de productie en werkgelegenheid in het eigen land te beschermen tegen concurrentie uit andere landen.
Globalisering
De toenemende vrije wereldhandel als gevolg van het openstellen van grenzen en nieuwe vormen van communicatie en transport.
Internationale arbeidsverdeling
Een product wordt geproduceerd en geëxporteerd door het land dat dit het beste en goedkoopste kan.
Internationale concurrentiepositie
De mate waarin een land in staat is om beter en/of goedkoper te produceren dan andere landen.