Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

daty

1944

kobiety we Francji otrzymują prawa wyborcze

1948

Organiacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, w której skład wchodzi 16 państw

1948

Belgia, Holandia i Luksemburg zawierają unię celną

1949

Rada Europy

1949

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej powstaje w Moskiwie

1950

plan Schumana

1952

Europejska Wspónota Węgla i Stali

1952

Trybunał Sprawiedliwości

1957

traktaty rzymskie, w wyniku których powstały EWG oraz Euratom

1958

zaczyna funkcjionować Komisja EWG

1959

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

1960

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kontynuacja OEEC

1963

Wielka Brytania zgłasza chęć wstąpienia do EWG, jednak zostaje przyjęta dopiero 10 lat później przez protesty we Francji

1964

stworzenie księgowej waluty przez ZSRR - rubla transferowego - który nie miał banknotów ani monet

1979

zostaje powołany Parlament Europejski z siedzibą w Strasburgu.

1981

przystąpienie Grecji do EWG

1985

porozumienie w Schengen, utworzenie strefy Schengen

1986

przystąpienie Hiszpanii i Portugalii do EWG

1991

rozwiązanie RWPG po upadku systemu komunistycznego

1992

traktat w Maastricht

1 listopada 1993

na mocy traktatu w Maastricht powstaje Unia Europejska

1995

bez kontroli granicznej można było się już poruszać pomiędzy 7 państwami Europy Zachodniej

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording