17 terms

Modern Society 6

STUDY
PLAY
activist
aktivista
anti-nuclear opponents
odpůrci atomové energie
blockade
blokáda
disastrous effects of the nuclear accident at Chernobyl
katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
disputes over safety
pře, debaty o bezpečnosti
environmental groups
ekologické sdružení, skupiny
jeopardise public safety
ohrozit veřejnou bezpečnost
methanol
metanol, metylalkohol
new sources of energy
nové zdroje energie
nuclear power plants
atomové elektrárny
nuclear reactors
atomové reaktory
perceive
vnímat
pose a potential risk
představovat možné riziko
protracted nuclear debate
dlouhotrvající jaderná debata
solar power
sluneční energie
Soviet designed plant with Westinghouse upgrades
elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse
store nuclear waste
skladovat jaderný odpad