NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. skladovat jaderný odpad
 2. katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
 3. dlouhotrvající jaderná debata
 4. blokáda
 5. aktivista
 6. vnímat

5 True/False questions

 1. nuclear power plantsatomové elektrárny

        

 2. Soviet designed plant with Westinghouse upgradespředstavovat možné riziko

        

 3. pose a potential risksluneční energie

        

 4. methanolmetanol, metylalkohol

        

 5. jeopardise public safetypře, debaty o bezpečnosti

        

Create Set