NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. představovat možné riziko
 2. metanol, metylalkohol
 3. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse
 4. dlouhotrvající jaderná debata
 5. ekologické sdružení, skupiny
 6. blokáda

5 True/False questions

 1. anti-nuclear opponentsatomové elektrárny

        

 2. new sources of energynové zdroje energie

        

 3. perceiveblokáda

        

 4. solar powerblokáda

        

 5. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

Create Set