NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
 2. představovat možné riziko
 3. sluneční energie
 4. dlouhotrvající jaderná debata
 5. nové zdroje energie
 6. aktivista

5 True/False questions

 1. Soviet designed plant with Westinghouse upgradeselektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse

        

 2. anti-nuclear opponentsodpůrci atomové energie

        

 3. nuclear power plantsatomové reaktory

        

 4. nuclear reactorsatomové elektrárny

        

 5. blockadeblokáda