NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. vnímat
 2. atomové elektrárny
 3. aktivista
 4. metanol, metylalkohol
 5. blokáda
 6. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse

5 True/False questions

 1. jeopardise public safetypře, debaty o bezpečnosti

        

 2. disputes over safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 3. environmental groupsekologické sdružení, skupiny

        

 4. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

 5. nuclear reactorsatomové reaktory