NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. blokáda
 2. nové zdroje energie
 3. metanol, metylalkohol
 4. atomové reaktory
 5. ohrozit veřejnou bezpečnost
 6. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse

5 True/False questions

 1. perceiveblokáda

        

 2. disputes over safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 3. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

 4. environmental groupspředstavovat možné riziko

        

 5. pose a potential riskpředstavovat možné riziko

        

Create Study Set