NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. vnímat
 2. odpůrci atomové energie
 3. atomové reaktory
 4. aktivista
 5. pře, debaty o bezpečnosti
 6. nové zdroje energie

5 True/False questions

 1. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

 2. disastrous effects of the nuclear accident at Chernobylkatastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu

        

 3. methanolmetanol, metylalkohol

        

 4. blockadevnímat

        

 5. environmental groupspředstavovat možné riziko