NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. vnímat
 2. skladovat jaderný odpad
 3. atomové elektrárny
 4. blokáda
 5. odpůrci atomové energie
 6. dlouhotrvající jaderná debata

5 True/False questions

 1. solar powervnímat

        

 2. environmental groupsekologické sdružení, skupiny

        

 3. pose a potential risksluneční energie

        

 4. new sources of energypře, debaty o bezpečnosti

        

 5. disputes over safetyohrozit veřejnou bezpečnost