NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. představovat možné riziko
 2. ekologické sdružení, skupiny
 3. skladovat jaderný odpad
 4. pře, debaty o bezpečnosti
 5. atomové reaktory
 6. ohrozit veřejnou bezpečnost

5 True/False questions

 1. nuclear power plantsatomové reaktory

        

 2. methanolaktivista

        

 3. anti-nuclear opponentsatomové reaktory

        

 4. perceiveblokáda

        

 5. protracted nuclear debatedlouhotrvající jaderná debata