143 terms

Farmakologi

instuderingsfrågor inför farma-tenta
STUDY
PLAY
Kliniska studier av ett läkemedel delas in i 4 olika faser. Beskriv vad som är kännetecknande för fas 1
Test av tolerans mot läkemedlet - Första prövningen på människor. Man undersöker om substansen toleraras samt gör farmakokinetiska undersökningar. Deta görs i regel på unga friska människor, men kan även, vid misstankar om toxicitet, utföras på patienter med allvarliga, dödliga sjukdomar.
Kliniska studier av ett läkemedel delas in i 4 olika faser. Beskriv vad som är kännetecknande för fas 2
Terapieffekt och Dosanpassning - Utförs på små patientgrupper som tros ha hjälp av behandlingen. Här tar man fram en dos, som de flesta får en terapeutisk effekt av utan att få allvarliga biverkningar samt undersöker eventuella interaktioner. Om dessa visar på gynsamma effekter går man vidare till nästa fas.
Kliniska studier av ett läkemedel delas in i 4 olika faser. Beskriv vad som är kännetecknande för fas 3
Dokumentation av effekt på större patientgrupper - Utförs på större patientgrupper på över 1000 deltagare. Utförs alltid dubbelt blind, d.v.s. att varken prövaren eller patienten vet om behandlingen består av placebo eller av prövningsläkemedel. I denna fas dokumenterar man de effekter man funnit i de tidigare faserna, samt att fastställa frekvensen av subjektiva och objektiva biverkningar. Man söker också biverkningar som är sällsynta men allvarliga och även effektersom uppträder efter långvarit bruk.
Kliniska studier av ett läkemedel delas in i 4 olika faser. Beskriv vad som är kännetecknande för fas 4
Långtidseffekter och sällsynta biverkningar - Här är läkemedlet redan godkänt och i bruk av sjukvården. Dock fortsätter dokumentation av sällsynta biverkningar som inte visat sig i tidigare faser. Man kollar även här på om läkemedlet har några oväntade interaktioner med andra substanser. När denna fas är slutförd kan det hända att läkemedlets indikationer utökas eller på annat sätt modifieras, dock sker detta endast efter en ny ansökan om läkemedlet för just dessa indikationer.
Vad innebär frivilligt, informerat samtycke?
Med detta menar man att efter att patienten/försökspersonen har fått all nödvändig information, både muntligt och skriftligt, självmant går med på att vara med i undersökningen. Detta ska ske muntligt.
Beskriv skillnaden mellan Originalpreparat och Synonympreparat.
• Ett originalpreparat (Generika) är ett nytt läkemedel som inte framställts tidigare
• Ett synonympreparat är ett preparat som har samma funktion som ett annat tidigare framställt preparat. Det är en kopia av ett annat läkemedel helt enkelt.
Vad innebär ATC-Koden?
• Med hjälp av ATC-koden kan man systematiskt gruppera olika läkemedel enligt deras verkan. I vanliga FASS står läkemedel i alfabetisk ordning och det kan därför vara svårt att hitta synonympreparat m.m. Men i ATC-registret kan man t.ex. slå upp en viss verksam substans, och sedan ta reda på alla de preparat som innehåller just denna substans. Man söker läkemedel utifrån Farmaceutisk Grupp.
Var kan man hitta producentobunden information?
• Läkemedelsboken
• Information från Läkemedelsverket, workshop-rapporter
• Socialstyrelsens MARS-Dokument
• www.sbu.se
• Läkemedelsinformationscentralerna
Förklara vad ett läkemedels generiska namn står för.
Ett läkemedels generiska namn är namnet på den verksamma substans som finns i preparatet. Detta är det samma i alla länder, och finns där för att man ska kunna identifiera läkemedlet.
Ge exempel på var konsumenter och sjukvårdspersonal kan hitta information om läkemedel.
• FASS
• Läkemedelsverket
• Socialstyrelsen
• Läkemedelsinformationscentraler
• Läkemedelsboken
• www.sbu.se
Hantering av läkemedel styrs av olika riktlinjer. Var ifrån kommer dessa?
• Läkemedelsverkets Författningssamling (LVFS)
• Svensk Författningssamling (SFS)
Vad ska en ordination innehålla för att en sjuksköterska ska kunna administrera läkemedlet?
• Läkemedlets namn
• Beredningsform
• Administreringssätt och tidpunkt för administrering
• Styrka
• Dosering i antal/volym
• Dosintervall
• Namn på patienten
Vad är generella ordinationer, och vilka kan utfärda dessa?
Generella ordinationer är en ordination "Vid behov". Patienten kan då själv bestämma när denne tycker att läkemedlet behövs. Dock måste läkaren vara noga med att skriva vid vilka indikationer läkemedlet får användas, vid vilka doser samt under vilka förhållanden detta får ske.
Vad är sjuksköterskans ansvar i läkemedelshanteringen?
• Förvaring
• Iordningställande
• Överlämnande av ordinerade doser
• Känna till indikationen för behandlingen
• Dokumentera läkemedelsintaget i ordinationshandlingen
• Dokumentera misstänkta biverkningar i omvårdnadsjournalen och meddela läkare
• I vissa fall även att följa upp läkemedelseffekter
Vilka regler gäller för sjuksköterskan vid ordination av läkemedel?
Endast Distriktssköterskor och Barnmorskor som blivit godkända av Socialstyrelsen får ordinera läkemedel. Dock endast de läkemedel som Socialstyrelsen fastställt att de får ordinera.
Beskriv hur du ska gå tillväga vid iordningställande av perorala doser.
Per orala läkemedel ska delas med doseringssked och inte läggas tillbaka i förpackningen när den väl tagits därifrån. Datum när man öppnade förpackningen ska anges på denna förpackning. Detta gäller för alla flytande läkemedel.
Beskriv hur du ska gå tillväga vid iordningställande av infusionsdoser.
Infusionsläkemedel ska administreras omedelbart.
Förklara vad som menas med Dosdispensering
Dosdispensering betyder att man doserar upp en mängd läkemedel i Dosett eller Dospåse. Detta gör det lättare för patienten att hålla reda på när läkemedel ska tas, och om denne har tagit sitt läkemedel den dagen.
Vad innebär det att göra en god klinisk bedömning av patienten?
Det som ska ingå i en god klinisk bedömning är patientens anamnes (Sjukdomshistorik), undersökning av patienten samt noggrann observation. Frågor som måste ställas är om läkemedlet är nödvändigt samt vilka risker utebliven behandling kan medföra för patienten.
För att bedöma effekten av läkemedel görs många gånger en klinisk undersökning. Ge exempel på dessa undersökningar.
• Blodtrycksmätning/Pulsräkning vid behandling av högt blodtryck
• Reduktion av ödem samt viktkontroll vid behandling av hjärtsvikt
• Tryckmätningar av ögonen vid behandling av grön starr
• VAS-skala vid smärtlindring
• Antidepressiv effekt bedöms genom patientens allmäna beteende, vad denna berättar om effekterna, förbättrad nattsömn samt minskad ångest och nedstämdhet.
Beskriv och förklara vilka laboratorieundersökningar som kan göras för att bedöma behandlingens effekt på patienten.
• Blodprover - Erytrocyter, Leukocyter, Trombocyter, Hemoglobin, Leverenzymer, Blodsocker, Urinämnen, Blodfetter, Läkemedelskoncentration
• Urinprover - Socker, Kreatinin, Proteiner
• Röntgenbilder efter behandling av lunginflammation
Vad kan man använda sig av för att kontrollera koncentrationen av ett läkemedel hos patienten?
• Det man använder sig mest av är blodprover. Koncentrationen i blodet är den bästa mätstocken vid t.ex. dosjustering.
• Urinprov används också, men i mycket liten utsträckning eftersom en varierande urinkoncentration medför en varierande koncentration av läkemedel i urinen.
Vilka läkemedelsgrupper kan koncentrationsbestämmas?
• Kardiovaskulära läkemedel - Hjärt-kärlmediciner (Oftast Digitalisglykosider)
• Antiepileptika
• Antidepressiva (Tricykliska Antidepressiva)
• Antibiotika - Aminoglykosider
• Cellgifter (Metotrexat)
Beskriv vilka vanliga problem som förekommer inom läkemedelshanteringen hos:
• Sjuksköterska - Fel i Läkemedelsberäkning, fel dos, fel tid, fel läkemedel eller fel patient
• Läkare - Fel i ordination, fel dos
• Vårdpersonal -
• Patient - Dålig compliance, Polyfarmaci
Förklara begreppet Farmakodynamik.
Farmakodynamik är vad läkemedlet gör med kroppen.
Var kan ett läkemedel utöva verkan?
• De allra flesta läkemedel fungerar genom att på olika sätt påverka proteiner. Dessa kan vara:
◦ Receptorer
◦ Bärarproteiner och Jonkanaler
◦ Enzymer
Vad är en Ligand?
En ligand är den atom, jon eller molekyl som binder till, i vårat fall en receptor eller dyligt, någonting annat och utövar en effekt.
Ge exempel på en receptor.
En receptor agerar som cellens känselspröt, eller som cellens signalmottagare, och reagerar på specifika signalmolekyler. Exempel på receptorer:
◦ G-Proteinkopplade receptorer
◦ Jonkanalkopplade receptorer
◦ Tyrosinkinaskopplade receptorer
◦ Intracellulära receptorer
Vad menas med att en receptor har en höggradig affinitet?
Hög affinitet = Hög dragningskraft/Hög benägenhet att binda till sig en ligand
Förklara biverkningar av läkemedel utifrån receptorbegreppet
Eftersom läkemedel inte bara binder till en speciell receptor, utan till alla receptorer som är mottagliga för läkemedlet och att dessa receptorer kan finnas lite var stans i kroppen, så kan dessa receptorer utlösa oönskade biologiska svar. Denna risk ökar med koncentrationen av läkemedlet i kroppen, då det är större risk att liganderna fäster vid oönskade receptorer.
Förklara hur begreppen Koncentration - Respons hänger ihop.
Eftersom en receptor kan bilda komplex med många ligander tätt efter varandra så ökar ju responsen med koncentrationen. Så fort en ligand har släppt taget om en receptor kan en ny ligand ta dennes plats och utlösa ett nytt svar.
Vad menas med Additiv och Potentierande effekt?
• Additiv effekt = Summan av två läkemedels effekt är lika stor som summan av de två läkemedlens enskilda effekter.
• Potentierande effekt = Summan av två läkemedels effekt är större än de två enskilda läkemedlens enskilda effekter.
Vad är skillnaden mellan en Reversibel och en Irreversibel bindning?
En reversibel bindning släpper efter en kort stund och receptorn blir då fri att binda till en ny ligand. Detta är inte fallet med en irreversibel bindning som är permanent.
Vad menas med att ett läkemedel har hög potens?
Ett läkemdel med hög potens når vid låg koncentration 50% av dess maximala effekt.
Förklara skillnaden mellan en Rena och Partiella Agonister
• Rena agonister kan ge maximal respons i en vävnad
• Partiella agonister kan inte, oavsett koncentration, ge maximal effekt i en vävnad.
Vad är en Antagonist och hur delas dessa in?
• En antagonist binder till en receptor men utlöser inget biologiskt svar. Antagonister agerar alltså som en blockad för receptorn.
• De delas in i Kompititiv, om de tävlar med agonister om receptorer, och Nonkompititiv, om de inte tävlar om samma platser.
Vilka två faktorer påverkar hur snabb effekten blir av ett läkemedel?
• Hur snabbt läkemedlet distribueras i tillräckligt hög koncentration till målorganen
• Vilket sätt receptorerna förmedlar effekten.
Ge exempel på olika lokalisering av receptorer.
• Extracellulära receptorer i interstitiell vätska, enzymer.
• Membranbundna receptorer
• Intracellulära receptorer, enbart om liganden kan diffundera in i cellen.
Förklara begreppen ED50, TD50 och LD50.
• ED50 = 50% av populationen får en terapeutisk effekt av läkemedlet.
• TD50 = 50% av populationen får en toxisk effekt av läkemedlet.
• LD50 = 50% av populationen avlider till följd av läkemedlet.
• Det man pratar om här är vid vilka koncentrationer av läkemedlet som dessa fenomen sker.
Förklara begreppet Terapeutiskt Index.
Förhållandet mellan LD50 och ED50 kallas för TI (LD50/ED50 = Terapeutiskt Index) Man strävar efter läkemedel med högt TI, då det krävs stora doser för att patienten ska avlida till följd av läkemedelsanvändning.
Varför vill man att patienten ska ligga inom rekommenderat Terapeutiskt Område?
Rekommenderat terapeutiskt område är det koncentrationsområde då läkemedlet har önskad effekt. Understiger man den nedre koncentrationsgränsen avtar effekten av läkemedlet och överstiger man den övre koncentrationsgränsen ökar risken för biverkningar. Detta område ska vara vägledande för den som ska styra doseringen, men koncentrationen av läkemedlet i blodet som ger önskad effekt kan variera från person till person, vilket medför att vissa måste ligga under det rekommenderade terapeutiska området och andra måste ligga över.
Förklara skillnaden mellan begreppen Placebo- och Noceboeffekt.
• Med Placeboeffekt menas att läkemedlet har bättre effekt på patienten än förväntat utifrån dess farmakologiska egenskaper.
• Noceboeffekt är det motsatta, alltså när ett läkemedel har sämre effekt än förväntat utifrån dess farmakologiska egenskaper.
Förklara begreppet Farmakokinetik.
Farmakokinetik är vad kroppen gör med läkemedlet.
Vad innebär begreppet absorption
På vilket sätt läkemedlet upptas av kroppen
Vad innebär begreppet Distribution och Redistribution
På vilket sätt läkemedlet fördelar sig i kroppen
Vad innebär begreppet Elimination
På vilket sätt kroppen gör sig av med läkemedlet.
Vilket är det centrala rummet för alla läkemedel?
Blodet är det centrala rummet för alla läkemedel
Förklara begreppet T½
T½ är halveringstiden fär en substans. Med detta menas den tid det tar för kroppen att göra sig av med halva mängden av en substans.
◦ 0 = 100%
◦ 1 = 50 %
◦ 2 = 25%
◦ 3 = 12,5 %
Vilka faktorer påverkar T½?
• Substansens egenskaper
• Blodets cirkulation i relation till Lever och Njurar
• Läkemedlets Fett- och Vattenlöslighet
Beskriv vilken roll Levern har i läkemedelsomsättningen.
• I Levern finns många olika läkemedelsnedbrytande enzymer som läkemedlet kommer i kontakt med när det med blodet filtreras genom denna. Detta gör att endast en liten del av läkemedlet tar sig igenom Levern och vidare ut i systemkretsloppet. Denna process kallas för förstapassagemetabolism.
• Levern har också till uppgift att omvandla lipidlösliga substanser för att bli vattenlösliga. Detta sker i två rekationsfaser:
◦ Fas 1 - Oxidation, Hydrolys och Reduktion (Omvandlar utgångsämnet till en reaktiv metabolit)
◦ Fas 2 - Konjugering (Sammansmältning av metaboliten med en kemisk förening till ett konjugerat komplex som är vattenlösligt)
Beskriv vilken roll Njurarna har i eliminationen av läkemedel.
Läkemedel som befinner sig i blodet filtreras som allt annat genom njurarna över till nefronet. Dessutom kan läkemedel utsöndras till nefronet genom tubulär sekretion och avlägsnas genom tubulär reabsorption. Om läkemedlet stannar i njurtubuli kommer det till slut utsöndras med urinen.
Vad menas med "Lika Löser Lika" och vad innebär detta för lipidlösliga och vattenlösliga läkemedel?
• Med detta menas att fettlika substanser löser sig lättare i andra fettlika substanser, och att vattenlika substanser löser sig lättare i andra vattenlika substanser.
• För lipidlösliga läkemedel innebär detta att de kan ta sig över de lipidhaltiga kroppsmembranen, och återfinns där.
• För vattenlösliga läkemedel innebär detta att de återfinns mest i vattenhaltig vävnad och interstitialvätska.
Vilka faktorer påverkar absorptionen av läkemedel?
• Tillförselställets miljö (Högt blodflöde ger snabb absorption)
• Olika metoder för transport genom membranen (Passiv diffusion eller aktiv transport)
• Läkemedlets lipidlöslighet (Lipidlösliga läkemedel passerar membran lättare än vattenlösliga)
• Läkemedelsform (Flytande läkemedel tas upp fortare än tabletter)
• Administrationsväg (Intravenösa når blodet fortare än perorala)
Beskriv skillanden mellan Aktiv Transport och Passiv Diffusion.
• Passiv Diffusion är beroende av koncentrationsskilladen mellan membranets två sidor. Läkemedel diffunderar från den sida med högst koncentration till den med lägst koncentration. De flesta läkemedel transporteras på detta sätt, och hastigheten beror på läkemedlets lipidlöslighet, ju mer lipidlöslig desto snabbare transport.
• Aktiv transport sker då en substans ska transporteras från ett område med låg koncentration till ett område med hög koncentration. Detta sker med hjälp av transportproteiner och kräver energi i form av ATP.
Vilka faktorer är viktiga vid Distributionen av läkemedel?
• Blodflöde
• Förekomst av Distributionsbarriärer
• Läkemedlets och vävnadens fettlöslighet/fetthalt
• Graden av protein- och vävnadsbindning
• Graden av pH-beroende transport genom membranen
• Förekomst av särskilda transportvägar
Beskriv vilka barriärer som finns i kroppen, samt hur dessa kan förhindra läkemedel att distribueras överallt.
• Den största, och säkerligen viktigaste, barrären vi har i kroppen är den så kallade "Blod-Hjärnbarriären" i det centrala nervsystemet. Denna barriär består av de gliacellsbeklädda blodkärl som finns där, vilket gör dem mer svårgenomträngliga än vanliga blodkärl. Denna barriär släppen endas igenom lipidlösliga läkemedel. Vattenlösliga ämnen måste använda sig av speciella transportsystem för att passera.
• Vi har även en mindre hindrande barriär i alla kapillärer, den så kallade "Blod-Vävnadsbarriären". Denna består enbart av ett lager med endotelceller samt ett basalmembran i kapillärerna, och hindrar endast läkemedelspassage i mycket liten skala.
Förklara vad som menas med Fritt och Bundet läkemedel samt hur detta påverkar distributionen.
Eftersom kroppen till stor del består av proteiner, är det ju lätt hänt att läkemedel, och även andra substanser, binder till dessa. Läkemedlet blir då bundet och kan inte utöva någon effekt. Molekylerna blir helt enkelt för stora för att passera barriärer samt för att koppla samman till någon receptor. Endast fritt läkemedel som inte bundit till något protein kan utöva någon effekt. I blodbanan binder läkemedel till plasmaproteiner och i vävnader till vävnadsproteiner. Läkemedel som binds till särskilda proteiner kommer att lagras i särskilt höga halter i dessa organ, t.ex. Digoxin som använder tvärstrimmig muskulatur som depå.
På vilket sätt kan pH-värdet påverka distribution av läkemedel?
Under vissa sjukdomstillstånd kan kroppens pH sjunka vilket kan påverka distribution av somliga läkemedel. Det handlar då främst om läkemdel som skiftar mellan sin polära och opolära form precis i runt det fysiologiska pH-värdet. Konsekvenserna kan vara att vissa läkemedel i större utsträckning tar sig igenom Blod-Hjärnbarriären ut i centrala nervsystemet vilket ökar effekten av dessa läkemedel. När pH-balansen i kroppen ändras, kan läkemedelsmolekylerna bli mer eller mindre joniserade. En joniserad molekyl, som är mer polär, är mer vattenlöslig än en icke-joniserad molekyl, vilket gör det svårare för denna att ta sig igenom kroppens olika membran. Molekylerna blir joniserade i en sur miljö, och icke-joniserade i en basisk miljö.
Beskriv hur distributionsvolymen kan påverka T½.
Ju större Distributionsvolym ett läkemedel har, desto längre halveringstid har detta. Detta beror på att kroppen kontinueligt frisätter läkemedel som lagrats i de perifera vävnaderna till blodet under tiden blodet renas från läkemedlet som redan finns där. Finns läkemedlet enbart i blodet, Ca 5 liter, kommer blodet succesivt renas och läkemedlet har en förhållandevis kort halveringstid. Finns läkemedlet dessutom i den totala kroppsvätskan, Ca 40 liter, kommer halveringstiden att öka anmärkningsvärt eftersom all denna vätska måste frisätta sitt lagrade läkemedel ut till blodet innan det kan elimineras.
Hur många T½ tar det från det att man slutat tagit ett läkemdel innan det anses vara eliminerat?
Man brukar räkna med 5T½. Dock finns även här Ca 3,13% av läkemedlet kvar i blodet vid denna tidpunkt, men den är så liten att man räknar den som obetydlig
Vilket organ ansvarar för elimination genom metabolism?
Ur klinisk synpunkt är det Levern som är det huvudsakliga metaboliserande organet, även om läkemedel kan mataboliseras mer eller mindre även i tarmar, hud, lungor och njurar.
Förklara begreppet biologisk tillgänglighet
Detta är ett begrepp som anger hur stor mängd av det intagna läkemedlet som når systemkretsloppet i oförändrad form. Hela intaget av läkemdel når ju inte systemkretsloppet, eftersom en del metaboliseras i lever och andra organ.
Förklara hur läkemedel tar sig från magsäck till lever för metabolism
Läkemedlet tar sig till magsäcken och vidare ut i tarmarna, där det absorberas ut i portvenen, vena portae. Härifrån filteras det genom levern och kommer även här i kontakt med enzymer som kan bryta ned läkemedel och då även förändra deras egenskaper. Väl filtrerat töms blodet och de läkemedelsmolekyler som klarade sig oförändrade ut i vena cava inferior och kan sedan utöva sin effekt någonstans i kroppen.
Förklara Fas 1 och 2 av lipidlösliga läkemedels utsöndring.
• Fas 1 = Oxidation, Hydrolys och Reduktion. Resultatet är en reaktiv metabolit.
• Fas 2 = Konjugation. Metaboliten sammanfogas med en kemisk förening som gör den vattenlöslig.
• Efter detta kan slutprodukten utsöndras med galla eller via njurarna/urinen. Dock kan vissa substanser gå direkt till Fas 2 och vissa kan helt hoppa över Fas 2 då de blir vattenlösliga redan i Fas 1.
Förklara vad som sker vid enzyminduktion.
Vissa substanser kan öka produktionen av metaboliserande enzymer, något som kan vara negativt för läkemedlets effekt. Detta kallas för Enzyminduktion. Förmågan att metabolisera just detta läkemedel kan då öka, och effekten av detta läkemedel kan då helt utebli. Vissa läkemdel är kan dessutom öka produktionen av enzymer som bryter ned sig själva. Detta kallas för Autoinduktion eller Självinduktion. Läkemedlet hjälper då själv till med att bryta ned sig självt.
Förklara begreppet enzyminhibitation.
Läkemedel kan även reducera aktiviteten hos de enzymer som metaboliserar. Detta kallas för enzyminhibitation. På samma sätt som vid autoinduktion, förekommer även autoinhibitation.
Varför tar enzyminduktion längre tid än enzyminhibitation?
Därför att det tar tid för kroppen att producera enzymer. Det går självklart snabbare att hämma redan befintliga enzymer.
Beskriv första ordningens Kinetik.
1:a ordningens kinetik beskriver att koncentrationen hålls konstant vid konstant dosering och att utsöndringshastigheten stiger eller sjunker med stigande respektive sjunkande koncentration. Med detta menas att läkemedel används i doser som vanligen ger koncentrationer som inte överskrider leverns förmåga att metabolisera läkemedlet.
Vad är det för speciellt med 0:e ordningens Kinetik?
Nollte ordningens kinetik kallas även för "Undantaget", "Koncentrationsberoende" eller "Dosberoende" Kinetik. Denna beskriver att vid höga doser av ett läkemedel, blir koncentrationen i blodet så hög att utsöndringsorganen inte hinner med att metabolisera dessa. Organen kan då inte anpassa sin utsöndringshastighet som vid första ordningens kinetik, och ingen konstant halveringstid kan mätas. Sjunker koncentrationen av läkemedelset i blodet kan dock den första ordningens kinetik åter uppnås.
Hur kan man påverka hastigheten av utsöndring genom njurarna genom att ge patienten dryck som försurar eller alkaliserar urinen?
Det man söker göra när en patient har ett överskott av svaga syror eller svaga baser, är att alkalisera, vid sura molekyler, respektive försura, vid basiska molekyler, urinen. När detta sker joniseras läkemedelsmolekylerna och dessa stannar då i tubuluslumen, och utsöndras sedan med urinen.
Vilket mått kan användas för att mäta njurarnas förmåga att rena blodet från läkemedel?
Det man använder sig av då är Kreatininclearence, vilket visar på hur effektivt njurarna renar blodet på avfallsprodukten Kreatinin.
Förklara begreppet Clearence
Detta begrepp används för att beskriva hur effektivt en substans elimineras från en organism. Mäts i l/h eller ml/min, men man kan även räkna med kg kroppsvikt (l/h/kg eller ml/min/kg). Clearence anger hur stor blodvolym som renas per tidsenhet, så länge läkemedlet följer första ordningens kinetik. Clearence är alltid konstant, och varierar därför inte med koncentrationen i blodet.
Vad innebär begreppet steady state?
Steady state är när tillförseln av ett läkemedel är i jämnvikt med eliminationen. För att uppnå detta måste en ny dos läkemedel ges innan hela den föregående dosen har eliminerats.
Vilka två huvudvägar finns vis administrering av läkemedel och vad skiljer dessa åt?
• Enteral - Läkemedlet går via tarmen ut i blodet. Läkemedel måste då ta sig igenom förstapassagemetabolismen, vilket inte passar alla substanser då de kan brytas ner och bli overksamma.
• Parenteral - Läkemedlet går ej via tarmen för att ta sig till blodet.
Vilka läkemedelsformer ger med lokal tillförsel?
• Salvor
• Krämer
• Liniment och lösningar
• Gel
• Suspensioner
Var absorberas vanligen ett peroralt administrerat läkemedel?
• Duodenum (Tolvfingertarmen)
• Intestinum Tenue (Tunntarmen)
Vilka faktorer påverkar absorptionsgraden i mag-tarmkanalen?
• Läkemedel
• Födoämnen
• Förstapassagemetabolismen
Förklara vad som är så speciellt med Sublingualt administrerat läkemedel.
• Sublingual administrering är det enda parenterala perorala administreringssättet. När läkemedlet smälter under tungan, absorberas det direkt av munslemhinnan och behöver då inte passera levern.
När används rektal administrering och vad kallas dessa läkemedelsformer?
Suppositorier (Tabletter) och Klysma (Flytande beredningar) används endas om läkemedlet orsakar illamående och/eller om patienten kräks.
Vad behöver man vara uppmärksam på då läkemedel ges intravenöst som injektion eller infusion?
Det man ska vara uppmärksam på är om man lyckats perforera kärlväggen samt skador på omkringliggande vävnad om injektionen eller infusionen hamnat utanför kärlet. Dessutom ska man vara uppmärksam på eventuella biverkningar och/eller anafylaktisk chock. Detta är extra viktigt vid injektion och infusion eftersom koncentrationen av läkemedel stiger mycket högt och effekter/bieffekter kan bli väldigt starka under mycket kort tid.
Förklara transdermal tillförsel av läkemedel.
Transdermal tillförsel är när ett läkemedel appliceras på huden med avsikt att detta ska absorberas av huden och nå blodbanan. Dessa skall alltså ej ha en lokal effekt, utan en systemisk effekt.
När är koncentrationen som högst vid:
Per oral dos
- En till två timmar efter intag
När är koncentrationen som högst vid:
Intravenös injektion
- Strax efter injektion
När är koncentrationen som högst vid:
Intravenös infusion
- Läkemedelskoncentrationen är konstant efter det att steady state uppnåtts
Vad kallas det när läkemedel tas med fasta doser med lika långa dosintervall och varför tas de på detta sätt?
Detta kallas för Underhållsdoser och tas för att patienten ska bibehålla läkemedelskoncentrationen i blodet. Man strävar efter att patienten ska ligga inom det terapeutiska området hela tiden.
Förklara begreppet mättnadsdos
En mättnadsdos är när man vid första administrationstillfället ger en hög dos för att uppnå en hög koncentration i blodet. Man övergår sedan till lägre underhållsdoser för att bibehålla koncentrationen. Extra viktigt för läkemedel med lång halveringstid.
När bör man ta koncentrationsbestämning under behandling?
Detta skall göras precis innan nästa dos skall tas, då koncentrationen är som lägst.
Hur förklaras Intraindividuell Variabilitet?
• Förändring av receptorer
• Förlust av receptorer
• Förlust av signalsubstans
• Ökad metabolisk nedbrytning
• Fysiologisk tillvänjning
Vad innebär nedreglering av receptorer och hur påverkar det dosering av läkemedel?
• Nedreglering av receptorer betyder att antalet tillgängliga receptorer i en vävnad minskar vilket ledet till att läkemedelseffekten avtar.
• Doseringen måste då ökas.
Vad händer vid en uppreglering av receptorer?
Uppreglering av receptorer betyder att antalet funktionella receptorer i en vävnad ökar vilket leder till att effekten av läkemedlet också ökar.
Hur påverkar ålder patientens svar på läkemedel?
• Äldre individer är känsligare för läkemedel än yngre, så dosen måste vara lägre.
• Äldre individer är också mer känsliga för biverkningar än vad yngre personer är.
• Detta beror på att viktiga organ såsom lever och njurar ofta är i sämre skick än hos unga.
När inträffar de kliniskt viktigaste läkemedelsinteraktionerna?
Dessa inträffar vid behandling med läkemedel med smalt terapeutiskt index. Dosering av dessa måste noggrant justeras för att allvarliga biverkningar ska undvikas.
Hur klassas interaktionerna i FASS och vilka är de kliniskt viktigaste?
Interaktioner delas in i 4 klasser:
◦ A
◦ B
◦ C
◦ D
• Varav C och D ofta har klinisk betydelse.
Förklara vilka Farmakodynamiska interaktioner det finns. - Interaktion genom verkan på samma receptor i samma organ
◦ Agonister och Antagonister med affinitet till samma receptor, kommer således att konkurera om bindningsplatsen till dessa. Detta kommer att påverka effekten av liganderna.
Förklara vilka Farmakodynamiska interaktioner det finns. - Interaktion genom verkan på olika receptorer i samma organ
◦ Om två ligander med dämpande effekt på målorganen binder samtidigt vid två olika receptorer, förstärks ofta effekten jämfört med de enskilda ligandernas sammanslagna effekt.
Förklara vilka Farmakodynamiska interaktioner det finns. - Interaktion genom verkan på olika receptorer i olika organ
◦ Läkemedel kan inverka på en klinisk läkemedelseffekt genom påverkan på olika delar i den fysiologiska kedja som ligger bakom effekten.
Förklara vilka Farmakokinetiska interaktioner det finns -Interaktioner vid Absorption
◦ Fördröjd ventrikeltömning som ger fördröjd absorption
◦ Komplexbildning där läkemedel bildar komplex med andra molekyler och därmed blir för stora för att absorberas.
Förklara vilka Farmakokinetiska interaktioner det finns - Interaktioner vid Distribution
Faktorer som påverkar bindningsgraden till plasma- eller vävnadsproteiner kan påverka förhållandet mellan läkemedelsmängden i och utanför blodbanan. Läkemedel bundet till plasmaproteiner kan inte utöva någon effekt.
Förklara vilka Farmakokinetiska interaktioner det finns - Interaktioner vid Elimination
Enzymatiska processer i levern och eliminationen via njurarna påverkas ofta av läkemedel. Om två läkemedel konkurerar om samma nedbrytande enzym kan omvandling av dessa påverkas. Effekten av läkemedlen kan öka eller minska vid enzyminhibitation respektive enzyminduktion.
Förklara vilka Farmakokinetiska interaktioner det finns - Interaktioner vid Exkretion
Förändringar i glomerulär filtration, tubulär sekretion och tubulär reabsorption.
Förklara vad som sker vid fenomenet Displacement/Undanträngning
Det som sker är att två läkemedel konkurerar om samma plasmaproteiner att binda till. Detta kan medföra att bindningsgraden för dessa läkemedel ändras, vilket ger en större mängd fritt läkemedel i blodet. Dock behöver detta inte påverka halten fritt läkemedel i målorganet, och behöver då heller inte leda till något ökad effekt av sagda läkemedel.
Hur påverkar kronisk alkoholkonsumtion enzymsystemen?
Kronisk alkoholkonsumtion leder till en induktion i många enzymsystem. Så länge individen dricker alkohol så är dock de flesta av dessa ezymer upptagna med att bryta ned alkoholen, vilket kan leda till en nedsatt förmåga att bryta ned läkemedel och en förhöjd effekt av detta läkemedel. Om då individen i fråga slutar att dricka alkohol, och håller sig nykter ett tag, så kommer den läkemedelsnedbrytande förmågan att vara mycket hög, vilket medför att effekten av det läkemedlet helt kan utebli. Dock är en sådan alkoholframkallad enzyminduktion inte permanent, utan går tillbaka efter en tids nykterhet.
Varför kan kaffe göra att man utsöndrar läkemedel snabbare?
Kaffe innehåller koffein, vilket kan öka den glomerulära filtrationen i njurarna och då teoretiskt också utsöndringshastigheten av läkemedel via urinen. Den kliniska betydelsen för detta är dock ännu oklar.
Hur definieras en biverkan?
En skadlig och oavsiktlig reaktion på ett läkemedel som används vid profylax, diagnos av sjukdomar eller för att påverka fysiologiska funktioner.
Vad innebär en Typ A-Biverkning?
En typ A-biverkning är en i princip förutsägbar biverkning som uppträder när läkemedlet används vid terapeutiska doser. Dessa biverkningar är knutna till läkemedlets kända farmakologiska effekter.
Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när -
Avsedd effekt kan bli alltför stark.
◦ Antikoagulatina läkemedel kan orsaka blödningar
◦ Insulin kan orsaka hypoglykemi
◦ Blodtryckssänkande läkemedel kan orsaka blodtrycksfall, och i vissa fall även angina pectoris.
Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när - Effekter från andra organ än målorganet
◦ Beta-2-receptorstimulerare kan påverka Beta-1-receptorer och kan orsaka hjärtklappning och ökad pulsfrekvens
◦ Cellgifter kan orsaka håravfall, illamående och en nedsatt blodkroppsproduktion i benmärgen.
◦ Antibiotika kan orsaka njurskada.
Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när - Läkemedel kan påverka utsöndringen av hormoner som påverkar fysiologiska processer
Läkemedel som ersätter ett hormon kan minska kroppens egna produktion av detta hormon vilket kan orsaka en funktionsförlust i kroppen.
Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när - Biverkningar som uppstår sekundärt till läkemedlets avsedda verkan
Antibiotika som är avsedda att avdöda en mikroorganism kan orsaka bättre tillväxtvillkor hos en annan. Detta är förklaringen varför svampinfektioner ofta blossar upp under pågående antibakteriell behandling.
Vad innebär en Typ B-Biverkan?
En typ B-biverkan är en oförutsedd biverkan. Dessa biverkningar har ofta en immunologisk eller idiosynkratisk orsak och avviker från kända farmakologiska fakta.
Förklara begreppet korsallergi
Korsallergi är när ett läkemedel orsakar allergier mot ett annat läkemedel. Detta kan bero på snarlika strukturer hos läkemedlen och kan bli så allvarliga att de leder till anafylaktisk chock.
biverkningar i - Lever och njurar
◦ Särskilt utsatta eftersom läkemedel passerar dessa i hög koncentration.
◦ Leverenzymstegring
◦ Skador på gallfunktionen
◦ Skador på nefron och njurtubuli
biverkningar i - Huden
◦ Klåda
◦ Erytem
◦ Urtikaria
Gastrointestinala biverkningar
◦ Illamående
◦ Uppkastningar
◦ Förstoppning
◦ Diarré
◦ Magsmärtor
◦ Sura uppstötningar
◦ Slemhinnesår
Biverkningar efter påverkan på benmärgen
◦ Nedsatt cellproduktion
◦ Aplastisk Anemi - Alla celltyper är reducerade. Ofta dödlig utgång.
◦ Agranulocytos - Avsaknad av granulocyter.
◦ Trombocytopeni - Reducerat antal trombocyter.
Kardiovaskulära biverkningar
◦ Arytmier
◦ Hypotension
◦ Hypertension
◦ Hjärtsvikt
Neurologiska biverkningar
◦ Trötthet
◦ Förvirring
◦ Darrningar
◦ Huvudvärk
◦ Kramper
◦ Psykiska förändringar med eller utan psykos
◦ Illamående
◦ Kräkningar
Beskriv distributionsvolymen hos barn
Distributionsvolymen hos barn är ökad för vattenlösliga läkemedel, eftersom de består av en större andel vatten än fett.
Vad kan påverka absorptionen av läkemedel hos små barn?
• Fördröjd ventrikeltömning ger fördröjd absorption i tarmen
• Tunn hud gör att läkemedel absoberas lättare genom huden
• Rektal administrering är att föredra, speciellt om barnet kräks eller krampar.
Hur påverkas eliminationen hos barn?
Eftersom njurar och lever inte är fullt utvecklade, och då ej har full nedbrytningskapacitet, förlängs halveringstiden hos läkemedel som givits barn. Det tar dessutom längre tid innan stabil jämvikt uppnås då man påbörjar fast dosering. Detta är extra viktigt när man bedömmer mättnadsdoser.
Vilken är den enskilt viktigaste fysiologiska förändringen hos äldre?
Den viktigaste fysiologiska förändringen hos äldre är nedsatt njurfunktion, vilket påverkar eliminationen av vattenlösliga läkemedel.
Förklara vad som händer med absorptionen hos äldre och vad som kan påverka den
◦ Lätt ökning av pH i ventrikeln
◦ Fördröjd ventrikeltömning
◦ Nedsatt tarmmotilitet
◦ Reducerad blodtillförsel till tarmen
Hur förändras distributionsvolymen hos äldre?
Generellt sett så har äldre en högre andel kroppsfett och mindre andel vatten än unga vuxna. Förändringen kan vara så stor som 30%. Detta påverkar distributionsvolymen för fettlösliga läkemedel som därmed får förlängd halveringstid, det tar längre tid innan man uppnår steady state samt att elimineringstiden förlängs
Hur påverkas plasmaproteinbindningen hos äldre, och varför?
Vissa läkemedel har en hög bindningsgrad till albumin, som är ett plasmaprotein, något som kan påverkas av en förändrad plasmaproteinkoncentration. Om protinkoncentrationen sjunker, ökar andelen fritt läkemedel i kroppen. Dock är detta endast ett problem om plasmaproteinkoncentrationen sjunker väsentligt.
Vilken mätmetod kan man använda för att få reda på den äldre patientens njurfunktion?
Det man använder är kreatininclearence.
Vilka problem kan uppstå vid dosering av antibiotika till äldre?
Det som kan bli ett problem är att antibiotika elimineras renalt, och äldre har ofta en nedsatt njurfunktion. Dosanpassning kan krävas om njurfunktionen är kraftigt nedsatt.
Vad betyder polyfarmaci?
Polyfarmaci betyder att patienten medicineras med många läkemedel samtidigt. Detta ökar risken för interaktioner, biverkningar samt leder ofta till dålig compliance.
Vilka orsaker kan finnas till farmakodynamiska förändringar hos äldre?
• Nedsatt organfunktion
• Polyfarmaci med komplicerade doseringsregimer
• Nedsatt nervsystem
• Nedsatt Hjärt-Kärlsystem, blodtryck
• Nedsatt funktion av Mag-Tarmkanalen
Varför ger NSAID-preparat ofta biverkningar hos äldre?
• NSAID-preparat minskar bildningen av Prostaglandin, som skyddar magslemhinnan från magsyran, samt njurar. Detta kan leda till magblödning, perforation och/eller magsår.
• NSAID-preparat kan också ha en negativ inverkan på blodtrycksreglering samt hjärtsviktssjukdom. Hjärtsvikt kan utlösas av kompensatoriska åtgärder utlösta av den försämrade genomblödningen i njurarna.
Vad kallas läkemedel som härmar Acetylkolinets verkan i Synapserna?
Läkemedel som gör detta kallas för Kolinomimetika.
Vad kallas läkemedel som hämmar effekten av Actylkolin?
Läkemedel som hämmar effekten av Kolinerga Receptorer kallas Antikolinergika.
Vilka Biverkningar kan Antikolinergika ge?
• Muntorrhet
• Huvudvärk
• Svårigheter att fokusera blicken, vilket beror på att ögats lins får svårigheter att ackommodera sig.
Noradrenalin har två huvudtyper av receptorer. Vilka är dessa samt var är de lokaliserade?
• Alfareceptorer - Postsynaptiskt lokaliserade
• Betareceptorer - Beta-1 främst i Hjärta. Beta-2 Främst i Bronkialmuskulatur samt Uterusmuskulatur
Vad kallas läkemedel som härmar Noradrenalinets effekt på organ?
Dessa läkemedel benämns Sympatolytika eller Adrenoreceptorblockerare
Förklara vad en Betablockerare gör
• Det Betablockerare gör är att blockera Betareceptorerna så att en effekt uteblir.
• Selektiva Beta-1-Blockerare
◦ Verkar på Hjärtmuskulaturen, Beta-1-Receptorer
• Icke-Selektiva Betablockerare
◦ Blockerar både Beta-1- och Beta-2-Receptorer, vilket ger en utebliven effekt på Hjärta och Respirationssystemet.
Vilken är den viktigaste hämmande Transmittorn i det Centrala Nervsystemet?
GABA, GammaAminoButyric Acid - GammaAminoSmörSyra, är den viktigaste hämmande transmittorsubstansen i Centrala Nervsystemet.
Vilken verkan har Glutamat och vilka Receptorer verkar den på?
• Glutamat är den viktigaste Excitatoriska transmittorn. Det den gör är att depolarisera neuron genom att öka strömmen av Na+ in i cellen.
• Glutamat verkar på 3 olika receptorer:
◦ AMPA-Receptorer vilket öppnar Jonkanaler som släpper in Na+ vilket Depolariserar cellen.
◦ NMDA-Receptorn som påverkar synaptiska förändringar vid inlärning.
◦ Kainatreceptorer som har verkar på en rad intracellulära signalsystem samt metaboliska processer.
vilken effekt har - Dopamin
◦ Transmittorsubstans i Nigrostrinala Banor - Motorisk kontroll
◦ Transmittorsubstans i Mesolimbiska Banan - Beteende och Känslor
◦ Transmittorsubstans Tuberoinfundibulära Banan - Endokrin Kontroll
vilken effekt har - Serotonin
◦ Sömn/Vakenhet
◦ Aptit
◦ Kroppstemperatur
◦ Smärta
◦ Illamående
◦ Kräkningar
◦ Aggresivitet
◦ Depression
Vilka sjukdomstillstånd kan påverkas genom läkemedel som ändrar fysiologiska processer i Centrala Nervsystemet?
• Epilepsi
• Parkinssons Sjukdom
• Psykiska Sjukdomar
• Smärtbehandling
• Blodtrycksreglering
• Behandling mot illamående/kräkningar
• Yrsel
• Neuromuskulära blockader
Vad kan det finnas för orsak till att smärta upplevs olika av olika individer?
Smärta upplevs olika beroende på tidigare upplevelser samt psykiskt tillstånd. Tillstånd som ångest och depression kan förstärka smärtupplevelsen
Beskriv de nerver som leder sinnes intryck och smärta till den somatosensoriska barken.
• A-alfafibrer - Tjocka och myeliniserade nerver som leder tryck och beröring
• A-betafibrer - Tjocka och myeliniserade nerver som leder tryck och beröring
• A-gammafibrer - Medeltjocka nerver
• A-deltafibrer - Tunna, myeliniserade nerver som leder smärta
• C-fibrer - Tunna, omyeliniserade nerver som leder smärta.
Vad är en Nocireptor?
En nociceptor är en smärtsensor som aktiveras av stimuli som orsakar vävnadsförstörelse, eller som kommer att leda till vävnadsförstörelse om stimuli fortsätter.