Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Wat is de functie van het commensale flora?

bescherming tegen binnendringers
- productie enzymen nodig voor o.a:
1.afbraak onverteerbare polysachariden
2.aanmaak B- vitaminen
3.aanmaak vitamine K

plasmiden

uptake van DNA vindt plaats via sex-pilli die plasmiden en stukjes DNA opnemen.

spore

Hierin zit een van de 2 dna-strengen die omgeven is door een peptidoglycaanlaag en een mantel van keratine-achtige eiwit die zeer goed bestand is tegen chemicalien en hitte

wat is de virulentiefactor?

een microbiele component die bijdraagt aan het ziekte makend vermogen van de bacterie

Welke specifieke eigenschappen zijn er nodig in een bacterie om virulent te zijn?

Daarbij kan je gebruik maken van de volgende eigenschappen:
• Toxineproductie
• Kapsel
• Enzymen
• Pili

wat is het grootste verschil tussen een eukaryoot en een prokaryoot?

een prokaryoot heeft geen celkern-membraan, het DNA ligt los in de cel.

wat is virulentie?

De mate waarin een ziekteverwekker je ziek kan maken.

hoe vindt hechting van een bacterie plaats?

-Door middel van kapsels: electrostatische interacties
(hechting aan kunststoffen)
-door middel van Pili: het eerste contact tussen de bacterie en
gastheercel
-door middel van Adhesines: buitenmembraan eiwitten of tip v/d pili
2e (intensief contact)

Pili

Een soort van draad die uitsteekt uit de buitenmembraan van de bacterie.
Functie :
• Overbruggen van de electrostatische
lading tussen negatief geladen
bacterie en gastheercel.
• Eerste contact bacterie-gastheercel

waaraan hechten pili?

Specifieke gastheer receptoren:
glycolipiden, glycoproteinen

Dit geeft aanleding tot tropisme

tropisme

Weefsel tropisme:
Micro-organisme hecht niet aan alle type cellen even goed.
• Escherchia coli UPEC (urineweginfectie) hecht sterk aan urogenitale
epitheliale cellen dmv PAP pili en minder aan cellen van ander weefsel.
• E. coli stammen die gastrointestinale infecties veroorzaken hebben
geen PAP pili maar een andere soort pili of componenten/
mechanismen voor hechting aan darmepitheel

Gastheer tropisme:
Micro-organisme dat normaal de mens infecteert, hecht sterker aan
cellen van humaan weefsel dan aan cellen van het zelfde weefsel van
andere dieren (bv. ratten). Dit komt omdat gastheer receptor anders is
tussen mens en dier of afwezig.

Hoe vindt invasie plaats van een bacterie?

Invasie van bacteriën kan een cel in, of tussen cellen door. Binnenin de cel is het milieu voor bacteriën aangenamer dan extracellulair. Ze kunnen passief cellen binnen gaan via wonden, vectoren en M-cellen. De bacteriële invasie kan ook actief, bijvoorbeeld door 'ruffing' van de cellen. De bacterie scheidt dan een stofje uit, waardoor hij wordt opgenomen door de cel.

Waardoor vindt er weefselschade plaats?

Weefselschade wordt vooral veroorzaakt door toxines. De toxines bepalen het ziektebeeld. De toxines kunnen koorts, cardiovasculaire storingen, diarree, schade aan bloedcellen en schade aan het CNS veroorzaken.

wat is tranformatie, conjugatie en transductie?

transformatie: opname van vrij DNA
conjugatie: via sex pilus wordt er DNA overgedragen via plasmiden
Transductie: via een bacteriofaag vindt er DNA overdracht plaats

wat zijn exotoxinen?

dit zijn stoffen die bacterien uitscheiden tijdens hun groei

wat zijn endotoxinen?

dit zijn componenten van de celwand: LPS en peptidoglycaan laag

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording