Hmong Alphabets

Cim, Tsiaj Ntawv Niam, Tsiaj Ntawv Txiv
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

m
Cim Niam
v
Cim Kuv
s
Cim Mus
-
Cim Ua
d
Cim Tod
J
Cim Ntuj
G
Cim Neeg
B
Cim Siab
a
Ah
e
Ay
i
E
o
All - drop the ll
u
The ou in you
w
The sound in pw
aa
Ang - drop the g (only in Hmoob green dialect)
au
Ow - in how
aw
Saying yes in hmong
ee
Ing- drop the g
ia
ia in KIA (only in hmoob dawb dialect)
oo
Ong - drop the g
ai
I
Ua
Ua in Josh(ua)
C
Cos cov
D
Dos dev
F
Fos fwj
H
Hos haus
K
Kos kos
L
Los liab
M
Mos miv
N
Nos Noog
P
Pos paj
Q
Qos qav
R
Ros riam
S
Sos suab
T
Tos twm
V
Vos vab
X
Xos Xauv
Y
Yos Yeeg
Z
Zos zeb
Ch
Chos choj
Dh
Dhos dhia
Dl
Dlos dlav
Hl
Hlos hlua
Hm
Hmos hmuv
Hn
Hnos hnub
Kh
Khos khau
Ml
Mlos mlom
Nc
Ncos ncas
Nk
Nkos nkoj
Np
Npos npua
Nr
Nros nruas
Nt
Ntos ntaiv
Ny
Nyos nyuj
Ph
Phos phom
Pl
Plos plas
Qh
Qhos qhov
Nq
Nqos nquab
Rh
Rhos rho
Th
Thos thoob
Ts
Tsos tsov
Tx
Txos txob
Xy
Xyos xyoob
Dlh
Dlhos dlhas
Ndl
Ndlos ndlaas
Nph
Nphos nphoo
Nrh
Nrhos nrhoob
Ntx
Ntxos ntxuam
Txh
Txhos txhuam
Hml
Hmlos hmlos
Nch
Nchos ncho
Npl
Nplos nplooj
Nth
Nthos nthuav
Plh
Plhos plhu
Hny
Hnyos hnyav
Nkh
Nkhos nkhib
Nqh
Nqhos nqhis
Nts
Ntos ntsaum
Tsh
Tshos tsheb
Nplh
Nplhos nplhaib
Ntxh
Ntxhos ntxhw
Ntsh
Ntshos ntshuas
Ndlh
Ndlhos ndlhuaj