190 terms

OTP 2013

STUDY
PLAY
furious
nagyon dühös
bailout deal
pénzügyi mentőcsomag
to sort out
megoldani
it's by no means certain to pass
korántsem biztos, hogy átmegy (elfogadják)
a televised address
televíziós beszéd
bankruptcy
csőd
to soften the blow
mérsékelni a csapást (negatív hatást)
to reduce the levy
csökkenteni az adót/illetéket
smaller deposits
kisebb betétek
a run on the banks
bankpánik
set a precedent
precedenst teremt
revenue
bevétel (állami szinten)
income
jövedelem
to circumvent
megkerülni, kijátszani
to implement
bevezetni, kivitelezni
to evaluate
felbecsülni, kiértékelni
to assess
felmér, értékel
to attempt
megkísérelni
ATM
pénzkiadó automata
debt-stricken
adósságtól-sújtott, eladósodott
profitability
jövedelmezőség
innovation
újítás
safety
biztonság, épség
influence
hatás, befolyás
sales channels
értékesítési csatornák
market leader
piacvezető
CSR (corporate social responsibility)
vállalati felelősségvállalás
a one-off tax
egyszeri adó
deposit
betét
to impose a tax (on)
adót kivetni
to default
fizetésképtelenné válni, fizetési mulasztást elkövetni
high-roller
nagyban játszó, sokat költekező személy
to launder money
pénzt mosni
troops
katonák, csapat
to compensate
kárpótolni, ellensúlyozni
to withdraw money
pénzt kivenni
implication
várható következmény
to seize
megragad, elvesz, lefoglal
to pose a threat
fenyegetést jelent
long lasting
hosszantartó
to generate jobs
munkahelyet teremteni
to be appalled
megdöbbent, elborzadt
to underestimate
alábecsülni
impact
kihatás, befolyás
austerity
megszorítás (takarékossági intézkedések)
hardship
nehézség, megpróbáltatás
operational risk
működési kockázat
to reimburse
visszafizetni, megtéríteni
internal audit
belső ellenőrzés
to encounter
szembe találja magát, találkozik
to face
szembenézni vmivel, elébe állni
to eliminate
megsemmisíteni, kiselejtezni
to foresee
előre látni
to predict
megjósolni, kiszámítani
aftermath
utóhatás
barely feasible
aligha kivitelezhető, nem valószínű
controversial
ellentmondásos
undoubtedly
kétségtelenül
to seek growth
növekedésre törekedni
natural disaster
természeti katasztrófa
to prevent
megakadályozni
increased competition
erősödő verseny
adverse changes in customer demand
a vásárlói igények kedvezőtlen alakulása
a well-thought-out approach
jól átgondolt felfogás
easy-to-solve risks
könnyen elkerülhető kockázatok
to take decisive action
megtenni a döntő lépést
to struggle to survive
a túlélésért küzdeni
business interruptions
fennakadások az üzletmenetben
to handle a growing number of threats
az egyre nagyobb számú fenyegetés kezelése
exceptionally good
kivételesen jó
to feel strongly about
határozott véleménye van valamiről, eltántoríthatatlanul képviseli az álláspontját
to empower
feljogosítani, felhatalmazni
to concern
érinteni, illetni; aggódni
sensible
értelmes, józan, ésszerű (más értelemben: érzékelhető)
sensitive
érzékeny
common sense
józan ész
unavoidable
elkerülhetetlen
spontaneous
spontán, nem erőltetett, magától megtörténő
on balance
mindent összevetve
increasingly
mindinkább
moderately
mérsékelten, tűrhetően
quite
teljesen, egész(en)
somewhat
némiképp
to mitigate
csillapít, enyhít, mérsékel
to outweigh
túlsúlyban van, többet nyom/számít
by force
erővel, erőszakkal
economies of scale
méretgazdaság
imminent
közelgő, küszöbön álló
to downsize
csökkenteni a dolgozói létszámot
volatile
ingatag
negligible
elhanyagolható
thoroughly
alaposan
awareness
tudomás, tudatosság
broad client base
széles ügyfélkör
prioritization
rangsorolás
justification
igazolás, indokolás
to suspect
gyanítani, gyanakodni
evidence
bizonyíték
findings
eredmények, ténymegállapítás
legal loophole
joghézag, kiskapu
layman
laikus
to expect
számítani valamire, elvárni
to accept
elfogadni
except
kivéve
to rule out
kizárni, elutasítani
accurate
pontos, helyes
punctual
pontos(an érkezik vagy időben végzi el a feladatait)
recurring event
visszatérő, ismétlődő
intermediary
közbenső, közvetítő
immaculate
makulátlan
cut-throat
öldöklő, kíméletlen
sequel
folytatás
to be littered with
tele van vele
start-up
induló vállalkozás
apart from
eltekintve valamitől, valamin kívül
mail-order
csomagküldő
Retailers have brought their investment capacity and trusted brand names to bear on Internet shopping
A kiskereskedők bevetették befektetési tehetségüket és bejáratott márkaneveiket, hogy megszerezzék az internetes vásárlás piacát
bricks-and-mortar
fizikai épület
blending of online and offline
online és offline elegyítése
to enable
lehetővé tenni, engedélyezni
to bargain
alkudozni
threat
fenyegetés
substantially
lényegesen, alaposan
to reflect on something
töprengeni, elgondolkodni valamin
pay rise
fizetésemelés
convenience
kényelem
cash register
pénztárgép
loan
kölcsön
mortgage
jelzálog
to possess
birtokolni
greedy
kapzsi
mess
rendetlenség, összevisszaság
to be broke
le van égve (anyagilag)
consumer society
fogyasztói társadalom
wallet
tárca
compliment
dícséret
mindless job
értelmetlen munka
peak
(hegy)csúcs, tetőfok
to preserve
fenntart, megvéd
condition
feltétel
to delay
késleltetni
to object
ellenezni
to bargain
alkudozni
red tape
bürokrácia
remuneration
fizetség, díjazás
severance package
végkielégítés
fringe benefits
járulékos juttatások
assessment
értékelés
to retain
megtartani, megőrizi
high staff turnover
intenzív munkaerő-mozgás
up-market
prémium kategóriás
to resign
leköszönni, visszavonulni
to pamper
kényeztetni
to shun
elkerülni
crunch
megszorítás, válság
to align
felsorakoztatni, összehangolni
to revamp
felfrissíteni, modernizálni
flattery
hízelgés
hidden agenda
rejtett terv, hátsó gondolat
to rate something
minősíteni
to hamper
gátol
to found
alapítani
to fund
pénzelni
bonus
jutalom, prémium
rapid growth
gyors növekedés
a slight majority
kis többség
to be good at adapting to a changing environment
jól alkalmazkodik a változó környezethez
collateral
biztosíték
overdue
lejárt, rég esedékes
overdraft
hitelkeret túllépés
unpredictable
kiszámíthatatlan
contingency
eshetőség
consistency
következetesség, állandóság
to quote
árajánlatot tenni
to deserve
megérdemelni
a share option
részvény elővételi jog
substantial change
lényeges / alapos változás
confidential
bizalmas
discrimination
hátrányos megkülönböztetés
reward
jutalom
counterpart
párja, megfelelője valaminek
to release some figures
számadatokat közzétenni
the latest figures show that...
a legújabb adatokból az látszik, hogy...
current account
folyószámla
money order
pénzesutalvány
standing order
állandó megbízás
at regular intervals
rendszeres időközönként
denomination
címlet
lender of last resort
végső hitelező
accountability
elszámolási kötelezettség, felelősség, felelősségre vonhatóság, számadási kötelezettség
OTHER SETS BY THIS CREATOR