How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

349 terms

2nd Grade Key Mandarin Chinese Vocab

Thanks to the parents and teachers who helped put this together!
STUDY
PLAY
Chuán - Ship
Miàn - Surface
Lái - Come
Piàn - Piece
Shù - Tree
Yè - Leaf
Pá - Climb
Dào - To
Guò - complete
Zhǎo - Look for
Gēn - With
Zhe - With
Zǒu - Go
Chū - Out
Jiā - Home
Zhǐ - Only
Tā - It
Qù - Go
Guò - Cross
Lái - Come
Mǎ - Horse
Chū - Out
Zǒu - Go
Hé - And
Shì - Be
Nǐ - You
Men - They
A - Ah
Fàng - Put
Hòu - After
Sǎo - Sweep
Di - Ground
地扫
SǎoDi - sweep the floor
Zhuō - Desk
Jìn - Enter
Gàn - Dry
Jìng - Net
干净
GànJìng - Clear
Dǎ - hit
Yún - Cloud
Lín - Forest
Ní - Mud
Tǔ - Earth
Zhōng - middle
Mén - Door
Jiān - Between
Huí - Return
Zhè - This
Bà - Dad
Shuō - Say
Gē - Brother
Jiā - Home
Yún - Cloud
Tǔ - Earth
Zhǎo - Look for
Péng - Friend
You - Friendly
朋友
Péngyou - Friend
Cāo - Exercise
Chǎng - Field
Biàn - Change
Tiào - Jump
Wǔ - Dance
跳舞
Tiàowu - Dance
Chàng - Sing
Gē - Song
唱歌
Chàngge - Sing a song
Xíng - Row
Lǐ - Ceremony
Tā - She
Yuán - Garden
Wǔ - Noon
Tóng - With
Xìng - Interest
Xué - Learn
Gāo - High
Zhōng - middle
Di - Ground
Xiào - School
做体操
Zuò tǐcāo - Doing gymnastics
Tǐ - Body
Kōng - Air
Qì - Gas
Zhěng - Whole
Qí - Together
Pāi - clap
Duì - Team
Měi - Each
Yùn - Transport
Dòng - Move
运动
yun dong - sports
Shēn - Body
身体
shenti - body
Qiú - Ball
Pǎo - Run
Bù - Step
跑步
PǎoBu - Run
Rè - Hot
Nào - Noisy
Men - They
Tǐ - Body
Shēn - Body
Ài - Love
Dǎ - hit
Wán - Play
下雨了
Xià yǔle - Rain
Jiù - On
Hěn - Very
Chōng - Rush
Liáng - Cool
Fáng - Room
Diǎn - Point
Pào - Bubble
Xiè - Thank
Yá - Tooth
Tǔ - Spit
Bǎo - Treasure
Wǎn - Night
Kě - Can
Shǎo - Less
齿
Chǐ - Tooth
牙齿
YáChi - Tooth
Xià - Under
Mā - Mom
Yǔ - Rain
Dào - To
Shǎo - Less
Kě - Can
Zǎo - Early
Shì - Be
三个小学生
Sān gè xiǎoxuéshēng - Three primary school students
Méi - Not
Guān - Close
Tíng - Stop
Liú - Flow
Jiào - Call
Zěn - How
Gào - Tell
Su - Appeal
Jù - Sentence
Qíng - Clear
Chī - Eat
Hài - Harm
Wā - Frog
Chóng - Insect
Qíng - Love
Shuā - Brush
Bìng - Disease
Shēng - Life
Tóu - Head
Jù - Sentence
Guān - Close
老师
Lǎoshī - Teacher
Méi - Not
Chī - Eat
Chóng - Insect
数字歌
Shùzì gē - Digital song
Bēi - Cup
Zhī - Branch
Máo - Hair
Zhāng - leaf
Tiáo - Article
Xiā - Shrimp
Bǎi - Hundred
Kuài - Piece
Shí - Stone
Qiān - Thousand
Lì - Grain
Dàn - Egg
Gāo - Cake
Niú - Cow
Nǎi - Milk
牛奶
NiúNai - Milk
Kē - Trees
Kē - Teeth
Qiān - Thousand
Zhī - Branch
Máo - Hair
Shí - Stone
Liǎng - Both
Kuài - piece
Bǐ - Pen
Niú - Cow
Niǎo - Birds
别说我小
Bié shuō wǒ xiǎo - Do not say I'm small
Bié - Do not
Nín - You
穿
Chuān - Wear
Xǐ - Wash
Zǎo - Bath
Zì - From
Ye - Father
Bèi - Rear
Liǎn - Face
Zuó - Yesterday
Shōu - Income
Shi - Pick up
Zài - Again
Fú - Clothes
Xié - Shoe
Jǐ - Self
Shū - Book
Diàn - Electricity
Bāo - Package
Yī - Clothes
Zì - From
Qǐ - Start
我长大了
Wǒ zhǎngdàle - When I grow up
Hù - Protect
Shì - Scholar
Tái - Taiwan
Zhào - Photo
Gù - Gu
Mǒ - Wipe
Diào - Fall
Nán - Difficult
Gǎn - Dare
Dá - Answer
Huàn - Change
Hái - Also
Cháng - Often
Mèi - Sister
Ma - Do
Yá - Tooth
Xiào - Laugh
Qì - Air
Kū - Cry
Wèi - For
过新年
Guò xīnnián - New Year
Dài - Band
Bài - visit
Ná - Take
Zhù - Wish
Yè - business
Lóng - Dragon
Shī - Lion
Pào - Gun
Hè - Congratulate
Dài - Band
Ye - Father
Nǎi - Milk
Ròu - Meat
Gàn - Dry
Zhēn - TRUE
Xīn - New
Nián - Years
Kǎ - Card
长大后
Zhǎngdà hòu - Grow up
Tán - Talk
Nǎ - Which
Zāi - Disaster
Miè - Destroy
Nà - That
Jiàn - Healthy
Zǔ - Group
Yàng - Sample
Zuò - Seat
Shì - World
Wū - House
Jiè - World
Zhǎng - Long
Hòu - After
Fā - Hair
头发
Tou fa - Hair
Chē - Car
Huǒ - Fire
Zhǎo - Look for
Zuò - Do
Chàng - Sing
Gē - Song
Guó - Country
天上的大象
Tiānshàng de dà xiàng - The elephant in the sky.
Wù - Matter
Zhàn - stand
Tū - Sudden
Rán - However
Chí - Pond
湿
Shī - Wet
Dì - First
Tái - Lift
Yuán - Garden
Zhàn - stand
Ěr - Ear
Duo - Flowers
耳朵
erduo - Ear
Pāi - Beat
Jiào - Call
手影游戏
Shǒu yǐng yóuxì - Hand Game of Shadows
Yǐng - Shadow
Dēng - Light
Guāng - Light
Zhuō - Catch
Jué - Feel
De - Get
觉得
Jué De - Feel
Qù - Interesting
Yǎo - Bite
Zhuī - Chase
Huá - Slip
Yóu - Tour
Xì - Play
游戏
Yóu Xi - Game
Jie - Sister
Dì - Younger brother
Qián - Ago
Pǎo - Run
Xīn - Heart
小猫钓鱼
Xiǎo māo diàoyú - Cat fishing
Tù - Rabbit
饿
È - Hungry
Lì - Force
Cóng - From
Gēn - Root
Bá - Pull
Shí - Real
Cài - Dish
Yòng - Use
Lì - Force
Cóng - From
Yè - Leaf
Guǒ - Fruit
Mǐ - Meter
Fàn - Rice
Qīng - Green
Piàn - Piece
文具的家
Wénjù de jiā - Stationery home
Xiàng - To
知道
Zhīdào - Know
Pí - Skin
应该
Yīnggāi - Should
Hé - Box
Xiě - Write
Yǐ - With
Suǒ - The
Xiǎng - Ring
准备
Zhǔnbèi - Ready
Jiǎng - Speak
Rèn - Recognize
Fàng - Put
Chǐ - Foot
Pí - Skin
Dāo - Knife
Yǐ - With
Kè - Lesson
Jù - Tool
Zhuān - Special
Dòng - Move
我的好朋友
Wǒ de hǎo péngyǒu - My good friend
橡皮
Xiàngpí - Eraser