349 terms

2nd Grade Key Mandarin Chinese Vocab

Thanks to the parents and teachers who helped put this together!
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Chuán - Ship
Miàn - Surface
Lái - Come
Piàn - Piece
Shù - Tree
Yè - Leaf
Pá - Climb
Dào - To
Guò - complete
Zhǎo - Look for
Gēn - With
Zhe - With
Zǒu - Go
Chū - Out
Jiā - Home
Zhǐ - Only
Tā - It
Qù - Go
Guò - Cross
Lái - Come
Mǎ - Horse
Chū - Out
Zǒu - Go
Hé - And
Shì - Be
Nǐ - You
Men - They
A - Ah
Fàng - Put
Hòu - After
Sǎo - Sweep
Di - Ground
地扫
SǎoDi - sweep the floor
Zhuō - Desk
Jìn - Enter
Gàn - Dry
Jìng - Net
干净
GànJìng - Clear
Dǎ - hit
Yún - Cloud
Lín - Forest
Ní - Mud
Tǔ - Earth
Zhōng - middle
Mén - Door
Jiān - Between
Huí - Return
Zhè - This
Bà - Dad
Shuō - Say
Gē - Brother
Jiā - Home
Yún - Cloud
Tǔ - Earth
Zhǎo - Look for
Péng - Friend
You - Friendly
朋友
Péngyou - Friend
Cāo - Exercise
Chǎng - Field
Biàn - Change
Tiào - Jump
Wǔ - Dance
跳舞
Tiàowu - Dance
Chàng - Sing
Gē - Song
唱歌
Chàngge - Sing a song
Xíng - Row
Lǐ - Ceremony
Tā - She
Yuán - Garden
Wǔ - Noon
Tóng - With
Xìng - Interest
Xué - Learn
Gāo - High
Zhōng - middle
Di - Ground
Xiào - School
做体操
Zuò tǐcāo - Doing gymnastics
Tǐ - Body
Kōng - Air
Qì - Gas
Zhěng - Whole
Qí - Together
Pāi - clap
Duì - Team
Měi - Each
Yùn - Transport
Dòng - Move
运动
yun dong - sports
Shēn - Body
身体
shenti - body
Qiú - Ball
Pǎo - Run
Bù - Step
跑步
PǎoBu - Run
Rè - Hot
Nào - Noisy
Men - They
Tǐ - Body
Shēn - Body
Ài - Love
Dǎ - hit
Wán - Play
下雨了
Xià yǔle - Rain
Jiù - On
Hěn - Very
Chōng - Rush
Liáng - Cool
Fáng - Room
Diǎn - Point
Pào - Bubble
Xiè - Thank
Yá - Tooth
Tǔ - Spit
Bǎo - Treasure
Wǎn - Night
Kě - Can
Shǎo - Less
齿
Chǐ - Tooth
牙齿
YáChi - Tooth
Xià - Under
Mā - Mom
Yǔ - Rain
Dào - To
Shǎo - Less
Kě - Can
Zǎo - Early
Shì - Be
三个小学生
Sān gè xiǎoxuéshēng - Three primary school students
Méi - Not
Guān - Close
Tíng - Stop
Liú - Flow
Jiào - Call
Zěn - How
Gào - Tell
Su - Appeal
Jù - Sentence
Qíng - Clear
Chī - Eat
Hài - Harm
Wā - Frog
Chóng - Insect
Qíng - Love
Shuā - Brush
Bìng - Disease
Shēng - Life
Tóu - Head
Jù - Sentence
Guān - Close
老师
Lǎoshī - Teacher
Méi - Not
Chī - Eat
Chóng - Insect
数字歌
Shùzì gē - Digital song
Bēi - Cup
Zhī - Branch
Máo - Hair
Zhāng - leaf
Tiáo - Article
Xiā - Shrimp
Bǎi - Hundred
Kuài - Piece
Shí - Stone
Qiān - Thousand
Lì - Grain
Dàn - Egg
Gāo - Cake
Niú - Cow
Nǎi - Milk
牛奶
NiúNai - Milk
Kē - Trees
Kē - Teeth
Qiān - Thousand
Zhī - Branch
Máo - Hair
Shí - Stone
Liǎng - Both
Kuài - piece
Bǐ - Pen
Niú - Cow
Niǎo - Birds
别说我小
Bié shuō wǒ xiǎo - Do not say I'm small
Bié - Do not
Nín - You
穿
Chuān - Wear
Xǐ - Wash
Zǎo - Bath
Zì - From
Ye - Father
Bèi - Rear
Liǎn - Face
Zuó - Yesterday
Shōu - Income
Shi - Pick up
Zài - Again
Fú - Clothes
Xié - Shoe
Jǐ - Self
Shū - Book
Diàn - Electricity
Bāo - Package
Yī - Clothes
Zì - From
Qǐ - Start
我长大了
Wǒ zhǎngdàle - When I grow up
Hù - Protect
Shì - Scholar
Tái - Taiwan
Zhào - Photo
Gù - Gu
Mǒ - Wipe
Diào - Fall
Nán - Difficult
Gǎn - Dare
Dá - Answer
Huàn - Change
Hái - Also
Cháng - Often
Mèi - Sister
Ma - Do
Yá - Tooth
Xiào - Laugh
Qì - Air
Kū - Cry
Wèi - For
过新年
Guò xīnnián - New Year
Dài - Band
Bài - visit
Ná - Take
Zhù - Wish
Yè - business
Lóng - Dragon
Shī - Lion
Pào - Gun
Hè - Congratulate
Dài - Band
Ye - Father
Nǎi - Milk
Ròu - Meat
Gàn - Dry
Zhēn - TRUE
Xīn - New
Nián - Years
Kǎ - Card
长大后
Zhǎngdà hòu - Grow up
Tán - Talk
Nǎ - Which
Zāi - Disaster
Miè - Destroy
Nà - That
Jiàn - Healthy
Zǔ - Group
Yàng - Sample
Zuò - Seat
Shì - World
Wū - House
Jiè - World
Zhǎng - Long
Hòu - After
Fā - Hair
头发
Tou fa - Hair
Chē - Car
Huǒ - Fire
Zhǎo - Look for
Zuò - Do
Chàng - Sing
Gē - Song
Guó - Country
天上的大象
Tiānshàng de dà xiàng - The elephant in the sky.
Wù - Matter
Zhàn - stand
Tū - Sudden
Rán - However
Chí - Pond
湿
Shī - Wet
Dì - First
Tái - Lift
Yuán - Garden
Zhàn - stand
Ěr - Ear
Duo - Flowers
耳朵
erduo - Ear
Pāi - Beat
Jiào - Call
手影游戏
Shǒu yǐng yóuxì - Hand Game of Shadows
Yǐng - Shadow
Dēng - Light
Guāng - Light
Zhuō - Catch
Jué - Feel
De - Get
觉得
Jué De - Feel
Qù - Interesting
Yǎo - Bite
Zhuī - Chase
Huá - Slip
Yóu - Tour
Xì - Play
游戏
Yóu Xi - Game
Jie - Sister
Dì - Younger brother
Qián - Ago
Pǎo - Run
Xīn - Heart
小猫钓鱼
Xiǎo māo diàoyú - Cat fishing
Tù - Rabbit
饿
È - Hungry
Lì - Force
Cóng - From
Gēn - Root
Bá - Pull
Shí - Real
Cài - Dish
Yòng - Use
Lì - Force
Cóng - From
Yè - Leaf
Guǒ - Fruit
Mǐ - Meter
Fàn - Rice
Qīng - Green
Piàn - Piece
文具的家
Wénjù de jiā - Stationery home
Xiàng - To
知道
Zhīdào - Know
Pí - Skin
应该
Yīnggāi - Should
Hé - Box
Xiě - Write
Yǐ - With
Suǒ - The
Xiǎng - Ring
准备
Zhǔnbèi - Ready
Jiǎng - Speak
Rèn - Recognize
Fàng - Put
Chǐ - Foot
Pí - Skin
Dāo - Knife
Yǐ - With
Kè - Lesson
Jù - Tool
Zhuān - Special
Dòng - Move
我的好朋友
Wǒ de hǎo péngyǒu - My good friend
橡皮
Xiàngpí - Eraser
OTHER SETS BY THIS CREATOR