Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

SULPIRYD

Lek wystepuje w kapsulkach, syropie i tabletkach.
Wskazania:
Ostre i przewlekle psychozy schizofreniczne, stany depresyjne w przebiegu schizofrenii, psychozy alkoholowe. Lek pomocniczy w terapii uzaleznienia alkoholowego.
Dawkowanie:
Doustnie. Lek nalezy przyjmowac conajmniej1h przed posilkiem lub 2h po posilku. Nie wolno leku przyjmowac w poznych godzinach wieczornych, pomoniewaz moga zaburzac sen.
Mozliwe skutki uboczne:
Nadmierne uspokojenie, sennosc, zawroty glowy, bezsennosc, bole blowy, zaburzenia koncentracji

KLOPAZOL

Tabletki, 25,100mg
Wskazania:
Psychozy schozofreniczne
Dawkowanie:
Dosutne
Skutki oboczne:
Niedocisnienie, sennosc, uczucie zmeczenia, wzmozone wydzielanie sliny

HYDROXYZINUM

Drazetki, iniekcje, tabletki, syrop
Wskazania:
Objawy lęku, niepokoju i napiecia w przebiegu nerwic. Pomocnicza w organicznych chorobach z towarzyszacymi objawami niepokoju i leku. Swiad na tle alegricznym, jako lek uspakajacy w okresie pooperacyjnym.
Dawkowanie:
Doustnie, przyjmowac po posilkach. Nie nalezy przyjmowac alkoholu.
Mozliwe skutki uboczne:
Suchosc blon sluzowych j.u., zmeczenie, sennosc, drzenie rak, kolatanie serca, skorne reakcje alergiczne. W trakcie dlugotrwalego leczenia nalezy okresowo kontrolowac czynnosc ukladu krwiotworczego (glownie ukladu krzepniecia)

LERIVON

Wskazania:
W zespołach depresyjnych roznego pochodzenia, szczegolnie z wystepujacym spadkiem napedu psychoruchowego i depresji lekowej.
Dzialania:
Lerivon wykazuje wlasciwosci odpowiadajace za lagodzenie symptomow depresji. Ponadto uspokaja i dziala przeciwlekowo. Jego system dzialania opiera sie przede wszystkim na zatrzymywaniu parasympatolitycznym. Wykazuje wlasciwosci przeciwserotoninowe i przeciwhistaminowe. Zatrzymuje receptor a2-adenergiczny w wyniku czego dochodzi do wydzielania noradrenaliny. Po zastosowaniu doustnych dobrze przenika do ukl. pokarmowego, a najwyzsze stezenie krwi obseruwje sie po uplywie 2-3h od momentu zazycia. Rozkladany w watrobie. Proces wydalania na miejsce przede wszystkim dzieki aktywnosci nerek.
Dakowkowanie:
Doustnie

COAXIL

Tabletki, 12,5mg
Wskazania:
Preparat wskazany w leczeniu zespolow depresyjnych.
Sposob dzialania:
Lek antydepresyjny, nalezacy do grupy SSRE, zupelnie niekonwencjonalny, zamiast zmniejszac wychwyt serotoniny, Coaxil jeszcze go powieksza. Lek podwyzsza takze poziom dopaminy. Dzialanie leku czesto pisywane jest, jako lekka stymulacja.
Dawkowanie:
3 razy dziennie
Skutki uboczne:
Zaparcia, uczucie suchosci w ustach, bezsennosc.

HALOPERIDOL

Plyn, tabletki, syrop
Wskazania:
Schozofenia, leczenie objawow i zapobieganie ich nawrotowi.
Dawkowanie:
Nie stosowac u dzieci ponizej 3r.z., ostroznie u osob w podeszlym wieku, wstrzykniecia domiesniowe w stanach ostrych, po opanowaniu fazy ostrej przechodzi sie na leczenie doustne. Doustne dawkowanie uzaleznioje jest od pacjenta i ciezkosci choroby.
Mozliwe skutki uboczne:
Zespol parkinsowski, napady drgawkowe, bezsennosc, pobudzenie psychoruchowe,

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording