Biologi 1 - Ekologi

STUDY
PLAY
Ekologi
Vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Ekosystem
Ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som en helhet för att lättare kunna studera det. Det kan vara stort som hela Östersjön eller litet som en stubbe.
Organism
En levande varelse med en egen ämnesomsättning, till exempel en växt, ett djur eller en bakterie. Innehåller en eller flera celler.
Biologisk mångfald
Variationsrikedomen av bl.a. arter inom ett ekosystem.
Nederbörd
En abiotisk (icke levande) faktor som påverkar naturen. Vissa organismer är beroende av denna faktor för att få tillgång till vatten.
Surhetsgraden
En abiotisk (icke levande) faktor som påverkar naturen. Vissa organismer trivs / överlever bara när den här faktorn är konstant eller bara ändras lite.
pH
Ett mått som visar surhetsgraden. Värdet kan variera från 1 till 14 där 1 kallas för surt och 14 basiskt. Värdet 7 kallas för neutralt.
Näringsväv
Ett komplext samband mellan producerande och konsumerande organismer i ett ekosystem.
Fotosyntesen
En process utförd av växter för att producera syre och glukos (druvsocker). Koldioxid, vatten och solenergi krävs.
Cellandning
Cellens sätt att få energi. Energin utvinns från bl.a. syre och glukos.
Näringsämnen
En kemisk förening som en organism tar upp från sin omgivning för att överleva. T.ex. kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler.
Närsalter
Näringsämnen som kommer från "jordens skal" (jordskorpan). Även kallade mineralämnen.
Fosfor
Grundämne nummer 15 (P). Som närsalt är det ett livsnödvändigt ämne för alla levande organismer. Följer ofta näringskedjans väg.
Näringskedja
Hur näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer (djur, växter och liknande) som äter och/eller äts av varandra i ett ekosystem.
Producent
En typ av organism som ofta befinner sig i första ledet i en näringskedja. Organismen ingår i riket växter. Den använder koldioxid, vatten och solenergi för att skapa syre och socker.
Konsument
En typ av organism som befinner sig i mellanledet i en näringskedja. Utvinner energi och näring ur organiska ämnen hos tidigare organismer i näringskedjan.
Toppkonsument
En typ av organism i sista ledet i en näringskedja. Saknar således naturliga fiender inom det ekosystem som näringskedjan studeras. Parasiter eller asätare räknas vanligtvis inte till denna grupp trots att de kan leva högt upp i näringskedjan och saknar fiender.
Destruent (Nedbrytare)
En typ av organism som bryter ner organiska material och återför näringsämnen som varit bundet i växt- eller djurmateria från döda organismer till naturen.
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...