#2 - Uwch Ceredigion - cyn i fi/ar ôl iddo fe

Cardiau Fflach 'cyn i fi' / ar ôl iddo fe
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ar ôl i fi gael digon i'w fwyta, es i i'r gwely
After I'd had enough to eat, I went to bed
Gwylion nhw'r teledu wrth iddyn nhw wneud eu gwaith cartref
They watched television while they did their homework
Fydd e ddim yn hapus nes iddi hi ddweud Ydw
He won't be happy until she says 'Yes'
Cyn iddi hi ddod, bydd rhaid i fi lanhau'r tŷ
Before she comes, I'll have to clean the house
Ffonia i fy ffrind ar ôl i fi wneud fy ngwaith cartref
I'll phone my friend after I've done my homework
Paid/Peidiwch (â) rhoi losin i blant cyn iddyn nhw gael cinio
Don't give children sweets before they've had dinner
Dweda i wrthot ti ar ôl i fi siarad ag Angharad
I'll tell you (chi) after I've spoken to Angharad
Ffeindiodd Siwan ei sbectol wrth iddi hi chwilio am rhywbeth arall
Siwan found her glasses while she was looking for something else
Mae e'n gwylio'r teledu ers iddo ddod adref
He's (been) watching television since he came home
Af i nawr, rhag ofn i fi golli'r bws
I'll go now in case I miss the bus
Mae hi'n mwynhau gyrru ers iddi hi basio'r prawf
She enjoys driving since she passed the test
Bydd swper yn barod erbyn i ti gyrraedd
Supper will be ready by the time that you arrive (ti)
Gweithiodd e yn yr ardd nes i'w ffrindiau gyrraedd
He worked in the garden until his friends arrived
Byddwch chi'n fwy hyderus ar ôl i chi orffen y cwrs
You'll be more confident after you've finished the course
Cyn i fi fynd mas, tsieciais i amserlen y bws
Before I went out I checked the bus timetable [tsiecio/ amserlen]
Paid dweud dim nes i ti weld y ffoto
Don't say anything until you've seen the photo (ti)
Arhosodd Emyr nes i'r trên gyrraedd
Emyr waited until the train arrived
Fel arfer, dw i'n golchi'r llestri ar ôl i fi gael brecwast
Usually, I wash up after I've had breakfast
Bydda i yn y gwely erbyn 10 o'r gloch
I'll be in bed by 10 o'clock
Gadawodd e'r dosbarth ar ôl i'r tiwtor osod gormod o waith cartref
He left the class after the tiwtor set too much homework
Bydd y gwaith yn barod erbyn i chi ddod yn ôl
The work will be ready by the time you (chi) come back
Dw i'n gobeithio gweld Gwilym cyn iddo fe weld Meinir
I hope to see Gwilym before he sees Meinir
Mae e wedi golchi'r car ers iddi hi adael
He's washed the car since she left
Cloia i'r drws wrth i ti gael cawod
I'll lock the door while you (ti) have a shower
Awn ni â'r ci am dro ar ôl i fi ddod adref
We'll take the dog for a walk after I come home
Coginiais i'r cinio wrth i fi ddarllen y papur newydd
I cooked the dinner while I read the newspaper
Gwylion nhw'r teledu wrth i fi wneud fy ngwaith cartref
They watched television while I did my homework
Mae'r ci'n cyfarth ar ôl i'r postmon adael
The dog barks after the postman leaves