29 terms

Historia VI. 5 - Blok wschodni w latach 60. i 70. / ZSRR i Czechosłowacja

STUDY
PLAY
Leonid Breżniew
objął władzę w ZSRR w 1964 roku po odwołaniu Nikity Chruszczowa; zgodnie z jego poleceniem poszerzono wpływ służb bezpieczeństwa KGB; starał się poszerzać wpływy ZSRR na świecie; oświadczył, że pomoże każdemu państwu, w którym system socjalistyczny jest zagrożony; wykorzystał niechęć krajów Trzeciego Świata do polityki USA i zdobył w nich poparcie dla ZSRR; popierał łagodzenie zimnej wojny
Salvador Allende
prezydent Chile, który zadecydował o nacjonalizacji kopalni miedzi, przez co wybuchł pucz wojskowy wspierany przez wywiad USA - CIA
Daniel Ortęga
lider Frontu Wyzwolenia Narodowego
Augusto Pinochet
objął władzę dyktatorską w Chile po puczu wojskowym o kopalnie miedzi
Antonin Novotny
I sekretarz w Czechosłowacji do 1967 roku; po brutalnie stłumionych protestach społecznych zastąpił go Aleksander Dubczek
Aleksander Dubczek
następca Antonina Novotnego; za jego rządów zniesiono cenzurę, dopuszczono możliwość funkcjonowania organizacji społecznych oraz otwarto granice z państwami zachodnimi
Gustáv Husák
I sekretarz KC KPCz po napadzie państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację
Ryszard Siwiec
dokonał samospalenia w ramach protestu podczas obchodów dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, 8 września 1968
Jan Palach
czeski student, dokonał samospalenia w Pradze dnia 16 stycznia 1969
Ronald Reagan
prezydent USA który w 1983 roku zainicjował program "gwiezdnych wojen"
1964
Chruszczow obarczony za kryzys gospodarczy i klęski dyplomatyczne zostaje odwołany z pozycji I sekretarza partii za sprawą spisku jego współpracowników; jego miejsce zajmuje Leonid Breżniew
1970
koalicja partii lewicowych przejmuje władzę w Chile
1979
w Nikaragui zostają obalone dyktatorskie rządy rodziny Samozów przez Daniela Ortęgę
1967
protesty społeczne w Czechosłowacji, które zostały brutalnie stłumione przez milicję
16 lipca 1968
przywódcy ZSRR, Polski, Bułgarii, Węgier i NRD przekazali KPCz swoje stanowisko, które potępiało reformy w Czechosłowacji
noc 20/21 SIERPNIA 1968
operacja "Dunaj"; armie ZSRR, Polski, Bułgarii, Węgier i NRD rozpoczynają inwazję na Czechosłowację
8 września 1968
samospalenie Ryszarda Siwca podczas obchodów dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie; wydarzenie zostało utajnione przez polski rząd
16 stycznia 1969
akt samospalenia czeskiego studenta Jana Palacha w Pradze
1963
USA, ZSRR i Wielka Brytania uzgadniaja zakaz detonowania broni jądrowej na ziemi, pod wodą i w przestrzeni kosmicznej
1970
porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni atomowej
1983
prezydent USA Ronald Reagan zainicjował program "gwiezdnych wojen"
dysydent
osoba sprzeciwiająca się systemowi komunistycznemu
doktryna Breżniewa
oświadczenie Breżniewa, iż ZSRR pomoże każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego, co w rzeczywistości oznaczało, że Kreml nie dopuści do samodzielnych zmian politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
nomenklatura partyjna
pracownicy aparatu partyjnego w krajach bloku komunistycznego, a także urzędnicy i funkcjonariusze państwa mianowani przez władzę
Front Wyzwolenia Narodowego
z Danielem Ortęga obalił dykatorskie rządy rodziny Samozów
contras
oddziały nikaraguańskiej partyzantki, finansowane przez CIA
praska wojna
rządy Aleksandra Dubczeka kiedy to zniesiono cenzurę, dopuszczono możliwość funkcjonowania organizacji społecznych oraz otwarto granice z państwami zachodnimi
operacja "Dunaj"
inwazja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w nocy z 20/21 SIERPNIA 1968 roku; w oficjalnej propagandzie podano, że akcja została przeprowadzona na prośbę członków KPCz, którzy sprzeciwiali się zachodzącym reformom; armia czechosłowacka nie stawiała oporu, ludność jedynie demonstrowała; szaczuje się, że zginęo około 200 osób; przywódców Czechosłowacji przewieziono do Moskwy gdzie musieli wyrazić zgodę na stacjonowanie wojsk radzieckich w swoim kraju oraz wycofać się z dotychczasowych reform; wyeliminowano przeciwników komunizmu i zrobiono wewnątrzpartyjną czystkę; I sekretarzem KC KPCz został Gustáv Husák.
program "gwiezdne wojny"
program mający na celu budowę systemu przechwytującego i niszczącego rakiety wystrzelone z państw Układu Warszawskiego