Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Leonid Breżniew

objął władzę w ZSRR w 1964 roku po odwołaniu Nikity Chruszczowa; zgodnie z jego poleceniem poszerzono wpływ służb bezpieczeństwa KGB; starał się poszerzać wpływy ZSRR na świecie; oświadczył, że pomoże każdemu państwu, w którym system socjalistyczny jest zagrożony; wykorzystał niechęć krajów Trzeciego Świata do polityki USA i zdobył w nich poparcie dla ZSRR; popierał łagodzenie zimnej wojny

Salvador Allende

prezydent Chile, który zadecydował o nacjonalizacji kopalni miedzi, przez co wybuchł pucz wojskowy wspierany przez wywiad USA - CIA

Daniel Ortęga

lider Frontu Wyzwolenia Narodowego

Augusto Pinochet

objął władzę dyktatorską w Chile po puczu wojskowym o kopalnie miedzi

Antonin Novotny

I sekretarz w Czechosłowacji do 1967 roku; po brutalnie stłumionych protestach społecznych zastąpił go Aleksander Dubczek

Aleksander Dubczek

następca Antonina Novotnego; za jego rządów zniesiono cenzurę, dopuszczono możliwość funkcjonowania organizacji społecznych oraz otwarto granice z państwami zachodnimi

Gustáv Husák

I sekretarz KC KPCz po napadzie państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację

Ryszard Siwiec

dokonał samospalenia w ramach protestu podczas obchodów dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, 8 września 1968

Jan Palach

czeski student, dokonał samospalenia w Pradze dnia 16 stycznia 1969

Ronald Reagan

prezydent USA który w 1983 roku zainicjował program "gwiezdnych wojen"

1964

Chruszczow obarczony za kryzys gospodarczy i klęski dyplomatyczne zostaje odwołany z pozycji I sekretarza partii za sprawą spisku jego współpracowników; jego miejsce zajmuje Leonid Breżniew

1970

koalicja partii lewicowych przejmuje władzę w Chile

1979

w Nikaragui zostają obalone dyktatorskie rządy rodziny Samozów przez Daniela Ortęgę

1967

protesty społeczne w Czechosłowacji, które zostały brutalnie stłumione przez milicję

16 lipca 1968

przywódcy ZSRR, Polski, Bułgarii, Węgier i NRD przekazali KPCz swoje stanowisko, które potępiało reformy w Czechosłowacji

noc 20/21 SIERPNIA 1968

operacja "Dunaj"; armie ZSRR, Polski, Bułgarii, Węgier i NRD rozpoczynają inwazję na Czechosłowację

8 września 1968

samospalenie Ryszarda Siwca podczas obchodów dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie; wydarzenie zostało utajnione przez polski rząd

16 stycznia 1969

akt samospalenia czeskiego studenta Jana Palacha w Pradze

1963

USA, ZSRR i Wielka Brytania uzgadniaja zakaz detonowania broni jądrowej na ziemi, pod wodą i w przestrzeni kosmicznej

1970

porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni atomowej

1983

prezydent USA Ronald Reagan zainicjował program "gwiezdnych wojen"

dysydent

osoba sprzeciwiająca się systemowi komunistycznemu

doktryna Breżniewa

oświadczenie Breżniewa, iż ZSRR pomoże każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego, co w rzeczywistości oznaczało, że Kreml nie dopuści do samodzielnych zmian politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

nomenklatura partyjna

pracownicy aparatu partyjnego w krajach bloku komunistycznego, a także urzędnicy i funkcjonariusze państwa mianowani przez władzę

Front Wyzwolenia Narodowego

z Danielem Ortęga obalił dykatorskie rządy rodziny Samozów

contras

oddziały nikaraguańskiej partyzantki, finansowane przez CIA

praska wojna

rządy Aleksandra Dubczeka kiedy to zniesiono cenzurę, dopuszczono możliwość funkcjonowania organizacji społecznych oraz otwarto granice z państwami zachodnimi

operacja "Dunaj"

inwazja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w nocy z 20/21 SIERPNIA 1968 roku; w oficjalnej propagandzie podano, że akcja została przeprowadzona na prośbę członków KPCz, którzy sprzeciwiali się zachodzącym reformom; armia czechosłowacka nie stawiała oporu, ludność jedynie demonstrowała; szaczuje się, że zginęo około 200 osób; przywódców Czechosłowacji przewieziono do Moskwy gdzie musieli wyrazić zgodę na stacjonowanie wojsk radzieckich w swoim kraju oraz wycofać się z dotychczasowych reform; wyeliminowano przeciwników komunizmu i zrobiono wewnątrzpartyjną czystkę; I sekretarzem KC KPCz został Gustáv Husák.

program "gwiezdne wojny"

program mający na celu budowę systemu przechwytującego i niszczącego rakiety wystrzelone z państw Układu Warszawskiego

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording