178 terms

Romanian Verbs

Romanian Verbs
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a acoperi: acopăr, acoperi, acoperă, acoperim, acoperiţi, acoperă Imp. acoperă Subj. să acopere Pp. acoperit
to cover
a adăuga: adaug, adaugi, adaugă, adăugam, adăugaţi, adaugă Imp. adaugă Subj. să adauge Pp. adăugat
to add
a adresa: adresez, adresezi, adresează, adresam adresaţi, adresează Imp. adresează Subj. să adreseze Pp. adresat
to address
a aduce: aduc, aduci, aduce, aducem, aduceţi, aduc Imp. adu (adă) Subj. să aducă Pp. adus
to bring
a afla: aflu, afli, află, aflam aflaţi, află Imp. află Subj. să afle Pp. aflat
to hear
a ajunge: ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung Subj. să ajungă Pp. ajuns
to arrive
a ajuta: ajut, ajuţi, ajută, ajutam, ajutaţi, ajută Imp. ajută Subj. să ajute Pp. ajutat
to help
a alege: aleg, alegi, alege, alegem, alegeţi, aleg Imp. alege Subj. să aleagă Pp. ales
to choose
a ameninţa: ameninţ, ameninţi, ameninţă, ameninţam, ameninţaţi, ameninţă Imp. ameninţă Subj. să ameninţe Pp. ameninţat
to threaten
a aminti: amintesc, aminteşti, aminteşte, amintim, amintiţi, amintesc Imp. aminteşte Subj. să amintească Pp. amintit
to remind
a anunţa: anunţ, anunţi, anunţă, anunţam, anunţaţi, anunţă Imp. anunţă Subj. să anunţe Pp. anunţat
to announce
a aplica: aplic, aplici, aplică, aplicam, aplicaţi, aplică Imp. aplică Subj. si aplice Pp. aplicat
to apply
a aprinde : aprind, aprinzi, aprinde, aprmdem, aprmdcţi, aprmd Imp. aprinde Subj. să aprindă Pp. aprins
to light
a se apropia: mă apropii, te apropii, se apropie, ne apropiem, vă apropiaţi, se apropie Imp. apropie-te Subj. să se apropie Pp. apropiat
to approach
a arăta: arat, araţi, arată, arătam, arătaţi, arată Imp. arată Subj. să arate Pp. arătat
to show
a arunca: arunc, arunci, aruncă, aruncam, aruncaţi, aruncă Imp. aruncă Subj. să arunce Pp. aruncat
to throw
a asculta: ascult, asculţi, ascultă, ascultam, ascultaţi, ascultă Imp. ascultă Subj. să asculte Pp. ascultat
to listen
a ascunde: ascund, ascunzi, ascunde, ascundem, ascundeţi, ascund Imp. ascunde Subj. să ascundă Pp. ascuns
to hide
a aştepta: aştept, aştepţi, aşteaptă, aşteptam, aşteptaţi, aşteaptă Imp. aşteaptă Subj. să aştepte Pp. aşteptat
to wait
a atrage: atrag, atragi, atrage, atragem, atrageţi, atrag Imp. atrage Subj. să atragă Pp. atras
to attract
a auzi: aud, auzi, aude, auzim, auziţi, aud Imp. auzi Subj. să audă Pp. auzit
to hear
a avea: am, ai, are, avem, aveţi, au Imp. ai Subj. să aibă Pp. avut
to have
a bate: bat, baţi, bate, batem, bateţi, bat Imp. bate Subj. să bată Pp. bătut
to beat
a bea: beau, bei, bea, bem, beţi, beau Imp. bea Subj. să bea Pp. băut
to drink
a se căsători: mă căsătoresc, te căsătoreşti, se căsătoreşte, ne căsătorim, vă căsătoriţi, se căsătoresc Imp. căsătoreşte-te Subj. să se căsătorească Pp. căsătorit
to marry
a câştiga: câştig, câştigi, câştigă, câştigam, câştigaţi, câştigă Imp. câştigă Subj. să câştige Pp. câştigat
to win
a căuta: caut, cauţi, caută, căutam, căutaţi, caută Imp. caută Subj. să caute Pp. căutat
to look for
a cere: cer, ceri, cere, cerem, cereţi, cer Imp. cere Subj. să ceară Pp. cern
to ask
a cheltui: cheltuiesc, cheltuieşti, cheltuieşte, cheltuim, cheltuiţi, cheltuiesc Imp. cheltuieşte Subj. să cheltuiască Pp. cheltuit
to spend
a chema: chem, chemi, cheamă, chemam, chemaţi, cheamă Imp. cheamă Subj. să cheme Pp. chemat
to call
a circula: circul, circuli, circulă, circulam, circulaţi, circulă Imp. circulă Subj. să circule Pp. circulat
to circulate
a citi: citesc, citeşti, citeşte, citim, citiţi, citesc Imp. citeşte Subj. să citească Pp. citit
to read
a se coafa: mă coafez, te coafezi, se coafează, ne coafam, vă coafaţi, se coafează Imp. coafează-te Subj. să se coafeze Pp. coafat
to do one's hair
a cobori: cobor, cobori, coboară, coboram, coborâţi, coborât Imp. coboară Subj. să coboare Pp. coborât
to get off
a constata: constat, constaţi, constată, constatam, constataţi, constată Imp. constată Subj. să constate Pp. constatat
to find out
a construi: construiesc, construieşti, construieşte, construim, construiţi, construiesc Imp. construieşte Subj. să construiască Pp. construit
to construct
a continua: continui, continui, continua, continuam, continuaţi, contrauar Imp. continuă Subj. să continue Pp. continuat
to continue
a costa: costă Subj. să coste Pp. costat
to cost
a crede: cred, crezi, crede, credem, credeţi, cred Imp. crede Subj. să creadă Pp. crezut
to believe
a se culca: mă culc, te culci, se culcă, ne culcam, vă culcaţi, se culcă Imp. culcă-te Subj. să se culce Pp. culcat
to go to bed
a cumpăra: cumpăr, cumperi, cumpără, cumpăram, cumpăraţi, cumpără Imp. cumpără Subj. să cumpere Pp. cumpărat
to buy
a cunoaşte: cunosc, cunoşti, cunoaşte, cunoaştem, cunoaşteţi, cunosc Imp. cunoaşte Subj. să cunoască Pp. cunoscut
to know
a curge: curge, curg Subj. să curgă Pp. curs
to flow
a da: dau, dai, dă, dăm, daţi, dau Imp. dă Subj. să dea Pp. dat
to give
a depinde: depind, depinzi, depinde, depindem, depindeţi, depind Subj. să depindă Pp. depins
to depend
a deschide: deschid, deschizi, deschide, deschidem, deschideţi, deschid Imp. deschide Subj. să deschidă Pp. deschis
to open
a despărţi: despart, desparţi, desparte, despărţim, despărţiţi, despart Imp. desparte Subj. să despartă Pp. despărţit
to separate
a dori: doresc, doreşti, doreşte, dorim, doriţi, doresc Imp. doreşte Subj. să dorească Pp. dorit
to wish
a dormi: dorm, dormi, doarme, dormim, dormiţi, dorm Imp. dormi Subj. să doarmă Pp. dormit
to sleep
a duce: duc, duci, duce, ducem, duceţi, duc Imp. du Subj. să ducă Pp. dus
to take
a durea: doare, dor Subj. să doară Pp. durut
to hurt
a exista: exist, exişti, există, existam, existaţi, există Subj. să existe Pp. existat
to exist
a face: fac, faci, face, facem, faceţi, fac Imp. fă Subj. să facă Pp. făcut
to do
a fi: sunt, eşti, este, suntem, sunteţi, sunt Imp. fii Subj. să fiu, să fii, să fie, să fim, să fiţi, să fie Pp. fost
to be
a folosi: folosesc, foloseşti, foloseşte, folosim, folosiţi, folosesc Imp. foloseşte Subj. să folosească Pp. folosit
to use
a forma: formez, formezi, formează, formam, formaţi, formează Imp. formează Subj. să formeze Pp. format
to form
a fuma: fumez, fumezi, fumează, fumam, fumaţi, fumează Imp. fumează Subj. să fumeze Pp. fumat
to smoke
a fura: fur, furi, fură, furam, furaţi, fură Imp. fură Subj. să fure Pp. furat
to steal
a se gândi: mă gândesc, te gândeşti, se gândeşte, ne gândim, vă gândiţi, se gândesc Imp. gândeşte-te Subj. să se gândească Pp. gândit
to think
a găsi: găsesc, găseşti, găseşte, găsim, găsiţi, găsesc Imp. găseşte Subj. să găsească Pp. găsit
to find
a ghici: ghicesc, ghiceşti, ghiceşte, ghicim, ghicrţi, ghicesc Imp. ghici Subj. să ghicească Pp. ghicit
to guess
a se grăbi: mă grăbesc, te grăbeşti, se grăbeşte, ne grăbim, vă grăbiţi, se grăbesc Imp. grăbeşte-te Subj. să se grăbească Pp. grăbit
to hurry
a hotărî: hotărăsc, hotărăşti, hotărăşte, hotărâm, hotărâţi, hotărăsc Imp. hotărăşte Subj. să hotărască Pp. hotărât
to decide
a ieşi: ies, ieşi, iese, ieşim, ieşiţi, ies Imp. ieşi Subj. să iasă Pp. ieşit
to go out
a impresiona: impresionez, impresionezi, impresionează, impresionam, impresionaţi, impresionează Imp. impresionează Subj. să impresioneze Pp. impresionat
to impress
a intra: intru, intri, intră, intram, intraţi, intră Imp. intră Subj. să intre Pp. intrat
to enter
a invita: invit, inviţi, invită, invitam, invitaţi, invită Imp. invită Subj. să invite Pp. invitat
to invite
a iubi: iubesc, iubeşti, iubeşte, iubim, iubiţi, iubesc Imp. iubeşte Subj. să iubească Pp. iubit
to love
a izvorî: izvorăşte, izvorăsc Subj. să izvorască Pp. izvorât
to rise
a îmbogăţi: îmbogăţesc, îmbogăţeşti, îmbogăţeşte, îmbogăţim, îmbogăţiţi, îmbogăţesc Imp. îmbogăţeşte Subj. să îmbogăţească Pp. îmbogăţit
to enrich
a se îmbolnăvi: mă îmbolnăvesc, te îmbolnăveşti, se îmbolnăveşte, ne îmbolnăvim, vă îmbolnăviţi, se îmbolnăvesc Imp. îmbolnăveşte-te Subj. să se îmbolnăvească Pp. îmbolnăvit
to get ill
a se îmbrăca: mă îmbrac, te îmbraci, se îmbracă, ne îmbrăcam, vă îmbrăcaţi, se îmbracă
to dress Imp. îmbracă-te Subj. să se îmbrace Pp. îmbrăcat
a se îmbrăţişa: ne îmbrăţişam, vă îmbrăţişaţi, se îmbrăţişează Subj. să se îmbrăţişeze Pp. îmbrăţişat
to hug each other
a înălţa: înalţ, înalţi, înalţă, înălţăm, înălţaţi, înalţă Imp. înalţă Subj. să înalţe Pp. înălţat
to raise
a încălzi: încălzesc, încălzeşti, încălzeşte, încălzim, încălziţi, încălzesc Imp. încălzeşte Subj. să încălzească Pp. încălzit
to warm
a începe: încep, începi, începe, începem, începeţi, încep Imp. începe Subj. să înceapă Pp. început
to begin
a încerca: încerc, încerci, încearcă, încercam, încercaţi, încearcă Imp. încearcă Subj. să încerce Pp. încercat
to try
a încurca: încurc, încurci, încurcă, încurcam, încurcaţi, încurcă Imp. încurcă Subj. să încurce Pp. încurcat
to mix up
a îndrăzni: îndrăznesc, îndrăzneşti, îndrăzneşte, îndrăznim, îndrăzniţi, îndrăznesc Imp. îndrăzneşte Subj. să îndrăznească Pp. îndrăznit
to dare
a îngriji: îngrijesc, îngrijeşti, îngrijeşte, îngrijim, îngrijiţi, îngrijesc after Imp. îngrijeşte Subj. să îngrijească Pp. îngrijit
to look
a înota: înot, înoţi, înoată, înotam, înotaţi, înoată Imp. înoată Subj. să înoate Pp. înotat
to swim
a însemna: însemn, însemni, înseamnă, însemnam, însemnaţi, înseamnă Imp. înseamnă Subj. să însemne Pp. însemnat
to mean
a înştiinţa: înştiinţez, înştiinţezi, înştiinţează, înştiinţam, înştiinţaţi, înştiinţează Imp. înştiinţează Subj. să înştiinţeze Pp. înştiinţat
to inform
a se întâmpla: se întâmplă Subj. să se întîmple Pp. întâmplat
to occur
a sc întâlni: mă întâlnesc, te Întâlneşti, sc întâlneşte, ne întâlnim, vâ întâlniţi, sc Întâlnesc Imp. întâlneşte-te Subj. să sc întâlnească Pp. întâlnit
to meet
a întoarce: întorc, întorci, întoarce, întoarcem, întoarceţi, întorc Imp. întoarce Subj. să întoarcă Pp. întors
to return
a întreba: întreb, întrebi, întreabă, întrebam, întrebaţi, întreabă Imp. întreabă Subj. să întrebe Pp. întrebat
to ask
a înţelege: înţeleg, înţelegi, înţelege, înţelegem, înţelegeţi, înţeleg Imp. înţelege Subj. să înţeleagă Pp. înţeles
to understand
a învăţa: învăţ, înveţi, învaţă, învăţam, învăţaţi, învaţă Imp. învaţă Subj. să înveţe Pp. învăţat
to learn
a învinge: înving, învingi, învinge, învingem, învingeţi, înving Imp. învinge Subj. să învingă Pp. învins
to defeat
a juca: joc, joci, joacă, jucam, jucaţi, joacă Imp. joacă Subj. să joace Pp. jucat
to play
a lăsa: las, laşi, lasă, lasam, lăsaţi, lasă Imp. lasă Subj. să lase Pp. lăsat
to leave
a lipsi: lipsesc, lipseşti, lipseşte, lipsim, lipsiţi, lipsesc Subj. să lipsească Pp. lipsit
to be missed
a locui: locuiesc, locuieşti, locuieşte, locuim, locuiţi, locuiesc Imp. locuieşte Subj. să locuiască Pp. locuit
to live
a lua: iau, iei, ia, luam, luaţi, iau Imp. ia Subj. să ia Pp. luat
to take
a lucra: lucrez, lucrezi, lucrează, lucram, lucraţi, lucrează Imp. lucrează Subj. să lucreze Pp. lucrat
to work
a lupta: lupt, lupţi, luptă, luptam, luptaţi, luptă Imp. luptă Subj. să lupte Pp. luptat
to fight
a menţiona: menţionez, menţionezi, menţionează, menţionam, menţionaţi, menţionează Imp. menţionează Subj. să menţioneze Pp. menţionat
to mention
a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg Imp. mergi Subj. să meargă Pp. mers
to go
a merita: merit, meriţi, merită, meritam, meritaţi, merită Subj. să merite Pp. meritat
to be worth
a mulţumi: mulţumesc, mulţumeşti, mulţumeşte, mulţumim, mulţumiţi, mulţumesc Imp. mulţumeşte Subj. să mulţumească Pp. mulţumit
to thank
a muri: mor, mori, moare, murim, muriţi, mor Imp. mori Subj. să moară Pp. murit
to die
a ninge: ninge Subj. să ningă Pp. nins
to snow
a nota: notez, notezi, notează, notam, notaţi, notează Imp. notează Subj. să noteze Pp. notat
to note
a număra: număr, numeri, numără, număram, număraţi, numără Imp. numără Subj. să numere Pp. numărat
to count
a oferi: ofer, oferi, oferă, oferim, oferiţi, oferă Imp. oferă Subj. să ofere Pp. oferit
to offer
a omite: omit, omiţi, omite, omitem, omiteţi, omit Imp. omite Subj. să omită Pp. omis
to omit
a opri: opresc, opreşti, opreşte, oprim, opriţi, opresc Imp. opreşte Subj. să oprească Pp. oprit
to stop
a parca: parchez, parctiezi, parchcoza, parcam, parcaţi, parchcozâ Imp. parchează Subj. să parcheze Pp. parcat
to park
a părea: par, pari, pare, părem, păreţi, par Imp. pari Subj. să pară Pp. părut
to seem
a petrece: petrec, petreci, petrece, petrecem, petreceţi, petrec Imp. petrece Subj. să petreacă Pp. petrecut
to spend
a pierde: pierd, pierzi, pierde, pierdem, pierdeţi, pierd Imp. pierde Subj. să piardă Pp. pierdut
to lose
a plăcea: plac, placi, place, plăcem, plăceţi, plac Subj. să placă Pp. plăcut
to like
a plăti: plătesc, plăteşti, plăteşte, plătim, plătiţi, plătesc Imp. plăteşte Subj. să plătească Pp. plătit
to pay
a pleca: plec, pleci, pleacă, plecam, plecaţi, pleacă Imp. pleacă Subj. să plece Pp. plecat
to leave
a se plimba: mă plimb, te plimbi, se plimbă, ne plimbam, vă plimbaţi, se plimbă Imp. plimbă-te Subj. să se plimbe Pp. plimbat
to walk
a ploua: plouă Subj. să plouă Pp. plouat
to rain
a pomi: pornesc, porneşti, porneşte, pornim, porniţi, pornesc Imp. porneşte Subj. să pornească Pp. pornit
to start
a povesti: povestesc, povesteşti, povesteşte, povestim, povestiţi, povestesc Imp. povesteşte Subj. să povestească Pp. povestit
to tell
a prefera: prefer, preferi, preferă, preferam, preferaţi, preferă Subj. să prefere Pp. preferat
to prefer
a pregăti: pregătesc, pregăteşti, pregăteşte, pregătim, pregătiţi, pregătesc Imp. pregăteşte Subj. să pregătească Pp. pregătit
to prepare
a primi: primesc, primeşti, primeşte, primim, primiţi, primesc Imp. primeşte Subj. să primească Pp. primit
to receive
a privi: privesc, priveşti, priveşte, privim, priviţi, privesc Imp. priveşte Subj. să privească Pp. privit
to look
a promite: promit, promiţi, promite, promitem, promiteţi, promit Imp. promite Subj. să promită Pp. promis
to promise
a pune: pun, pui, pune, punem, puneţi, pun Imp. pune Subj. să pună Pp. pus
to put
a putea: pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot Subj. să poată Pp. putut
can
a se rade: mă rad, te razi, se rade, ne radem, vă radeţi, se rad Imp. rade-te Subj. să se radă Pp. ras
to shave
a răci: răcesc, răceşti, răceşte, răcim, răciţi, răcesc Imp. răceşte Subj. să răcească Pp. răcit
to catch cold
a rode: râd, razi, rade, radem, radeţi, râd Imp. râzi Subj. să radă Pp. râs
to laugh
a rămâne: rămân, rămâi, rămâne, rămânem, rămâneţi, rămân Imp. rămâi Subj. să rămână Pp. rămas
to remain
a răsări: răsări, răsări, răsare, răsărim, răsăriţi, răsar Imp. răsări Subj. să răsară Pp. răsărit
to rise
a răsfoi: răsfoiesc, răsfoieşti, răsfoieşte, răsfoim, răsfoiţi, răsfoiesc Imp. răsfoieşte Subj. să răsfoiască Pp. răsfoit
to skim (through)
a răspunde: răspund, răspunzi, răspunde, răspundem, răspundeţi, răspund Imp. răspunde Subj. să răspundă Pp. răspuns
to answer
a repara: repar, repari, repară, reparam, reparaţi, repară Imp. repară Subj. să repare Pp. reparat
to repair
a reuşi: reuşesc, reuşeşti, reuşeşte, reuşim, reuşiţi, reuşesc Imp. reuşeşte Subj. să reuşească Pp. reuşit
to succeed
a rezerva: rezerv, rezervi, rezervă, rezervam, rezervaţi, rezervă Imp. rezervă Subj. să rezerve Pp. rezervat
to reserve
a ruga: rog, rogi, roagă, rugam, rugaţi, roagă Imp. roagă Subj. să roage Pp. rugat
to ask
a sări: sar, sari, sare, sărim, săriţi, sar Imp. sari Subj. să sară Pp. sărit
to jump
a săruta: sărut, săruţi, sărută, sărutam, sărutaţi, sărută Imp. sărută Subj. să sărute Pp. sărutat
to kiss
a se sătura: mă satur, te saturi, se satură, ne săturam, vă săturaţi, se satură Imp. satură-te Subj. să se sature Pp. săturat
to have enough
a schimba: schimb, schimbi, schimbă schimbam, schimbaţi, schimbă Imp. schimbă Subj. să schimbe Pp. schimbat
to change
a scrie: scriu, scrii, scrie, scriem, scrieţi, scriu Imp. scrie Subj. să scrie Pp. scris
to write
a se scula: mă scol, te scoli, se scoală, ne sculam, vă sculaţi, se scoală Imp. scoală-te Subj. să se scoale Pp. sculat
to get up
a servi: servesc, serveşti, serveşte, servim, serviţi, servesc Imp. serveşte Subj. să servească Pp. servit
to serve
a sfârşi: sfârşesc, sfârşeşti, sfârşeşte, sfârşim, sfârşiţi, sfârşesc Imp. sfârşeşte Subj. să sfârşească Pp. sfârşit
to end
a se simţi: mă simt, te simţi, se simte, ne simţim, vă simţiţi, se simt Imp. simte-te Subj. să se simtă Pp. simţit
to feel
a sosi: sosesc, soseşti, soseşte, sosim, sosiţi, sosesc Subj. să sosească Pp. sosit
to arrive
a spăla: spăl, speli, spală, spălam, spălaţi,spală Imp. spală Subj. să spele Pp. spălat
to wash
a spera: sper, speri, speră, speram, speraţi, speră Imp. speră Subj. să spere Pp. sperat
to hope
a speria: sperii, sperii, sperie, speriem, speriaţi, sperie Imp. sperie Subj. să sperie Pp. speriat
to frighten
a spune: spun, spui, spune, spunem, spuneţi, spun Imp. spune Subj. să spună Pp. spus
to say
a sta: stau, stai, stă, stăm, staţi, stau Imp. stai Subj. să stea Pp. stat
to stand
a stinge: sting, stingi, stinge, stingem, stingeţi, sting Imp. stinge Subj. să stingă Pp. stins
to put out
a strica: stric, strici, strică, stricam, stricaţi, strică Imp. strică Subj. să strice Pp. stricat
to break
a suna: sun, suni, sună, sunam, sunaţi, sună Imp. sună Subj. să sune Pp. sunat
to ring
a şti: ştiu, ştii, ştie, ştim, ştiţi, ştiu Subj. să ştie Pp. ştiut
to know
a tăiax tai, tai, taie, tăiem, tăuzţi, taie Imp. taie Subj. să taie Pp. tăiat
to cut
a telefona: telefonez, telefonezi, telefonează, telefonam, telefonaţi, telefonează Imp. telefonează Subj. să telefoneze Pp. telefonat
to telephone
a termina: termin, termini, termină, terminam, terminaţi, termină Imp. termină Subj. să termine Pp. terminat
to end
a trăi: trăiesc, trăieşti, trăieşte, trăim, trăiţi, trăiesc Imp. trăieşte Subj. să trăiască Pp. trăit
to live
a trebui: trebuie Subj. să trebuiască Pp. trebuit
must
a trece: trec, treci, trece, trecem, treceţi, trec Imp. treci Subj. să treacă Pp. trecut
to pass
a trezi: trezesc, trezeşti, trezeşte, trezim, treziţi, trezesc Imp. trezeşte Subj. să trezească Pp. trezit
to wake
a trimite: trimit, trimiţi, trimite, trimitem, trimiteţi, trimit Imp. trimite Subj. să trimită Pp. trimis
to send
a se tunde: mă tund, te tunzi, se tunde, ne tundem, vă tundeţi, se tund Imp. tunde-te Subj. să se tundă Pp. tuns
to have a haircut
a ţine: ţin, ţii, ţine, ţinem, ţineţi, ţin Imp. ţine Subj. să ţină Pp. ţinut
to hold
a uita: uit, uiţi, uită, uitam, uitaţi, uită Imp. uită Subj. să uite Pp. uitat
to forget
a se urca: mă urc, te urci, se urcă, ne urcam, vă urcaţi, se urcă up Imp. urcă-te Subj. să se urce Pp. urcat
to climb
a usca: usuc, usuci, usucă, uscam, uscaţi, usucă Imp. usucă Subj. să usuce Pp. uscat
to dry
a se vărsa: se varsă Subj. să se verse Pp. vărsat
to flow
a vedea: văd, vezi, vede, vedem, vedeţi, văd Imp. vezi Subj. să vadă Pp. văzut
to see
a veni: vin, vii, vine, venim, veniţi, vin Imp. vino Subj. să vină Pp. venit
to come
a vizita: vizitez, vizitezi, vizitează, vizitam, vizitaţi, vizitează Imp. vizitează Subj. să viziteze Pp. vizitat
to visit
â vopsi: vopsesc, vopseşti, vopseşte, vopsim, vopsiţi, vopsesc Imp. vopseşte Subj. să vopsească Pp. vopsit
to paint
a vorbi: vorbesc, vorbeşti, vorbeşte, vorbim, vorbiţi, vorbesc Imp. vorbeşte Subj. să vorbească Pp. vorbit
to speak
a vota: votez, votezi, votează, votam, votaţi, votează Imp. votează Subj. să voteze Pp. votat
to vote
a vrea: vreau, vrei, vrea, vrem, vreţi, vor Subj. să vrea /vrea/ Pp. vrut
to want
a zice: zic, zici, zice, zicem, ziceţi, zic Imp. zi Subj. să zică Pp. zi
to say