Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Edward Gierek

polityk i działacz komunistyczny; był I sekretarzem KC PZPR w latach 1970-1980; zadłużył Polskę na wiele lat w wielu krajach; jego dług został spłacony dopiero w 2011 roku; okres jego panowania w Polsce kojarzy się przede wszystkim z dynamiczny rozwojem kraju oraz poprawą jakości życia obywateli, co jednak zakończyło się dużym kryzysem pod koniec lat 70; jego upadek związany był z falą strajków w wakacje lat '80 oraz z powstaniem NSZZ "Solidarność"

Stanisław Pyjas

student, członek KORu, zabity w 1977 roku

Leszek Moczulski

stał na czele Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz założył Konfederację Niepodległej Polski wraz z Romualdem Szeremietiewem

Kazimierz Świtoń

założyciel Wolnych Związków Zawodowych

Aleksander Hall

powołał na wybrzeżu Ruch Młodej Polski

Peweksy, Baltony

nieliczne sklepy w PRL, w których Polacy mogli kupić towary, z których mieszkańcy Europy zachodniej korzystali na co dzień; obowiązywały w nich wyższe ceny oraz płacić można było jedynie dolarami bądź specjalnymi bonami towarowymi wydawanymi przez Bank Pekao

Komitet Obrony Robotników (KOR)

ruch opozycyjny do którego należeli między innymi: Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, Antoni Macierewicz, Edward Lipiński oraz Adam Michnik, Stanisław Pyjas; ruch funkcjonował jawnie, a jego działacze byli zastraszani i nękani telefonicznie; członkowie komitetu bronili nieodpłatnie oskarżonych w sądach, organizowali zbiórki podpisów, a także głodówki które stały się popularnym środkiem nacisku na władze; jednak KOR składał się z ludzi różnych poglądowo dlatego wśród jego działaczy doszło do sporów, dlatego został potem przekształcony na Komitet Samoobrony Społecznej "KOR"

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

opozycyjna organizacja założona w marcu 1977 przez Andrzeja Czumę i Leszka Moczulskiego

Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)

pierwsza antykomunistyczna partia założona 1 września 1979 roku założona przez Leszka Moczulskiego i współpracującego z nim Romualda Szeremietiewa, którym wytoczono proces i skazano na kary więzienia

Ruch Młodej Polski

ruch powołany na polskim wybrzeżu przez Aleksandra Halla

Wolne Związki Zawodowe

ruch powołany na Górnym Śląsku przez Kazimierza Świtonia; na wybrzeżu ten sa pomysł zrealizowali: Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Antoni Sokołowski, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusiewicz, Andrzej Kołodziej i Lech Wałęsa

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording