258 terms

1st Grade Mandarin Key Vocab Words

Simplified -- Pinyin/English definition
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

zài-again
tóng-same
xué-study
men-classifier for multiple people
老师
lǎoshī-teacher
ma-turns a statement into a question
wǒ-me/I
hěn-very
xiè-thank you
nǐ-you
hǎo-good
jiàn-see
jiào-call
什么
shénme-what?
wáng-king
xiǎo-small/little
wén-language/culture
lǐ-common surname
dà-big
zhōng-middle/China
bái-white
wèi-protect/ guard
玛丽
mǎlì-Mary
wǒ-me/I
tā-she
名字
míngzi-name
jǐ-how many?
suì-years old
ne-question particle
yī-one
èr-two
sān-three
sì-four
wǔ-five
liù-six
qī-seven
bā-8
jiǔ-9
shí-10
guó-country
澳洲
àozhōu-Australia
yīng-English/England
Měi-beautiful
加拿大
jiānádà-Canada
法国
fǎguó-France
日本
rìběn-Japan
nǎ-which?
shì-is,am
bù-no/negative particle
rén-people
dà-big
zhōng-middle/China
xiào-school
年级
niánjǐ-year in school/ grade
shàng-on top
ge-generic classifier
yě-also
huá-China, flower
gē-older brother
dì-younger brother
jiě-older sister
mèi-younger sister
liǎng-a couple
ài-love
zhè-this, these
shéi-who?
de-ownership classifier/ type
yǒu-have
bā-dad
mā-mom
hé-and
jiā-family
jié-street
lù-road
lóu-floor (of a building)
hào-number
cháng-long
gōng-public
yuán-park
zài-at
哪里
nálǐ-where?
zhù-live (at)
老师
lǎoshī-teacher
tiān-day/sky/heaven
zhù-bless, wish
快乐
kuàilè-happy
rì-day
yuè-month
shēng-live (life)
jīn-today
nián-year
líng-
míng-tommorrow
zuó-yesterday
tiān-day/sky/heaven
星期
xīngqí-week
ma-question particle
zi-son, small thing
铅笔
qiānbí-pencil
橡皮
xiàngpí-eraser
教室
xiàoshì-class room
桌子
zhuōzi-table
椅子
yǐzi-chai
bǎn-board
zhè-this
nà-that
shū-book
bāo-bag, package
bái-white
běn-book classifier
西瓜
xīguā-watermelon
葡萄
pútáo-grapes
chéng-orange
píng-apple
lí-pear
香蕉
xiāngjiāo-bannana
草莓
cáoměi-strawberry
chī-eat
水果
shuíguǒ-fruit
hěn-very
duō-a lot
喜欢
xǐhuān-like
汉堡
hànbǎo-hamburger
薯条
shǔtiáo-french fries
tái-Tai(wan)
果汁
guǒzhī-juice
冰淇淋
bīngqílín-ice cream
fàn-rice, meal
水饺
shuǐjiǎo-dumplings
kě-thirsty
xiǎng-think about/ want
什么
shénme-what?
饿
è-hungry
喝了
héle-drink/drank
颜色
yánsè-color
lán-blue
hēi-black
咖啡
jiāfēi-coffee
hóng-red
huáng-yellow
绿
lù-green
sè-color
西装
xīzhuāng-man's suit
qún-skirt
kù-pants
duǎn-short
xié-shoes
穿
chuān-wear
西
xī-west
衣服
yīfu-clothes
zǐ-
头发
tóufǎ-hair
眼睛
yánjīng-eye(s)
ba-
kǒu-mouth
cháng-long
tóu-head
耳朵
érduō-ear
bí-nose
游泳
yóuyǒng-swimming
自行车
zìxìngchē-bicycle
篮球
lánqiú-basketball
足球
zǔqiú-soccer
网球
wángqiú-tennis
乒乓
pīngpóng-ping pong
跑步
pǎobù-run
运动
yùndòng-excersize
qǐ-ride (bike or horse)
tī-kick
zuì-most
dǎ-hit
qiú-ball
bīng-ice
huì-meeting
niǎo-bird
yú-fish
máo-cat
gǒu-dog
wù-animal
可爱
kěài-cute
zhǐ-only
měi-not, have not
chuán-boat
飞机
fēijī-airplane
火车
huǒchē-train
kāi-open/start
zū-rent
lái-come
qù-go
chū-exit , go out
zuò-seat (n) measure word for large buildings
zǒu-go/ walk
zhí-straight
wǎng-to , towards
dào-arrive/complete
zuǒ-left
yòu-right
Zhuǎn-turn
jiù-then
dì-number classifier
请问
qīngwèn-pardon me
zěn-how3
dōng-east
kuài-chunk
tài-too much
guì-expensive
yǐ-with
mài-sell
gěi-give
ba-
客气
kéqì-polite
shǎo-few
zhǎo-look for/find
yào-want
mǎi-buy
bān-Class
yá-tooth
yǔ-language
hán-Han
dú-read
朋友
péngyǒu-friend
dé-moral
bù-part
xiě-write
wén-words/ culture
shuō-speak
diǎn-spot, o'clock
yàng-sample
qíng-clear
xià-under/beneath
hòu-after
lěng-cold
wǎn-night
qì-wind
xuě-snow
guā-scratch
yǔ-rain
fēng-wind
wǔ-afternoon
yáng-sun
xiàng-seem like, appearance, resemble
tù-rabbit
脖子
bózi-neck
颈鹿
jǐnglu-giraffe
shé-snake
猴子
hóuzi-monkey
身体
shēntǐ-body
wěi-tail
动物
dòngwù-animal
zhǎng-long
gāo-tall, high
ǎi-short
pàng-fat
shòu-thin
màn-slow
kuài-fast
bǐ-compare/contrast/ratio
朋友
péngyǒu-friend