Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Graad 8 Wetenskap Elemente, Mengsels en Verbindings

Wat is 'n element?

'n Element is 'n stof wat uit net een soort atome opgebou is

Wat is 'n mengsel?

'n Mengsel onstaan wanneer twee of meer stowwe in enige verhouding gemeng word sonder die toevoeging of vrystelling van energie.
Die verskillende stowwe behou hulle eienskappe, kan nog onderskei word en kan op fisiese metodes van mekaar gekei word

Wat is 'n verbinding?

'n Verbinding onstaan wanneer twee of meer atome van verskillende elemente in 'n vaste verhouding chemies met mekaar verbind om 'n nuwe stof met nuwe eienskappe te vorm. So 'n verbinding kan nie weer deur fisiese metodes in sy elemente opgebreek word nie.

Wat is 'n Eksotermiese reaksie?

Energie word tydens die reaksie vrygestel

Wat is 'n Endotermiese reaksie?

Energie moet voordurend voorsien word sodat die reaksie kan plaasvind

Omskrywing van Fisiese veranderering

Geen nuwe stof word gevorm nie
Die stof bly dieselfde al sou die fase daarvan verander
Met faseverandering mag hitte energie opgeneem of verloor word

Omskrywing van Chemiese verandering

Finale produk is heeltemal verskillend van die oorspronklike stowwe
'n Nuwe stof word altyd gevorm
Chemiese energie word altyd opgeneem of vrygestel

Eienskappe van Fisiese veranderering

Die bou van die materiedeeltjies self is steeds presies dieselfde as voor die verandering
Die voorkoms mag anders lyk bv kleur
Materiedeeltjies mag anders gerangskik wees, bv vaste stof na vloeistof
Kragte tussen deeltjies mag groter of kleiner wees

Eienskappe van Chemiese verandering

Die bou van die materiedeeltjies van die nuwe stof is anders as die oorspronklike stowwe s'n
Die struktuur van die nuwe stof (bv rangskikking van deeltjies)
Die chemiese en fisiese eienskappe van die nuwe stof is heeltemal nuut

Eienskappe van Tipiese metale

Kleur: grysblink tot geeloranje
Vervormbaar
Metaalglans
Vastestowee, behalwe kwik
Maak 'n helder klank as daarteen gekap word
Goeie geleiers van warmte en elektrisiteit

Eienskappe van Nie-metale

Kleur: Verkeidenheid kleure tot kleurloos
Bros
Oppervlakke sonder glans
Vastestowwe, vloeistowwe of gasse
Maak 'n dowwe klank as daarteen gekap word
Swak of geen geleiers van warmte en elektrisiteit, behalwe vir koolstof en silikon wat wel elektrisiteit gelei

Wat is 'n spontane reaksie?

'n Reaksie wat vanself plaas vind sodra die reagense met mekaar in aanraking kom en sonder dat aktiveringsenergie toegevoeg moet word.

Wat is aktiveringsenergie?

Energie wat soms nodig is om 'n nie-spontane chemiese reaksie aan die gang te sit

Wat is elektrolise

Die ontbinding van 'n verbinding in sy elemente deur middel van 'n elektriese stroom

Wat is elektroliet

'n Vloeistof (behalwe kwik wat 'n metaal is), wat 'n elektriese stroom gelei

Wat is elektrode

'n Geleier, soos 'n koolstofstafie, wat die elektriese stroom in die elektroliet indra

Wie is bekend vir sy filosofie oor die wetenskaplike metode van ondersoek?

Lord Francis Bacon (1561 - 1626)

Wat is die voorkoms en kleur van kwikoksied (HgO)

oranje

Wat se kleur verandering vind plaas as kwikoksied (HgO) verhit word

dit word swart

Wat word die verandering genoem as 'n stof van kleur verander maar nie chemies verander nie word

Fisiese verandering

Wat word opgemerk teen die proefbuis se rand as kwikoksied (HgO) verhit word

Silwer kwik balletjies vorm teen die koue deel van die proefbuis

Wat is die kleur van die gas wat deur die afwaartse verplasing van water opgevang is as kiwkoksied (HgO) verhit word

Deursigtig

Wat gebeur met die gloeiende houtsplinter as dit in die proefbuis gedruk word waar die gas wat deur die afwaartse verplasing van water opgevang is as kiwkoksied (HgO) verhit word

Dit vat vlam

Wat se gas is vrygestel deur die verhitting van kwikoksied (HgO)

Suurstof

Kwikoksied word tydens verhitting ontbind in

Kwik en suurstof

Wat word die proses genoem waar 'n verbinding deur middel van verhitting in eenvoudiger stowwe opgebreek word

Ontbinding

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording