Midterms: Komunikasyon

Terms in this set (79)

Walang dalawang tao ang magkatulad. Kahit na mga kambal ay may pagkakaiba rin, di lamang sa pisikal na anyo ngunit higit sa lahat, sa paraan ng pag-iisip, sa paraan ng pagbibigay ng interpretasyon o pakahulugan sa mga bagay na nasa paligid. Kahit pa ipagpilitan natin ang isang kaisipan sa ating kapwa, kung mayroon siyang ibang pananaw ukol dito, wala tayong magagawa. Maaaring mabago man natin ang pananaw ng ating kapwa kaugnay ng isang bagay, ngunit hindi natin masasabing magkatulad na magkatulad na ito sa ating pag-iisip. Dahil dito, mahalagang tandaan na sa tuwing tayo ay may sinabi, ang ating sariling pagpapakahulugan sa mga salitang pinili nating sambitin ay ating pag-aari at walang katiyakan na ang kahulugang ilalapat ng tumatanggap ng ating mensahe ay may kaisipang tulad ng sa atin. Maihahalintulad natin ito sa pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng text. Matapos nang napakahabang mensahe, ang matatanggap natin na tugon ay "OK." Hindi ba't tila nakakainis ang ganitong sitwayson ngunit wala tayong magagawa. Maaaring hindi tayo lubusang naunawaan ng ating kausap o di kaya ay sadyang ganoon lamang ang nais na ibigay na tugon ng ating kausap. At ang dahilan nito ay ang paglalapat ng tumanggap ng mensahe ng KAHULUGAN. Tayong sender ang nagpadala ng mensahe ngunit ang tumatanggap ang siyang magbibigay ng pakahulugan. Kung nais nating maunawaan nang ayon sa ating kagustuhan, tiyakin natin na ang mga salitang ating pinili ay angkop sa tagatanggap at siyang mga salitang magiging behikulo ng ating kaisipan.
;