Japanese Te-forms

Practice converting Masu-form into Te-form.
STUDY
PLAY
ikimasu
itte
kimasu
kite
kaerimasu
kaette
arimasu
atte
imasu
ite
tabemasu
tabete
nomimasu
nonde
yomimasu
yonde
kikimasu
kiite
kakimasu
kaite
keshimasu
keshite
mimasu
mite
kaimasu
katte
kaimono o shimasu
kaimono o shite
shigoto o shimasu
shigoto o shite
benkyou o shimasu
benkyou o shite
aimasu
atte
tetsudaimasu
tetsudatte
akemasu
akete
shimemasu
shimete
tsukemasu
tsukete
araimasu
aratte
abimasu
abite
hamigaki o shimasu
hamigaki o shite
machimasu
matte
tachimasu
tatte
suwarimasu
suwatte
tsukimasu
tsuite
demasu
dete
norimasu
notte
orimasu
orite