12 terms

YCT2 V1 Lec03 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(zhēn)
真"
"(Jīntiān tiānqì [ ] rè!)
今天天气 [ ] 热!"
"(bǐ)
比"
"(Dìdi [ ] mèimei gāo ma?)
弟弟 [ ] 妹妹高吗?"
"(yǎnjīng)
眼睛"
"(Xiǎo gǒu de [ ] bǐ xiǎo māo de yǎnjīng dà ma?)
小狗的 [ ] 比小猫眼睛大吗?"
"(shéi)
谁"
"([ ] bǐ nǐ piàoliang?)
[ ] 比你漂亮?"
"(gèzi)
个子"
"(Shéi de [ ] gāo?)
谁的 [ ] 高?"
"(cháng)
长"
"(Māma de tóufa bǐ mèimei de tóufa [ ].)
妈妈的头发比妹妹的头发 [ ] 。"
"(lěng)
冷"
"(Zuótiān bǐ jīntiān [ ].)
昨天比今天 [ ] 。"
"(zhēn de)
真的"
"(Nǎge shì [ ] Zhōngguó chá?)
哪个是 [ ] 中国茶?"
"(nàgè)
那个"
"([ ] cháng tóufa de Zhōngguórén shì nǐde tóngxué ma?)
[ ] 长头发的中国人是你的同学吗?"
"(jiǎo)
脚"
"(Gēge de [ ] bǐ bàba de jiǎo dà.)
哥哥的 [ ] 比爸爸的脚大。"
"(hànyǔ)
汉语"
"(Tā zhēnde shì [ ] lǎoshī ma?)
她真的是 [ ] 老师吗?"
"(rén)
人"
"(Méiyǒu [ ] bǐ tā gāo.)
没有 [ ] 比他高。"