Particles Level 1

Practice particles at Beginner level.
STUDY
PLAY
Kore ( ) nan desu ka?
wa
Dare ( ) kagi desu ka?
no
Kore wa gakkō ( ) T-shatsu desu.
no
Sony ( ) terebi wa arimasu ka?
no
Toshokan ( ) ikimashita.
ni
Raigetsu ( ) Nihiion ni ikimasu.
No particles.
Nichi-yōbi ( ) kafe ni ikimashita.
ni
Ashita ( ) shigoto ni ikimasu ka?
No particles.
("wa" is optional.)
Shichi-ji ( ) shigoto ni ikimasu.
ni
Tomodachi ( ) resutoran ni ikimasu.
to
Densha ( ) uchi ni kaerimasu.
de
Jitensha ( ) kōen ni ikimashita.
de
Jetstar ( ) Ōsaka ni ikimasu.
de
Mise ni aruite ( ) ikimasu.
No particles.
Itsu ( ) Cairns ni kimashita ka?
No particles.
Dare ( ) pātī ni kimasu ka?
ga
Dare ( ) Kyōto ni ikimashita ka?
ga
Sumimasen, toire ( ) arimasu ka?
wa
ATM ( ) arimasu ka?
wa
Cairns Central ( ) ATM wa arimasu ka?
ni
Kono chikaku ( ) sūpā wa arimasu ka?
ni
Toire ( ) doko ni arimasu ka?
wa
Kono chikaku ni basu-tei ( ) arimasu ka?
wa
Cairns Central ni nani ( ) arimasu ka?
ga
Kuruma no naka ni dare ( ) imasu ka?
ga
Cairns Tropical dōbutsuen ni nani ( ) imasu ka?
ga