9 terms

ESWWSE Hindi Travel Kit 12

This is the 12th of a series of the ESWWSE Hindi Travel Kit.
STUDY
PLAY
Zara suniye, Tokyo Station kahan?
Entschuldigung, wo ist der Tokyo Bahnhof?
Zara suniye, Tokyo Station Kidhr hai?
Entschuldigung, wo ist der Tokyo Bahnof.
Taxis Kahan?
Wo sind die Taxis?
Taxis Kidhr hain?
Wo sind die Taxis?
Bus kahan?
Wo ist der Bus?
Bus Kidhr hai?
Wo ist der Bus?
Subway kahan hai?
Wo ist die U-Bahn?
Bahar jaane ka raasta kahan?
Wo ist der Ausgang?
Bahar jaane ka raasta Kiidhr se hai
Wo ist der Ausgang?
OTHER SETS BY THIS CREATOR