37 terms

Big Bad Wolf and Little Sheep (story)

Vocab from Marvis's story
STUDY
PLAY
dà yěláng
big bad wolf
xiǎo miányáng
little sheep
zhào gù
take care
quán shēn sháng xià
whole body
mǎo pí
fur
shǒu zhǎng
paw
qiāo mén
knock
fēngzǐ
crazy
bǐng gān
cookies
qí tā
other
què
but
kǎo
bake
fùjìn
nearby
máfán nǐ le
Sorry to bother you
fàngxīn
to rest
bùguǎn
no matter
bùguǎn shì shéi qiāomén, dōu bùnéng kāimén
no matter who is at the door, don't open it.
bú tài yīyàng
not too similar
zhǎng de
to grow to look like
tèbié
special
dàodǐ
exactly
piàn wǒ
lie to me
jìnlái
to come in
érqiě
furthermore
ménkǒu
gate
jìnqù
to go inside
yúshì
thus
chūmén
to go out
gānghǎo
perfect amount
yúshì
thereupon
zhèshí
just then
dàshēng
loud voice
hàipà
to be scared
dùzǐ
belly
suīrán
although
kǒuwèi
flavor
xiāng
appetizing