Only $2.99/month
Key Concepts:

Terms in this set (90)

Typical viper
แมวเซา(Russell's viper)-->Thromboplastin-like กระตุ้น II,V,X-->DIC,พิษต่อไตด้วย
Pit viper
กะปะ(Malayan pit viper),เขียวหางไหม้(Green pit viper)-->Thrombin-like สลาย fibrinogen

Ss-->บวมแดงร้อน local มี blister,hemorrhagic bleb ได้,ซีด,เลือดออกโดยเฉพาะในปาก,ฉี่น้อย
if แมวเซา มีอาการ neuro ได้ ptosis,weakness,drowsiness,external ophthalmoplegia(กรอกตาไม่ได้) หรือ ฉี่เป็นเลือด

Tx
เบื้องต้น pressure immobilization or pressure pad อย่ายุ่งกับแผล

At ER ABC

Inx CBC,PT,VCT(ทำ WBCT ง่ายกว่า ปกติ<20 min) if สงสัยแมวเซา BUN,Cr,E-lyte,UA,PBS(MAHA)
Ind for antivenum 1.bleeding 2.VCT>20 min 3.plt<50,000 4.severe pain(สงสัย compartment)
Antivenum 30 ml if รุนแรง 50 ml + nss,5%D 100-200 ml IV drip in 1 hr. ให้ซ้ำได้ if VCT ไม่ดี ไม่ควรเกิน 4 doses

Then แมวเซา observe 24 hr VCT q 6 hr, other observe 2 hr VCT ปกติกลับบ้าน F/U VCT od *2 d

-ATB ไม่จำเป็น ซักประวัติเอา ว่าทำอะไรกับแผลรึเปล่า if ให้ Augmentin
-TT
-Para ห้าม ASA,NASIDS

Compli
1.serum sickness 7-21 หลังรักษา ss ไข้ ผื่น ปวดข้อ LN โต tx antihistamine if fail 48 hr -->prednisolone 5 mg q 6 hr 5d
2.compartment syndrome(น้องกะปะนะ) ss ปวดตึง,ชา,คลำ pulse ไม่ได้ ผิวหนังเย็น Pressure บริเวณนั้น>40 mmHg -->tx ยกสูง+antivenum if fail 4 hr --> fasciotomy
3.AKI จาก แมวเซา --> adequate hydration
Chest pain มา Hx เหมือน ACS
Mx
-nitroglycerin 0.4 mg ใต้ลิ้น q 5 min *3 doses +- O2 +-morphine
-ASA 325mg เคี้ยว stat
-lab hs-cTn,CBC,Coag,BUN,Cr,E-lyte,lipid profile,CXR

NSTEMI
Initial hs-cTn
If<URL -->ตามที่ 3 hr ต้อง ^>50% of URL ไม่ถึงอีกดูที่ 6 hr อีกที
If>URI -->ตามที่ 3 hr ต้อง ^>20%จากเดิม ไม่ถึงก็ตามที่ 6 hr อีกที
ถ้าไม่เข้าเลยก็ dx unstable angina นะ
Tx เมื่อ มี risk(ชาย,แก่(ช>55,ญ>65),หวาน,มัน,ดัน,สูบ,สูบ,ครอบ)

STEMI(ST^,new LBBB)
St elevate= ขึ้น 1 ช่อง 2 lead ติดกัน ยกเว้น V2,V3 ต้อง 2 ช่องใน ผช 1.5 ใน ผญ
-hyperacute T wave-->STE+T wave inversion-->pathologic Q wave

Mx reperfusion therapy ต้อง STEMI+<12 hr
1.Thrombolytic-->Alteplase(tPA),Streptokinase (time to needle 30 min) ระวัง brain patho,uncontrol HT,Bleeding disorder
2.PCI--> time to balloon 90 min

Med
1.ASA 325mg เคี้ยว stat then 81 od
2.clopidogrel 300mg po stat then 75mg od (if PCI 600mg po stat then 81 od)
3.Statin -->Atorvastatin 40-80mg qid ระวัง active liver ds
4.B block-->Metoprolol tartrate 25-50mg q 6-12 hr titrate 2-3 d ถึง 200 mg/d, Carvedilol 6.25 mg bid,max 25 mg/d
5.ACEI/ARB -->Captopril 6.25-12.5 mg tid max 50

ในช่วง event ให้ unfractinated heparin ด้วย 60 U/kg IV then 12 U/kg drip keep aPTT 1.5-2 (if PCI 70-100 U/kg IV ปรับตาม aPTT)
Aphthous ulcer —> tx topical steroid(TA cream) if เป็นทั่วปาก systemic steroid

Bullous pemphigoid
-แก่>60 yr,เป็น autoimmune ต่อ Hemidesmosome,คัน,Lab 1.Light microscopy—>sub-epidermal blister,eosinophilic spongiosis 2. Direct immunofluorescence(DIF)—> linear igG and C3 staining
-tx prednisolone(40-60 mg/day),azathioprine,cyclophosphamide

Cone and callous —> tx 40% salicylic acid,40% urea cream if fail ผ่า หรือ ฉีด botox กัน contracture

Erythema multiforme(EM)
-มักเป็นในเด็ก under 20yr
-etiology—> infect(HSV(1>2),M.pneumoniae),drug(NSAIDS,sulfonamide,antiepileptics,antibiotic)
-มักเป็นที่ extensor area
-atypical target lesion—>central bulla and a marginal ring of vesicle(herpes iris of Bateman) associated with M.pneumoniae
-tx หายเองได้,topical steroid,oral antihistamine,systemic steroid, if involve eye steroid drop if M.peumonia ให้ ATB
-prevention—> acyclovir 400 mg 1*2

Erythema nodosum(EN)
-delayed-type hypersensitivity from infection(or other) limited to extensor aspects of the lower legs
-มักเจ็บ,immobile nodule
-ddx cutaneous polyarteritis nodusa,Erythema induratum—> 3 โรคนี้แยกโดย patho
-tx self limit,NSAIDs,cool wet compress, elevation,bed rest

Lichen planus(LP)
-flat-topped,polygonal,violaceous papule with shiny appearance
-may seen Wickham's striae(white network on buccal mucosa)
Ss 5P(Pruritus,Purple,Polygonal,Planar,Papule or plaques),Wickham's striae,Koebner phenomenon
-if nail LP—> เห็น pterygium(Pup tent sign)
-dx skin biopsy, Patch test
-tx topical,intralesional steroid,phototherapy if mucosal lichen planus—> Tacrolimus

Pityriasis rosea
-erythematous plaque with scale,salmon-colored,Herald patch
-tx self limited, topical steroid,Oral antihistamine,phototherapy

Pemphigous vulgaris
-autoimmune to desmoglein 1,3
-flaccid blister with clear fluid on healthy skin or erythematous base
-Nikolsky's sign,Asboe-Hansen sign positive
-dx wright stain(เจอ acantholytic cell),DIF(IgG ต่อ keratinocyte's cell surface like chiken-wire pattern,serum autoantibody ต่อ desmoglein 1,3
-tx systemic steroid(pred 60-80 mg/day),immunosuppressive drug,IVIG

SJS,TEN(epidermal detachment>30%)
-necrosis and sloughing of the epidermis
-ขึ้น 1-3 wk หลังยา,progression<4 days
-risk SLE,HIV,HLAB1502(carbamazepine),HLAB5801(allopurinal)
-tx หยุดยาที่แพ้หรือสงสัย,steroid,IVIG