49 terms

Giddens: Elementy teorii strukturacji

STUDY
PLAY
praktyki społeczne
Przedmiot badania teorii społecznej; są trwałe w czasie i przestrzeni dzięki refleksyjności aktorów
stratyfikacyjny (uwarstwiony) model podmiotu działającego
Składają się na niego refleksyjne monitorowanie, racjonalizacja i motywacje. Obejmuje trzy typy świadomości.
refleksyjne monitorowanie działania
Monitorowanie działań swoich i innych oraz kontrolowanie aspektów sytuacji.
racjonalizacja działania
Rozumienie teoretycznych przesłanek swojej działalności (czyt. po co to robię)
motywacja działania
Chęci, skłonności do robienia czegoś
niezamierzone konsekwencje (skutki) działania
Są produktem ubocznym regularnych działań aktorów; bez tych działań prawdopodobnie nie miały by miejsca
świadomość dyskursywna
To, co ludzie potrafią powiedzieć o swoich działaniach, intencjach, motywach.
świadomość praktyczna
Wiedza aktorów i ich kompetencje społeczne, uzasadnienie działania etc, ale wyrażalne tylko w zachowaniu (~Wittgenstein). To, czego nie potrafimy ująć w słowa. Obejmuje reguły, które mówią nam jak "grać dalej". Ma "oczywisty" charakter.
nieświadomość
Wszystko to, co zostało stłumione i zepchnięte to nieświadomości.
definicja działania
Działanie to wywoływanie zdarzeń, których sprawcą jest podmiot, mający możliwość postąpienia inaczej (~kontrfaktyczność). Jesteśmy sprawcami wielu niezamierzonych skutków; czasami coś też osiągamy dzięki przypadkowi (a nie swoje sprawczości).
działanie zamierzone
Cecha czynu, którego sprawca wie lub sądzi, że uzyska określony rezultat i z wiedzy tej korzysta, by ten rezultat uzyskać
potencjał w byciu aktorem
zakłada "zdolność uruchamiania (w strumieniu życia codziennego) zespołu czynników przyczynowych"
dwoistość struktury
Właściwości strukturalne systemów społecznych są zarazem i nośnikiem, i wynikiem praktyk, które powtarzalnie organizują.
reguły
Pokazują jak ma przebiegać działanie społeczne (praktyki społeczne). Aktorzy je nie tylko odtwarzają, ale też twórczo wykorzystują na nowe sposoby i w nowych sytuacjach. Można je stosować na wiele sposobów, posiadają kilka różnych aspektów.
zasoby
Są właściwościami systemów społecznych i środkiem do ich reprodukcji. Dzięki zasobom sprawuje się władzę.
struktura
"Właściwości strukturalizujące, które sprawiają, że rozmaite praktyki istnieją w różnych interwałach czasu i przestrzeni - nadają im postać systemową"
reguły życia społecznego
Produkują i reprodukują zarówno działania społeczne jak i cały system. (Zjawisko to nazywa się dualnością struktur) R. to inaczej uogólnione procedury stosowane w ustanawianiu (odtwarzaniu) praktyk społecznych. Aktorzy mają rozbudowaną wiedzę na ich temat
wymiary reguł
Opierają się na czterech osiach:
1) głębokość
2) głośność
3) formalność
4) sankcjonowanie
wymiary reguł:
głębokość
Reguły mogą być
1) intensywne - mocno oddziałujące (np. prawo)
2) płytkie (np. zwyczaje witania się)
wymiary reguł:
głośność
1) Milczące - umownie zakładane, niewypowiedziane (np. savoir vivre)
2) dyskursywne - skodyfikowane, wyrażone werbalnie
wymiary reguł:
formalność
1) nieformalne
2) sformalizowane
wymiary reguł:
sankcjonowanie
1) słabo usankcjonowane
2) silnie usankcjonowane
wymiary systemów społecznych
1) znaczenie
2) dominacja
3) legitymizacja
znaczenie
Dot. porządków symbolicznych
dominacja
Dot. instytucji politycznych i gospodarczych
legitymizacja
Dot instytucji prawa
duree codziennego życia
(czas odwracalny)
Biegnie, opiera się na powtarzalności, nie ma swojego kierunku, po prostu się toczy.
trwanie jednostki
(czas nieodwracalny)
Życie organizmu ludzkiego - mające swój początek i kres. Jest nieodwracalne.
długie trwanie instytucji
(czas odwracalny)
Jest to inaczej trwanie czasu instytucjonalnego, całości obejmujące doświadczenie ponadjednostkowe.
działanie społeczne a język
d.s. przypomina język, bo podobnie jak on podlega pewnym regułom. Tak jak j. struktury są abstrakcyjne (poza czasem i przestrzenia) i dzieją się w praktycznej realizacji (tak jak j. realizuje się w mowie).
refleksyjność podmiotu
"To, co podmiot wie o tym, co czyni i dlaczego tak czyni". Jednostki są kompetentne i świadome, są refleksyjnymi podmiotami.
tematyka Giddensa
G. zastanawia się nad tym jak działanie społeczne jest strukturowane, a z drugiej strony jak reprodukuje ono organizacyjne i strukturalne aspekty społeczeństwa
działanie społeczne
Jest nieprzerwanym strumieniem praktyk społecznych, które zasadza się na wiedzy aktorów. Przybiera ona trzy formy: świadomość dyskursywna, praktyczna i nieświadomość.
przykłady reguł
(życiowe)
przepisy drogowe, piłka nożna, etykieta społeczna, puszczanie babek w drzwiach, zasady gramatyczne
nawyki
Obok reguł są przez nas codziennie używane, często nieświadomie. Dają nam bezpieczeństwo emocjonalne i poczucie trwałośći, niwelując zarazem właściwy nam lęk.
podwójna hermeneutyka
aktorzy mają już jakąś koncepcję swojego działania (sfera zachowań strategicznych), natomiast badacze, badając strukturalne aspekty społeczeństwa, badają już te konstrukty.
struktura
Powtarzalnie zorganizowany zbiór reguł i zasobów. Ponadczasowy i powtarzany, trwały w swych przejawach i koordynacjach.
system
Obejmuje usytuowane czynności podmiotu, reprodukowane w czasie i przestrzeni.
strukturacja
Badanie tego, jak systemy są wytwarzane i odtwarzane przez aktorów. Ci zaś, działają refleksyjnie i posługują się zasobami i regułami.
cytat o jaźni
"Jaźni nie sposób zrozumieć poza historią"
typy porządków instytucjonalnych
...
struktura społeczna
...
zasoby alokacyjne
...
zasady strukturalne
...
instytucje
...
struktura - system - strukturacja
...
znajomość reguł
...
pojęcie wzoru
...
zasoby autorytetu
...