Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

praktyki społeczne

Przedmiot badania teorii społecznej; są trwałe w czasie i przestrzeni dzięki refleksyjności aktorów

stratyfikacyjny (uwarstwiony) model podmiotu działającego

Składają się na niego refleksyjne monitorowanie, racjonalizacja i motywacje. Obejmuje trzy typy świadomości.

refleksyjne monitorowanie działania

Monitorowanie działań swoich i innych oraz kontrolowanie aspektów sytuacji.

racjonalizacja działania

Rozumienie teoretycznych przesłanek swojej działalności (czyt. po co to robię)

motywacja działania

Chęci, skłonności do robienia czegoś

niezamierzone konsekwencje (skutki) działania

Są produktem ubocznym regularnych działań aktorów; bez tych działań prawdopodobnie nie miały by miejsca

świadomość dyskursywna

To, co ludzie potrafią powiedzieć o swoich działaniach, intencjach, motywach.

świadomość praktyczna

Wiedza aktorów i ich kompetencje społeczne, uzasadnienie działania etc, ale wyrażalne tylko w zachowaniu (~Wittgenstein). To, czego nie potrafimy ująć w słowa. Obejmuje reguły, które mówią nam jak "grać dalej". Ma "oczywisty" charakter.

nieświadomość

Wszystko to, co zostało stłumione i zepchnięte to nieświadomości.

definicja działania

Działanie to wywoływanie zdarzeń, których sprawcą jest podmiot, mający możliwość postąpienia inaczej (~kontrfaktyczność). Jesteśmy sprawcami wielu niezamierzonych skutków; czasami coś też osiągamy dzięki przypadkowi (a nie swoje sprawczości).

działanie zamierzone

Cecha czynu, którego sprawca wie lub sądzi, że uzyska określony rezultat i z wiedzy tej korzysta, by ten rezultat uzyskać

potencjał w byciu aktorem

zakłada "zdolność uruchamiania (w strumieniu życia codziennego) zespołu czynników przyczynowych"

dwoistość struktury

Właściwości strukturalne systemów społecznych są zarazem i nośnikiem, i wynikiem praktyk, które powtarzalnie organizują.

reguły

Pokazują jak ma przebiegać działanie społeczne (praktyki społeczne). Aktorzy je nie tylko odtwarzają, ale też twórczo wykorzystują na nowe sposoby i w nowych sytuacjach. Można je stosować na wiele sposobów, posiadają kilka różnych aspektów.

zasoby

Są właściwościami systemów społecznych i środkiem do ich reprodukcji. Dzięki zasobom sprawuje się władzę.

struktura

"Właściwości strukturalizujące, które sprawiają, że rozmaite praktyki istnieją w różnych interwałach czasu i przestrzeni - nadają im postać systemową"

reguły życia społecznego

Produkują i reprodukują zarówno działania społeczne jak i cały system. (Zjawisko to nazywa się dualnością struktur) R. to inaczej uogólnione procedury stosowane w ustanawianiu (odtwarzaniu) praktyk społecznych. Aktorzy mają rozbudowaną wiedzę na ich temat

wymiary reguł

Opierają się na czterech osiach:
1) głębokość
2) głośność
3) formalność
4) sankcjonowanie

wymiary reguł:
głębokość

Reguły mogą być
1) intensywne - mocno oddziałujące (np. prawo)
2) płytkie (np. zwyczaje witania się)

wymiary reguł:
głośność

1) Milczące - umownie zakładane, niewypowiedziane (np. savoir vivre)
2) dyskursywne - skodyfikowane, wyrażone werbalnie

wymiary reguł:
formalność

1) nieformalne
2) sformalizowane

wymiary reguł:
sankcjonowanie

1) słabo usankcjonowane
2) silnie usankcjonowane

wymiary systemów społecznych

1) znaczenie
2) dominacja
3) legitymizacja

znaczenie

Dot. porządków symbolicznych

dominacja

Dot. instytucji politycznych i gospodarczych

legitymizacja

Dot instytucji prawa

duree codziennego życia
(czas odwracalny)

Biegnie, opiera się na powtarzalności, nie ma swojego kierunku, po prostu się toczy.

trwanie jednostki
(czas nieodwracalny)

Życie organizmu ludzkiego - mające swój początek i kres. Jest nieodwracalne.

długie trwanie instytucji
(czas odwracalny)

Jest to inaczej trwanie czasu instytucjonalnego, całości obejmujące doświadczenie ponadjednostkowe.

działanie społeczne a język

d.s. przypomina język, bo podobnie jak on podlega pewnym regułom. Tak jak j. struktury są abstrakcyjne (poza czasem i przestrzenia) i dzieją się w praktycznej realizacji (tak jak j. realizuje się w mowie).

refleksyjność podmiotu

"To, co podmiot wie o tym, co czyni i dlaczego tak czyni". Jednostki są kompetentne i świadome, są refleksyjnymi podmiotami.

tematyka Giddensa

G. zastanawia się nad tym jak działanie społeczne jest strukturowane, a z drugiej strony jak reprodukuje ono organizacyjne i strukturalne aspekty społeczeństwa

działanie społeczne

Jest nieprzerwanym strumieniem praktyk społecznych, które zasadza się na wiedzy aktorów. Przybiera ona trzy formy: świadomość dyskursywna, praktyczna i nieświadomość.

przykłady reguł
(życiowe)

przepisy drogowe, piłka nożna, etykieta społeczna, puszczanie babek w drzwiach, zasady gramatyczne

nawyki

Obok reguł są przez nas codziennie używane, często nieświadomie. Dają nam bezpieczeństwo emocjonalne i poczucie trwałośći, niwelując zarazem właściwy nam lęk.

podwójna hermeneutyka

aktorzy mają już jakąś koncepcję swojego działania (sfera zachowań strategicznych), natomiast badacze, badając strukturalne aspekty społeczeństwa, badają już te konstrukty.

struktura

Powtarzalnie zorganizowany zbiór reguł i zasobów. Ponadczasowy i powtarzany, trwały w swych przejawach i koordynacjach.

system

Obejmuje usytuowane czynności podmiotu, reprodukowane w czasie i przestrzeni.

strukturacja

Badanie tego, jak systemy są wytwarzane i odtwarzane przez aktorów. Ci zaś, działają refleksyjnie i posługują się zasobami i regułami.

cytat o jaźni

"Jaźni nie sposób zrozumieć poza historią"

typy porządków instytucjonalnych

...

struktura społeczna

...

zasoby alokacyjne

...

zasady strukturalne

...

instytucje

...

struktura - system - strukturacja

...

znajomość reguł

...

pojęcie wzoru

...

zasoby autorytetu

...

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording