Swedish Adjectives

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

stor, stort, stora
big, large, great
liten, litet, lilla
small, little
lång, långt, långa
long, tall
trött, trötta
tired
egen, egat, egna
own
öppen, öppet, öppna
open
stängd, stängt, stängda
closed, shut
bra
good, fine
jättebra
very good, great
underbar, underbart, underbra
wonderful
fruktansvärd, fruktansvärt, fruktansvärda
horrible
kall, kallt, kalla
cold
varm, varmt, varma
warm, hot
ren, rent, rena
clean
smutsig, smutsiga
dirty
ny, nytt, nya
new
gammal, gammalt, gamla
old
vänster, vänster, vänstra
left
höger, höger, högra
right, right-hand
nästa
next
populär, populärt, populära
popular
viktig, viktigt, viktiga
important
trevlig, trevligt, trevliga
nice
fin, fint, fina
nice/pretty/beautiful
söt, sött, söta
cute, sweet
möjlig, möjligt, möjliga
possible
omöjlig, omöjligt, omöjliga
impossible
olik, olikt, olika
different
samma
same
lika
alike, as
full, fullt, fulla
full
tom, tomt, tomma
empty
hel, helt, hela
whole, entire, full
ofullständig, ofullständigt, ofullständiga
partial, incomplete, fragmentary
nödvändig, nödvändigt, nödvändiga
necessary
sista
last
privat, privat, privata
private
personlig, personligt, personliga
personal
officiel, officiellt, officiella
official
självständig, självständigt, självständiga
independent
konstig, konstigt, konstiga
strange, weird
dålig, dåligt, dåliga
bad
vacker, vackert, vackra
beautiful
utmärkt/utmärkta
excellent
medelmåttig, medelmåttigt, medelmåttiga
mediocre, plain, medium
perfekt, perfekta
perfect
modern, modernt, moderna
modern
gräslig, gräsligt, gräsliga
ugly
dyr, dyrt, dyra
expensive
intressant, intressanta
interesting
historisk, historiskt, historiska
historic
riktig, riktigt, riktiga
real, true, proper
religiös, religiöst, religiösa
religious
rätt, rätta
correct, right
fel
wrong
allvarlig, allvarligt, allvarliga
serious
snygg, snyggt, snygga
good-looking, handsome
ledsen, ledset, ledsna
sorry, sad
berömd, berömt, berömda
famous
effektiv, effektivt, effektive
effective, efficient
särskild, särskilt, särskilda
special
vegetarisk, vegetariskt, vegetariska
vegetarian
traditionell, traditionellt, traditionella
traditional
rik, rikt, rika
rich
fattig, fattigt, fattiga
poor
rädd, rätt, rädda
afraid, scared
vanlig, vanligt, vanliga
normal, common, ordinary
ovanlig, ovanligt, ovanliga
unusual, rare
bekväm, bekvämt, bekväma
comfortable
jättesnygg, jättesnyggt, jättesnygga
very beautiful
värdefull, värdefullt, värdefulla
valuable
tvåspråkig, tvåspråkigt, tvåspråkiga
bilingual
unge, ungt, unga
young
billig, billigt, billiga
cheap
snabb, snabbt, snabba
fast
långsam, långsamt, långsamma
slow
tung, tungt, tunga
heavy
lätt, lätt, lätta
easy, lightweight
enkel, enkelt, enkla
simple, easy
svår, svår, svåra
difficult
kort, kort, korta
short
stark, starkt, starka
strong
svag, svagt, svaga
weak
fri, fritt, fria
free
gratis
free, without charge
upptagen, upptaget, upptagna
busy, taken, reserved, occupied, engaged
ledig, ledigt, lediga
free, available, relaxed, casual
sann, sant, sanna
true, genuine
säker, säkert, säkra
certain, safe, sure, secure
rättvis, rättvist, rättvisa
fair, just, equitable
djup, djupt, djupa
deep
grund, grunt, grunda
shallow
vass, vasst, vassa
sharp
tråkig, tråkigt, tråkiga
dull
ensam, ensamt, ensamma
alone, lonely
färdig, färdigt, färdiga
ready
mjuk, mjukt, mjuka
soft
hård/hårda
hard
död, dött, döda
dead
jobbig, jobbigt, jobbiga
tiresome, annoying, bothersome, back-breaking, burdensome
farlig, farligt, farliga
dangerous
ljus, ljust, ljusa
light, bright
mörk, mörkt, mörka
dark
intresserad, intresserade
interested
dum, dumt, dumma
stupid, dumb; mean, cruel
smart, smart, smarta
smart, clever
blöt, blött, blöta
wet
torr, torrt, torra
dry
sönder, söndert, söndra
broken, torn
hög, högt, höga
high
rak, rakt, raka
straight
tunn, tunt, tunna
thin
tjock,tjockt, tjocka
thick; fat, overweight
blyg, blygt, blyga
shy, timid
modig, modigt, modiga
courageous, brave
gift, gifta
married
självklar, självklart, självklara
obvious
tyst, tyst, tysta
quiet, silent
bullrig, bullrigt, bullriga
noisy
vaken, vaket, vakna
awake
tidig, tidigt, tidiga
early
smal, smalt, smala
thin, slim, narrow
bred, brett, breda
wide, broad
våt, vått, våta
wet, damp