Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

circulatory system

układ krążenia

plasma

osocze

capillaries

naczynia włosowate

exchange

wymiana

pulmonary circulation

krążenie płucne

systemic circulation

krążenie układowe

coronary circulation

krążenie wieńcowe

coronary arteries

tętnice wieńcowe

lymphatic system

układ chłonny

lymph nodes

węzły chłonne

bone marrow

szpik kostny

spleen

śledziona

thymus

grasica

haematopoiesis

hematopoeza,krwiotworzenie

stem cells

komórki macierzyste

proliferate

namnażać się

differentiation pathways

ścieżki różnicowania

lineages

linie komórkowe

erythroid cells

komórki układu czerwonokwriwnkowego

erythropoiesis

erytropoeza

erythropoietin

erytropoetyna

lymphoid cells

komórki linii limfoidalnej

common lymphoid progenitors

wspólne komórki progenitorowe linii limfoidalnej

myeloid cells

komórki linii mieloidalnej

granulopoiesis

granulopoeza

yolk sac

woreczek żółciowy

arterioles

tętniczki

ascending aorta

aorta wstępująca

aortic arch

łuk aorty

descending aorta

aorta zstępująca

supply

doprowadzać

thoracic

piersiowa

abdominal

brzuszna

aortic bifurcation

rozdwojenie aorty

distal

dalszy

common iliac arteries

tętnice biodrowe wspólne

subclavian

tętnica podobojczykowa

branchiocephalic trunk

pień ramienno-głowowy

carotid

szyjna

celiac

pień trzewny

renal

nerkowy

axillary

pachowy

radial

promieniowy

ulnar

łokciowy

iliac

biodrowy

branchial

ramienny

dorsal carpal

grzbietowy nadgarstka

femoral

udowy

popliteal

podkolanowy

dorsal pedis

grzbietowy stopy

posterior tibial

piszczelowa tylna

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording