Percentages

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Three simple question types
Trzy proste typy pytań
Find x% of y
znajdź x% z y
percentages
procenty
Find the new amount after a% increase/decrease
znajdźnową wartość/ilość po wzroście/obniżeniu o a%
decimal
dziesiątkowy
multiply
mnożyć
reduce in price by 40% in the sales
obniżka o 40% na wyprzedaży
originally cost
początkowa cena
price
cena
decrease
obniżka/redukcja
subtract from
odjąć od
add this on to
dodać to do
subtract this from
odjąć to od
Express x as a percentage of y
wyraź x jako procent y
Give 40p as a percentage of F3,34
wyraź 40 pensów jako procent liczby 3,34 funta
Make sure both amounts are in the same units
Upewnij się, że obie ilości/wielkości są wyrażone w tych samych jednostkach
convert F3,34 to pence
zamień 3,34 funty na pensy
unit
jednostka
Three trickier question types
trzy typy podchwytliwych pytań
Finding the precentage change
znajdź zmianę procentową
formula for giving a change in value as a precentage
wzór wyrażający zmianę wartości wyrażoną w procentach
end up with something
skończyć czymś
find the percentage increase
znajdź procentowy wzrost
find the percentage profit
znajdź procentowy zysk
find the percentage error
znajdź procentowy błąd
calculate the percentage decrease
oblicz procentowy spadek
calculate the percentage loss
oblicz procentową stratę
calculate the percentage discount
oblicz procentową obniżkę
find profit as a percentage
znajdź zysk jako procent
work out
oblicz
actual value
wartość rzeczywista
percentage profit
zysk wyrażony procentowo
finding the original value
wyznaczanie wartości początkowej
most people get wrong
większość ludzi myli
don't apply method
nie stosuje metody
divide
dzielić
multiply by 100
mnożyć przez 100
increase
wzrost
interest
zysk
simple interest
procent prosty
compound interest
procent złożony
means
sposób
a certain percentage of...
jakiś procent ...
regular intervals
regularne odstępy
invest
investować
per annum
rocznie
How much interest will she earn in 4 years?
Ile ona zarobi po 4 latach?
total interest for 4 years
Całkowity zysk za 4 lata
compound growth
składany wzrost wartości
compound decay
składany spadek wartości
savings account
rachunek oszczędnościowy
losing its value with age
strata jego wartość z wiekiem
a bit confusing
trochę mylący
depreciation
spadek wartości
decrease in value over time
obniżenie wartości z czasem
warm up questions
pytania na rozgrzewkę
30 out of 40 as a percentage
30 z 40 jako procent
total amount
suma całkowita
if no money has been withdrawn
jeśli żadne pieniądze nie zostały podjęte
to the nearest penny
do najbliższego pensa
put 10000 zł into a bank account
ulokować 10000 zł na koncie
total cost
całkowity koszt
where VAT is charged at 23%
gdzie VAT wynosi 23%
estimate
oszacować
approximately
w przybliżeniu
the population drops below...
populacja spadnie poniżej...
pay rise
podwyżka płac