13 terms

Sosiologi og sosialantropologi prøve - Kapittel 5, Sosialt avvik (SSA, VG2)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Forklar årsaker til sosiale avvik og kriminalitet
Kan både individforklares og strukturforklares. Forklaringsmodeller:

- Kriminell innovasjon: alle mennesker ønsker seg penger, makt og status. Dersom man ikke kan oppnå det gjennom den etablerte og lovlige måten, kan mennesker ty til alternative midler (innovasjon) som f.eks. å stjele for å skaffe seg det samme.

- Delkulturteorien: legger vekt på at det finnes flere undergrupper eller delkulturer i samfunnet som ikke følger storsamfunnets normer.

- Den rasjonelle aktørmodellen: tar utgangspunkt i at den som begår kriminelle handlinger, tar valg og vurderer mulig fortjeneste opp mot potensiell straff.

- Stemplingsteorien: legger vekt på at omgivelsenes stempling av mennesker bidrar til å drive dem inn i avikerkarrierer.
Gi eksempler på samfunnets reaksjoner på sosiale avvik (sosial kontroll og ulike straffemetoder)
- Den formelle straffen: en rettslig reaksjon på at noen har brutt loven. Bot, ubetinget- og betinget fengselsstraff, forlenke og samfunnsstraff er noen eks.

- Forebygging: handler om å begrense det eller hindre at det oppstår. Skiller mellom primær-, sekundær- og tertiærforebygging, avhengig av hvem tiltaket rettes mot.

- Uformell straff: omgivelsenes reaksjon på en handling som er sentral. Uformelle sanksjoner som det å holde noen utenfor, sende skeptiske blikk eller baksnakke er eks.
Hvordan kan vi bruke kriminalitet som et eks. på sosialt avvik?
Kriminalitet kan sees som et eksempel på sosialt avvik der det er brudd på formelle normer.

Kriminalitet blir sett på som sosialt avvikende fordi det ikke er normalt å begå kriminelle handlinger. Dermed vil en som utfører kriminelle handlinger, avvike fra resten av samfunnet. Dette kan være fordi den kriminelle mottar sanksjoner og straff.

F.eks: Unge, ugifte jenter på Samoa hadde seksuelle forhold til flere menn samtidig. Selv om dette forekommer mange steder, vil de fleste i vårt samfunn oppfatte det som uakseptabel atferd.
Hvilke individforklaringer kan være knyttet til sosiale avvik og kriminalitet?
- Manglende impulskontroll eller opponerer i uenighet med normene.

- Handlingene kan skyldes egenskaper ved individet eller individuelle valg.

- Individet tar selv et valg om å begå et lovbrudd og må derfor selv bære ansvaret.
Hvilke strukturforklaringer kan være knyttet til sosiale avvik og kriminalitet?
- Omgivelsene er med på å skape lovbrytere fordi man IKKE sørger for at alle har en god oppvekst.

- En kan være oppvokst i fattigdom, foreldre får seg ikke jobb, må stjele for å få penger til mat.

- En kan være oppvokst i et slikt miljø hvor kriminalitet blir sett på som normalt.
Hva er sosialt avvik?
Å bryte en formell eller uformell norm, spesielt hvis det skader et fellesskap eller bryter med etablerte forventninger til en gruppe mennesker.
Hva er statistisk avvik?
Innebærer å avvike fra flertallet. Det kan også sies å være minoritet.
Hva er en sanksjon?
En negativ eller positiv reaksjon på noens atferd.
Hva er sosial kontroll?
Den innflytelsen samfunnet, grupper eller enkeltindivider utøver over individer gjennom påvirkning av ulike slag. Vi skiller mellom uformell og formell sosial kontroll, eller primær og sekundær sosial kontroll.
Hva er INDIVIDUALPREVENTIV begrunnelse for straff, strafferamme, utilsiktet straff og positivt avvik?
Tar sikte på å nå den enkelte forbryteren. Straffen skal ha en slik effekt at den som blir straffet, ikke skal gjenta handlingen eller utføre en ny kriminalitet.
Hva er ALLMENNPREVENTIV begrunnelse for straff, strafferamme, utilsiktet straff og positivt avvik?
Tar sikte på å påvirke andre enn selve forbryteren til ikke å begå kriminelle handlinger. Straffen får da først og fremst en avskrekkende virkning (skaper frykt).
Gjør rede for begrunnelse for straff ved hjelp av begrepene individualpreventive og allmennpreventive
Straff har gjerne to hovedformål. Individualpreventiv vil si at den som straffes føler det så ubehagelig at vedkommende ikke begår nye lovbrudd.

Allmennpreventive vil si at alle andre ser hvor ille det er å bli straffet for dem det skjer med, at vi holder oss lovlydige.
Hvordan kan vi begrense sosialt avvik?
- Sette strengere straff for enkelte lovbrudd.

- Bidra til at alle får en god oppvekst slik at en ikke blir påvirker på feil måte av f.eks. kriminelle foreldre.