klasa 1

Trójkąt różnoboczny

Każdy bok trójkąta ma inną długość.
Każdy kąt wewnętrzny ma inną miarę.

Trójkąt równoramienny

Dwa boki zwane ramionami mają równe długości. Trzeci bok ma inną długość.
Katy przy podstawie mają równe miary.

Trójkąt równoboczny

Wszystkie boki równej długości
Wszystkie kąty są równej miary - maja po 60°

Trójkąt ostrokątny

Wszystkie kąty trójkąta są ostre, tzn każdy ma mniej niż 90°.

Trójkąt prostokątny

Jeden kat trójkąta jest prosty (ma 90°), pozostałe są ostre.

Trójkąt rozwartokątny

Jeden kąt jest rozwarty (ma więcej niż 90°), pozostałe są ostre.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording